Stypendia doktoranckie

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i projakościowego na rok akademicki 2022/2023

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.10.2022 r. w Biurze Kolegium Nauk Społecznych al. mjr. W. Kopisto 2a (Budynek A2), pok. 103.

Jednocześnie informujemy, że wnioski wraz z załącznikami można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Biuro Kolegium Nauk Społecznych
al. mjr. W. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów
Pok. 103

* W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego.
* Wniosek należy przed złożeniem zarejestrować w Wirtualnej Uczelni.
* Wszystkie składane kopie dokumentów muszą być przedłożone do wglądu pracownikowi Biura Kolegium Nauk Społecznych celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.
* Do wniosku doktorant dołącza stosowane dokumenty potwierdzające przedstawione osiągnięcia w ramach poszczególnych kryteriów. Wnioski i załączniki należy składać w języku polskim. Do zaświadczeń i innych dokumentów urzędowych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie dokonane przez wnioskodawcę w drodze oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
* W przypadku, gdy doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego, załączniki potwierdzające te same osiągnięcia deklarowane w obu wnioskach dołącza tylko raz.
* Wniosek niekompletny lub złożony po wyznaczonym terminie nie może być podstawą otrzymania stypendium.

Stypendium doktoranckie

Zwiększenie stypendium doktoranckiego