O Instytucie

 

Początki socjologii w Rzeszowie sięgają 1968 roku, kiedy w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej utworzono Zakład Nauk Społeczno-Historycznych. Stan ten trwał do 1981 roku gdy na bazie międzywydziałowego Zakładu Nauk Społecznych WSP zorganizowano Instytut FilozofiiSocjologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej a w 1982 roku uruchomiono nowy kierunek - nauki społeczne. Kierunek socjologia uruchomiono w roku akademickim 1992/1993 ze specjalnościami: praca socjalna, samorządowa oraz społeczne, polityczne i kulturowe problemy pogranicza. W ramach Instytutu funkcjonowały trzy zakłady – Zakład Socjologii, Zakład Filozofii oraz Zakład Myśli Społecznej i Ekonomicznej.

1 października 1996 roku z Instytutu Filozofii i Socjologii wydzielono samodzielny Instytut Socjologii, co było kolejnym etapem rozwoju socjologii rzeszowskiej. W roku akademickich 2008/2009 w Instytucie Socjologii funkcjonowało osiem zakładów naukowych, kierowanych przez samodzielnych pracowników naukowych: Zakład Socjologii Miasta i Regionu, Zakład Wielkich Struktur Społecznych, Zakład Socjologii Wsi i Rolnictwa, Zakład Antropologii Kulturowej, Zakład Zbiorowości Terytorialnych, Zakład Polityki Społecznej i Etyki, Zakład Badań Wschodnich oraz Zakład Socjologii Ogólnej.

W następnych latach struktura IS ulegała dalszym przekształceniom. Zlikwidowano Zakład Socjologii Wsi i Rolnictwa, Zakład Badań Wschodnich, Zakład Wielkich Struktur SpołecznychZakład Socjologii Miasta i Regionu a w ich miejsce utworzono Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania (2012 r.), Zakład Socjologii Problemów Społecznych (2012 r.) oraz Zakład Studiów Środkowoeuropejskich (2016 r.). W roku akademickim 2018/19 w Instytucie Socjologii funkcjonowało 6 zakładów, kierowanych przez kadrę profesorską: Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania, Zakład Socjologii Problemów Społecznych i Rodziny (do 2018 r. Zakład Socjologii Problemów Społecznych), Zakład Antropologii Kulturowej, Zakład Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej (do 2010 Zakład Polityki Społecznej i Etyki), Zakład Socjologii Miasta i Zbiorowości Terytorialnych (do roku 2015 Zakład Zbiorowości Terytorialnych) oraz Zakład Studiów Środkowoeuropejskich.

W roku akademicki 2019/2020 Instytut Socjologii w związku z reorganizacją struktury Uniwersytetu Rzeszowskiego został przekształcony w Instytut Nauk Socjologicznych i stał się częścią struktury Kolegium Nauk Społecznych. Aktualnie składa się z 5 zakładów: Zakładu Socjologii Organizacji i Rozwoju Regionalnego, Zakładu Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych, Zakładu Pracy Socjalnej, Zakładu Polityki Społecznej oraz Zakładu Socjologii Edukacji. W INS w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 26 pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych, którzy prowadzą zajęcia na kierunkach socjologia oraz praca socjalna.

Funkcję Dyrektora Instytutu pełni dr hab. ks. Witold Jedynak, prof. UR.

INS dysponuje pomieszczeniami o łącznej powierzchni 930 m kw. zlokalizowanymi w budynku A1 przy ul. Rejtana 16C. Baza lokalowa obejmuje 2 sale wykładowe, 3 sale ćwiczeniowe, 2 specjalistyczne pracownie badawcze (FGI i CATI), 1 pracownię komputerową. W sali przeznaczonej na zebrania pracowników znajduje się biblioteka instytutowa.