Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku

Optometria

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku

Optometria to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy stosowanej, która zajmuje się procesem widzenia, jego ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu.

Przygotowany kierunek Optometria pozwala studentowi na nabycie szerokiej i gruntownej wiedzy z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych. Kierunek ten zapewnia nabycie kompetencji niezbędnych do wykonywania w przyszłości autonomicznego zawodu optometrysty, wchodzącego w skład systemu ochrony zdrowia.

Opis specjalności

brak specjalności

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada:

- wiedzę z zakresu optyki geometrycznej i falowej, optyki okularowej, mikroskopii, zastosowania laserów, elementów inżynierii materiałów optycznych i nanotechnologii;

- wiedzę z zakresu biologii człowieka, anatomii i funkcji narządu wzroku, podstaw neurofizjologii narządu wzroku, patologii układu wzrokowego, chorób ogólnoustrojowych w okulistyce oraz profilaktyki zaburzeń wzroku;

- wiedzę z zakresu optometrii, okulistyki, pomocy wzrokowych i możliwości korekcji wad wzroku oraz podstaw badania refrakcji;

- umiejętność konstruowania prostych układów optycznych;

- umiejętność obsługi urządzeń optycznych i optometrycznych;

- umiejętność pomiaru refrakcji oczu;

- umiejętność doboru korekcji okularowych;

- umiejętność prowadzenia rehabilitacji układu wzrokowego;

- umiejętność projektowania układów optycznych z zastosowaniem technologii informatycznych;

- umiejętność przetwarzania i przekazywania danych telemedycznych;

- umiejętności interpersonalne w kontaktach z osobami obciążonymi dysfunkcją wzroku;

- umiejętność rozpoznania wybranych chorób oczu u pacjenta i skierowania go do okulisty (specjalisty);

- umiejętność posługiwania się językiem obcym zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem obcym specjalistycznym z zakresu optometrii.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

- poradnie i oddziały okulistyczne, salony, gabinety optyczne i optometrystyczne;

- jednostki wytwórcze aparatury i urządzeń medycznych związane z badaniami okulistycznymi;

- instytuty naukowo-badawcze i konsultingowe;

- jednostki obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjne i atestacyjne aparatury i urządzeń medycznych związane z badaniami okulistycznymi;

- salony optyczne.

Absolwent kierunku Optometria (studia I stopnia) może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, m.in. na kierunkach: Optometria, Fizyka oraz innych kierunkach studiów przypisanych w różnych proporcjach do dyscyplin nauki fizyczne i nauki medyczne.