Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku

technologia żywności i żywienie

Poziom i forma studiów

studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka mają charakter techniczno-przyrodniczy. Realizowane są w ramach kształcenia na I stopniu (studia 7-semestralne) kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera oraz na II stopnia (studia 3-semestralne), kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

W ramach kształcenia na kierunku ćwiczenia laboratoryjne są realizowane w nowoczesnych laboratoriach i czterech halach półtechniki przetwarzania mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz ziarna zbóż. Nowoczesna specjalistyczna aparatura badawcza pozwala na przeprowadzenie ciekawych doświadczeń, a dzięki temu przygotowanie interesujących i innowacyjnych prac dyplomowych z zakresu technologii produkcji i oceny różnych produktów spożywczych, projektowania nowych produktów, mikrobiologii żywności, oceny jakości żywności, inżynierii żywności i organizacji produkcji itd., jak również podejmowane są prace związane z zagadnieniami żywienia człowieka.

Studia na tym kierunku umożliwiają rozwijanie indywidualnych zainteresowań badawczych studenta w ramach działalności Studenckich Kół Naukowych FERMENT oraz Kabanosik. Ponadto w ramach współpracy między uczelniami studenci mogą część programu studiów realizować w uczelniach partnerskich, krajowych lub zagranicznych (program MOST i Erasmus). Ponadto na studiach I stopnia studenci odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową w zakładach produkcyjnych branży spożywczej, zakładach i placówkach gastronomicznych, jednostkach sprawujących nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia.

Opis specjalności

W ramach siedmiosemestralnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) studenci mają do wyboru trzy specjalności:

•      procesy fermentacyjne w produkcji żywności,

•      technologia żywności,

•      żywienia człowieka.

Natomiast na studiach II stopnia (magisterskich) trwających 3 semestry, są do wybory trzy specjalności:

•      analiza żywności,

•      żywienie człowieka w gastronomii,

•      żywność prozdrowotna.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz zagadnień inżynieryjnych, technologicznych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, utrwalania, przechowywania, kontroli i monitorowania jakości żywności. Dzięki temu absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem, dystrybucją i przechowywaniem żywności oraz żywieniem człowieka, ale także do podjęcia studiów drugiego stopnia w ramach tego kierunku. Ponadto potrafi wdrażać oraz sprawować kontrolę nad procesem produkcji żywności, w oparciu o wiedzę modyfikować istniejące procesy produkcji lub proponować nowe, przyjazne dla środowiska naturalnego.  Znajomość zagadnień inżynieryjnych sprawia, że umie zaplanować oraz zorganizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, ekonomiczną kalkulacją oraz przeprowadzić ocenę efektywności podjętych działań. Zna i rozumie zasady funkcjonowania rynku rolno-spożywczego oraz mechanizmy marketingowe związane z obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Absolwent zna zasady racjonalnego żywienia człowieka oraz związek pomiędzy jakością i ilością spożywanej żywności a stanem zdrowia społeczeństwa. Ma wiedzę na temat systemów zapewnienia jakości żywności oraz potrafi je wdrażać. Ponadto dysponuje umiejętnościami z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w celu sterowania produkcją i przedsiębiorstwem. Kompetencje społeczne, którymi legitymuje się absolwent sprawiają, że jest gotów do poszerzania wiedzy, dostosowywania się do wymogów współczesnego rynku pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej lub współpracy interdyscyplinarnej. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego.   

Absolwent studiów II stopnia ma pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Wykazuje kompleksowe, interdyscyplinarne wykształcenie łączące wiedzę z zakresu nauk podstawowych ze szczegółową wiedzą z obszaru nauk technicznych, biologicznych, chemicznych oraz ekonomicznych. Zna procesy technologiczne związane z produkcją żywności, nowoczesne metody utrwalania żywności, technologie przechowalnicze oraz potrafi je modyfikować lub proponować nowe rozwiązania. Ponadto ma specjalistyczną wiedzę z zakresu racjonalnych zasad żywienia człowieka w prewencji chorób dietozależnych oraz zasad marketingu. Zna i rozumie zasady nowoczesnych metod analitycznych oraz potrafi je dobierać i w razie potrzeby modyfikować w zależności od rodzaju analizowanego materiału. Wykazuje umiejętność planowania prostych zadań badawczych z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka, dobierania metod i urządzeń analitycznych oraz interpretacji i krytycznej analizy otrzymanych wyników. Potrafi posługiwać się technologia informatyczną oraz językiem obcym z uwzględnieniem terminologii specjalistycznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka mogą pracować w:

  • zakładach różnych branż przemysłu spożywczego, w tym w laboratoriach kontroli jakości,
  • instytutach i laboratoriach zajmujących się z badaniem żywności,
  • firmach zajmujących się projektowaniem nowych produktów,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się wewnętrznym i zewnętrznym obrotem żywności lub w innych wchodzących w skład łańcucha żywnościowego,
  • instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych,
  • placówkach upowszechniających wiedzę,
  • firmach doradczych i audytujących,
  • firmach zajmujących się wdrażaniem systemów jakości
  • szkolnictwie zawodowym,
  • administracji państwowej i samorządowej.

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalając również na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w przemyśle rolno-spożywczym.