Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku

menedżer rozwoju produktu

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia, stacjonarne

Opis kierunku

Menedżer rozwoju produktu to studia 7-semestralne, a absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Kształcenie na kierunku ma charakter interdyscyplinarny w zakresie dyscyplin technologia żywności i żywienia oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Głównym założeniem kierunku jest wykształcenie specjalistów dla branży spożywczej i suplementów diety, a także dla branży kosmetycznej, w tym szczególnie biokosmetyków.  

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku menedżer rozwoju produktu zawiera liczne odniesienia do praktyki gospodarczej oraz badań naukowych w zakresie kształtowania i zapewnienia jakości produktów. W czasie studiów studenci nabywają kompetencje z zakresu wiedzy, umiejętności, w tym także inżynierskie oraz społeczne niezbędne do projektowania, oceny jakości i zarządzania produktem.

Opis specjalności

Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku menedżer rozwoju produktu jest prowadzone w ramach specjalności:

•       Projektowanie i produkcja biokosmetyków

•       Projektowanie i rozwój produktu spożywczego

•       Żywność dietetyczna i suplementy diety

Wybór specjalności jest dokonywany w semestrze 4. Zajęcia specjalnościowe są prowadzone od semestru 5.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku menedżer rozwoju produktu jest specjalistą w zakresie projektowania, weryfikowania i zarządzania produktami. Jest przygotowany do poszukiwania i tworzenia innowacji produktowych i procesowych, opracowania projektu nowego lub doskonalenia istniejącego produktu oraz optymalizacji możliwości jego komercjalizacji. Zna uregulowania i przepisy z zakresu prawa, normalizacji i certyfikacji produktu.

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o jakości produktów żywnościowych i towarów przemysłowych, procesów technologicznych, przechowywania i roli opakowania produktu. Dysponuje zaawansowaną wiedzą w zakresie identyfikacji i analizy potrzeb konsumentów i rozwoju nowych produktów związanych z działalnością innowacyjną oraz rządzących nią prawidłowościami. Potrafi tworzyć i weryfikować pomysły na produkt pod kątem ich innowacyjności i zgodności z potrzebami klientów. Ponadto, potrafi nadać im odpowiednią charakterystykę przy wprowadzeniu na rynek oraz wybrać właściwy sposób komercjalizacji i marketingu. Dzięki zaawansowanej wiedzy potrafi zaprojektować bądź zmodyfikować oraz zrealizować produkt w oparciu o zaplanowany proces technologiczny używając optymalnych metod, technik i narzędzi niezbędnych do jego realizacji. Potrafi zaprojektować system zarządzania jakością produktu.  

Absolwent jest gotów do poszerzania wiedzy, dostosowywania się do wymogów współczesnego rynku pracy.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w różnych działach gospodarki, szczególnie w przemyśle spożywczym, suplementów diety, produkcji kosmetyków naturalnych i innych o podobnym profilu działalności.

Absolwent ma możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, a szczególnie w:

•       działach projektów,

•       działach gospodarki magazynowej,

•       działach kształtowania jakości,

•       laboratoriach badawczych,

•       działach marketingu.