Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami realizowane są w systemie dwu-stopniowym. Po I stopniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżynier, po II stopniu – magister. Student na kierunku OZEiGO zdobywa wiedzę i umiejętności w wybranym zakresie dziedziny nauk rolniczych (rolnictwo i ogrodnictwo) z bazą w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka). Program studiów OZEiGO obejmuje grupę przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Na studiach I stopnia studenci realizują praktyki zawodowe w wybranych przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarowaniem odpadami i pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Opis specjalności

Na studiach na kierunku OZEiGO nie przewidziano specjalności

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posługuje się terminologią specjalistyczną z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Posiada umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i poprawnie posługuje się technikami stosowanymi w pracach laboratoryjnych i terenowych. Potrafi zagospodarować zasoby biomasy do produkcji energii. Zna możliwości pozyskiwania surowców energetycznych z upraw polowych, oraz odpadów rolniczych, w tym z chowu zwierząt gospodarskich. Wykazuje znajomość języka obcego na poziomie B2 według ESOKJ.

Wykształcenie interdyscyplinarne pozwala na wykonywanie zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji i obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami; zaplanowanie odpowiedniej bazy surowca dla biogazowni rolniczych i zagospodarowanie powstałego odpadu.

Absolwent studiów II stopnia dysponuje szeroką i usystematyzowaną wiedzą w dziedzinie nauk rolniczych z bazą w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ według ESOKJ posługując się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Potrafi wykonać zaawansowane zadania o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji i obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami. Ocenia wartość zapotrzebowania na energię, oraz możliwości jej pozyskiwania a także projektuje instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich składowania i zagospodarowania.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami posiada wykształcenie interdyscyplinarne co pozwala mu na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem, transportem i obrotem energią oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie. Jest przygotowany do prowadzenia badań nad produkcją energii z uwzględnieniem OZE, a także gospodarowania odpadami. Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami lub kierunkach pokrewnych. Ukończenie studiów II stopnia przygotowuje do prowadzenia badań naukowych i podjęcia studiów w szkole doktorskiej. Absolwent może również podjąć dalsze kształcenie na studiach podyplomowych.