Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE - ZMIANA WYSOKOŚCI DOCHODU  UPRAWNIAJĄCEGO DO UBIEGANIA SIĘ  O STYPENDIUM SOCJALNE OD 01.01.2023 r.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA SEMESTR zimowy 2022/2023

 

ODBIÓR DECYZJI Komisji Stypendialnej - STYPENDIUM SOCJALNE, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMÓG

Decyzje w sprawie w/w Stypendium NALEŻY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE:

 • w Dziekanacie Spraw Socjalnych -
  Pigonia 1, budynek A0,
  pok. 100
 • w terminie 21.11.2022r. - 02.12.2022r.
 • w godz. 9:00-13.00

Przypominamy :

 • celem odebrania decyzji należy okazać legitymację studencką
 • decyzja może zostać wydana osobie upoważnionej jeżeli upoważnienie spełnia następujące warunki: upoważnienie jest skuteczne, w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu lub stwierdzenia własnoręczności podpisu przez pracownika organu administracji publicznej lub pracownika UR (wzór stanowi zał. nr 13)
 • w pomieszczeniu może się znajdować min. 3 osoby (bez obsługi administracyjnej)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. STUDENCI Z UKRAINY - zasady składania wniosków o STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

/student/studenci-cudzoziemcy/stypendia/zasady-skladania-wnioskow-na-rok-akademicki-202120

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

TERMINY PORZĄDKOWE składania wniosków o świadczenia (w formie papierowej) ustala się następująco:

DLA STYPENDIUM SOCJALNEGO i STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA SEMESTR ZIMOWY:

- do 15 lipca br. dla studentów II roku studiów i wyżej,

- do 5 października br. dla studentów przyjętych na I rok studiów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA SEMESTR LETNI 2021/2022

ZMIANY W SYSTEMIE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW OD SEMESTRU LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

WSPARCIE FINANSOWE DLA STUDENTÓW

INFORMACJA:

Informujemy, że dochód z 1 ha przeliczeniowego za 2020 r wynosi.: 3819 zł.
Samodzielność finansowa studenta : 930,35 zł.

 Przypominamy, że termin składania wniosków dla osób przyjętych na I rok studiów  upływa dnia 05.10.2020 r.

Szczegółowe zasady składania wniosków, wymaganych dokumentów
i wzory wniosków i oświadczeń dostępne są w podanym poniżej linku:

/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski

Regulamin przyznawania świadczeń socjalnych znajduje się w poniższym linku:

/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski

Ważne informacje dotyczące zmian w Regulaminie:

 1. Zmiana kryteriów do przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości.
Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się w szczególności następujące okoliczności:

 1. korzystanie przez wnioskodawcę lub pozostawanie wnioskodawcy na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych;
 2. sieroctwo wnioskodawcy, który nie ukończył 25.roku życia.
 3. wnioskodawca osiągnął pełnoletniość  przebywając  w  pieczy  zastępczej, nie pozostaje  na  utrzymaniu  rodziców,  opiekunów  prawnych  lub  opiekunów faktycznych i nie ukończył 25. roku życia.
 4. Nowy załącznik do Regulaminu dotyczący stypendium socjalnego – zał. 9-G stanowiący oświadczenie studenta, w którym wskazuje przyczyny niedołączenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (mops) o sytuacji majątkowej i dochodowej rodziny oraz inne źródła dochodu, które nie są uwzględniane przy obliczaniu dochodu do celów stypendialnych

Informacje przydatne przy składaniu wniosków stypendialnych

/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/ogloszenia