Koło Naukowe Pracowników Socjalnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych Uniwersytetu Rzeszowskiego funkcjonuje w Instytucie Nauk Socjologicznych. W ramach jego działalności podejmowane są różnego rodzaju inicjatywy, zarówno o charakterze naukowym jak i charytatywnym. Co roku członkowie koła organizują zbiórki świąteczne (bożonarodzeniowe i wielkanocne) i przekazują otrzymane dary na rzecz podopiecznych. Przedsięwzięcia o charakterze naukowym, to m.in.:

· Wydanie publikacji, która zawiera wyniki wspólnie przygotowanych i zrealizowanych ze studentami badań, które zostały zaprezentowane przez studentów w postaci artykułów naukowych: Pokrzywa M., Wilk S. (red.), Klient agresywny w pracy socjalnej - rzeczywistość czy fikcja?, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Tomaszów Mazowiecki 2016.

· Opracowanie i prowadzenie międzynarodowych badań w 2018 r. wśród studentów kierunku praca socjalna, dotyczących wizerunku pracownika socjalnego. Badanie było realizowane w ramach współpracy z Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa w Lwowie.

· Zorganizowanie spotkania z pracownikami z obszaru pracy socjalnej i pomocy społecznej, np. „Spotkanie przy kawie” z asystentem rodziny, kuratorem sądowym czy też z przedstawicielem Ośrodka Readaptacyjnego Mateusz w Toruniu (2016 r., 2017 r., 2018 r.).

· Uczestnictwo w wizycie studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego oraz w konferencji III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej w ramach projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” (2019 r.).

Członkowie Koła uczestniczą także w organizowanych i współorganizowanych przez INS konferencjach naukowych, np. konferencja pt. „Kondycja współczesnej rodziny w obliczu zagrożenia zjawiskiem depopulacji” (2019 r.), czy konferencja online „Niepełnowidzialni – Reprezentacja niepełnosprawności w filmach, serialach i programach TV dla dzieci i młodzieży” (2021 r.). Przedstawiciele Koła czynnie wygłaszają również referaty na konferencjach, w tym m.in.: podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Interdyscyplinarne aspekty urody zdrowia i choroby” (2017 r.), „Praca socjalna – Dystans społeczny – Zdrowie psychiczne” (2020 r.), „Rola rodzeństwa na różnych etapach życia człowieka” (2020 r.). W 2021 r. Koło organizowało ogólnopolską konferencję on-line pt. „Praca socjalna w Polsce – rozważania teoretyczne i praktyczne”, w ramach której prezentowali referaty naukowe o charakterze teoretycznym jak i empirycznym. Artykuły zostały zamieszczone w recenzowanym czasopiśmie.

 

W roku akademicki 2022/2023 Zarząd Koła składa się z następujących osób:

Gabriela Ziętek -Prezes

Martyna Szymanek - Zastępca prezesa

Aneta Haligowska - Sekretarz

Aleksandra Wołoszyn - Skarbnik

Więcej informacji o działalności koła znajduje się na https://www.facebook.com/sknpsur/