Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku:

Rolnictwo

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia na kierunku Rolnictwo realizowane są w systemie dwustopniowym. Absolwent I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy inżynier, a Absolwent II stopnia – magister. Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie dziedziny nauk rolniczych (rolnictwo i ogrodnictwo).

Na studiach I stopnia po ukończeniu drugiego roku studiów student może wybrać jedną z  trzech specjalności: Agronomia z agrobiznesem, Bioinżynieria rolnicza lub Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Po czwartym semestrze w okresie wakacyjnym realizowana jest praktyka zawodowa.

Na studiach II stopnia student wybiera specjalność na pierwszym semestrze studiów: Agronomia z agrobiznesem lub Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów I stopnia jest specjalistą w zakresie produkcji rolniczej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent ma wiedzę z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją rolniczą, funkcjonowania infrastruktury rolniczej oraz oddziaływania rolniczej przestrzeni produkcyjnej na rozwój obszarów wiejskich. Zna zagadnienia związane z agrobiznesem, bioinżynierią nowoczesnych technik i technologii rolniczych, doradztwem dla przedsiębiorstw rolnych, firm handlowych i usługowych. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych, posiada ponadto umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent studiów II stopnia posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk rolniczych, z uwzględnieniem problematyki związanej z agrobiznesem, doradztwem na rzecz firm sfery agrobiznesu, w tym przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, firm handlowych, usługowych, przedsiębiorstw rolnych i innych. Potrafi dokonać oceny stosowanych technologii, form organizacyjnych i prawnych przedsiębiorstw oraz prowadzić negocjacje w biznesie, planu przedsięwzięcia gospodarczego (biznes plan). Zna i rozumie problemy dotyczące alternatywnych kierunków produkcji roślinnej i użytkowania zwierząt oraz zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, co pozwala na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności obszarów wiejskich. Jest przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych. Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii z zakresu nauk rolniczych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku są przygotowani do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz do podjęcia pracy w:

·         administracji samorządowej i rządowej związanej z rolnictwem,

·         usługach i doradztwie rolniczym,

·         przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych i zwierzęcych,

·         prowadzenia gospodarstw rolnych.