Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku

Systemy diagnostyczne w medycynie

Poziom i forma studiów

studia I stopnia, inżynierskie

Opis kierunku

Studia na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie (SDM) to
7-semestralne studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z dyscypliną wiodącą – nauki fizyczne (65%), a także do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina - nauki medyczne (25%) i dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina - automatyka, elektronika i elektrotechnika (5%) oraz dyscyplina - informatyka techniczna i telekomunikacja (5%).              

Opis specjalności

Student kierunku SDM ma możliwość wyboru jednej z trzech specjalności, którą wybiera po zakończeniu II roku:

·         metody obrazowania w medycynie,

·         aparatura diagnostyczna w medycynie,

·         optyka okularowa.

Sylwetka absolwenta

Absolwenta kierunku SDM cechują następujące kompetencje zawodowe:

  • posiada wiedzę z zakresu podstaw fizycznych działania różnych rodzajów aparatury medycznej;
  • posiada wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz patologii w aspekcie obsługi aparatury medycznej;
  • potrafi korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej i medycznych systemów diagnostycznych;
  • potrafi identyfikować i formułować zadania inżynierskie w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji oraz przeprowadzania i interpretacji podstawowych analiz statystycznych wykorzystywanych w naukach biomedycznych, jak również analizy sygnałów i obrazów w naukach medycznych i fizycznych;
  • potrafi dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich;
  • posiada wiedzę z zakresu podstaw etycznych i ma świadomość konieczności ich stosowania w działalności inżynierskiej oraz około medycznej;
  • posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem obcym specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i nauk medycznych.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

·         szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa;

·         jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych;

·         jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych;

·         instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych;

·         jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych.

Absolwenci specjalności optyka okularowa mają możliwość podjęcia pracy w:

·         poradniach i oddziałach okulistycznych, gabinetach optycznych i optometrycznych;

·         jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych związanych z badaniami okulistycznymi;

·         instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych;

·         jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń         medycznych związanych z badaniami okulistycznymi;

·         salonach optycznych.