Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku:

Mechatronika studia I  i II stopnia

Opis  kierunku studiów
(specjalności, specjalizacji)

Mechatronika jest nowoczesną dziedziną wiedzy łączącą problemy mechaniki, elektroniki, mikroelektroniki, informatyki, inżynierii biomedycznej, automatyki i robotyki. W programie studiów uwzględniono interdyscyplinarność tematyki poprzez równomierne rozłożenie ciężaru pomiędzy przedmioty związane z kluczowymi dyscyplinami:  mechaniką, elektroniką, robotyką i informatyką.

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Po czwartym semestrze student ma możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: Projektowanie Systemów Mechatronicznych (PSM) lub Systemy Wbudowane (SW). Specjalność PSM rozwija umiejętności w zakresie: projektowania nowoczesnych maszyn i urządzeń z wykorzystaniem oprogramowania CAD oraz integracji podzespołów elektronicznych i mechanicznych. Natomiast specjalność SW rozszerza kompetencje w zakresie projektowania systemów wbudowanych opartych na mikroprocesorach i układach programowych FPGA, a także zarządzania sieciami komputerowymi i programowania aplikacji internetowych.

Studia magisterskie trwają 3 semestry. Po pierwszym semestrze można wybrać jedną z dwóch specjalności: Systemy Pomiarowe i Sterujące (SPiS) lub Projektowanie i Sterowanie Procesami Wytwarzania (PiSPW)

Specjalność SPiS rozwija umiejętności w zakresie technik pomiarowych i projektowania układów sterowania, natomiast specjalność PiSPW rozszerza kompetencje w zakresie projektowania systemów wytwarzania.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

W zakresie studiów I stopnia absolwenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu mechatroniki, w szczególności związaną z synergią mechaniki, automatyki i robotyki, informatyki, elektroniki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej oraz elektrotechniki – niezbędną do projektowania, konstruowania i serwisowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej.

W zakresie studiów II stopnia absolwenci zdobędą umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki i będą przygotowani do: (1) twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, (2) kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, (3) zarządzania procesami technologicznymi, (4) prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych, (5) zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, (6) podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji, (7) samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, (8) kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Perspektywy zawodowe

Absolwenci będą przygotowani do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym; w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane; zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu; jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Uzyskana przez absolwentów wiedza, umiejętności i kompetencje mają charakter uniwersalny pozwalający na łatwy dalszy rozwój w kierunku wybranej dyscypliny technicznej.