Ogłoszenia

Informacja:

Uprzejmie informujemy, że od 09.08.2023 r. do 25.08.2023 r. dziekanat (sekcja spraw socjalnych) będzie nieczynny.

Ogłoszenie 1

tytuł: Zmiany w zaświadczeniach z Urzędu Skarbowego

W związku ze zmianami w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego muszą być uwzględnione obowiązkowo następujące informacje:

Zaświadczenie powinno zawierać informacje o:

 1. dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30 b, art. 30 c, art. 30 e i art. 30 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,w tym informacji o wysokości:
 1. dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy),
 2. podatku należnego,
 3. składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
 1. dochodzie z zagranicy, o którym mowa w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. kwocie otrzymanej na podstawie art. 27 f ust. 8-10  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej,
 3. przychodach wolnych od podatku dochodowegona podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a, b i d oraz pkt 153 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 5. przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy,
 6. dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalonych zgodnie z art. 5 ust. 7a.

Brak tych paragrafów będzie skutkować nieprzyjęciem wniosku stypendialnego.

Wzór załącznika do Urzędu Skarbowego uwzględniającego powyższe paragrafy znajduje się w załączniku.

Ogłoszenie 2

tytuł: Terminy składania wniosków stypendialnych 2023_2024

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. TERMINY PORZĄDKOWEskładania wniosków o świadczenia (w formie papierowej) ustala się następująco:
 2. STYPENDIUM SOCJALNE i STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 • SEMESTR ZIMOWY:

-      do 15 lipca dla studentów II roku studiów i wyżej,

-      do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,

 • SEMESTR LETNI:

-      do 31 stycznia,

-      do 5 marca dla studentów przyjętych na I rok studiów w semestrze letnim.

 1. ZAPOMOGI– niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
 2. Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 1 przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy, ulegają one przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Szczegółowe zasady składania wniosków, wymaganych dokumentów
i wzory wniosków i oświadczeń dostępne są w podanym poniżej linku:

https://www.ur.edu.pl/pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski

Regulamin przyznawania świadczeń socjalnych znajduje się w poniższym linku:

https://www.ur.edu.pl/pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski

 

OGŁOSZENIE

UWAGA STUDENCI !!!

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego §26 decyzje w sprawie przyznania świadczeń, bądź odmowy ich przyznania należy odebrać osobiście.

Warunkiem wypłaty świadczeń stypendialnych zgodnie z §32 jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia.

Termin wydawania decyzji stypendialnych:

Godziny od 9.00 do 13.00 (pon.-pt.) Kolegium Nauk Przyrodniczych pok.nr 100

od dnia 20 marca br. do dnia 06 kwietnia br.

 

OGŁOSZENIE - ZMIANA WYSOKOŚCI DOCHODU  UPRAWNIAJĄCEGO DO UBIEGANIA SIĘ  O STYPENDIUM SOCJALNE OD 01.01.2023 r.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA SEMESTR zimowy 2022/2023

 

ODBIÓR DECYZJI Komisji Stypendialnej - STYPENDIUM SOCJALNE, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMÓG

Decyzje w sprawie w/w Stypendium NALEŻY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE:

 • w Dziekanacie Spraw Socjalnych -
  Pigonia 1, budynek A0,
  pok. 100
 • w terminie 21.11.2022r. - 02.12.2022r.
 • w godz. 9:00-13.00

Przypominamy :

 • celem odebrania decyzji należy okazać legitymację studencką
 • decyzja może zostać wydana osobie upoważnionej jeżeli upoważnienie spełnia następujące warunki: upoważnienie jest skuteczne, w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu lub stwierdzenia własnoręczności podpisu przez pracownika organu administracji publicznej lub pracownika UR (wzór stanowi zał. nr 13)
 • w pomieszczeniu może się znajdować min. 3 osoby (bez obsługi administracyjnej)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. STUDENCI Z UKRAINY - zasady składania wniosków o STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

/student/studenci-cudzoziemcy/stypendia/zasady-skladania-wnioskow-na-rok-akademicki-202120

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

TERMINY PORZĄDKOWE składania wniosków o świadczenia (w formie papierowej) ustala się następująco:

DLA STYPENDIUM SOCJALNEGO i STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA SEMESTR ZIMOWY:

- do 15 lipca br. dla studentów II roku studiów i wyżej,

- do 5 października br. dla studentów przyjętych na I rok studiów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA SEMESTR LETNI 2021/2022

ZMIANY W SYSTEMIE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW OD SEMESTRU LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

WSPARCIE FINANSOWE DLA STUDENTÓW

INFORMACJA:

Informujemy, że dochód z 1 ha przeliczeniowego za 2020 r wynosi.: 3819 zł.
Samodzielność finansowa studenta : 930,35 zł.

 Przypominamy, że termin składania wniosków dla osób przyjętych na I rok studiów  upływa dnia 05.10.2020 r.

Szczegółowe zasady składania wniosków, wymaganych dokumentów
i wzory wniosków i oświadczeń dostępne są w podanym poniżej linku:

/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski

Regulamin przyznawania świadczeń socjalnych znajduje się w poniższym linku:

/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski

Ważne informacje dotyczące zmian w Regulaminie:

 1. Zmiana kryteriów do przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości.
Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się w szczególności następujące okoliczności:

 1. korzystanie przez wnioskodawcę lub pozostawanie wnioskodawcy na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych;
 2. sieroctwo wnioskodawcy, który nie ukończył 25.roku życia.
 3. wnioskodawca osiągnął pełnoletniość  przebywając  w  pieczy  zastępczej, nie pozostaje  na  utrzymaniu  rodziców,  opiekunów  prawnych  lub  opiekunów faktycznych i nie ukończył 25. roku życia.
 4. Nowy załącznik do Regulaminu dotyczący stypendium socjalnego – zał. 9-G stanowiący oświadczenie studenta, w którym wskazuje przyczyny niedołączenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (mops) o sytuacji majątkowej i dochodowej rodziny oraz inne źródła dochodu, które nie są uwzględniane przy obliczaniu dochodu do celów stypendialnych

Informacje przydatne przy składaniu wniosków stypendialnych

/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/ogloszenia