Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne

Opis kierunku

Studia na kierunku Logistyka w sektorze rolno-spożywczym umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych w sektorze rolno-spożywczym, obejmującą podstawy produkcji, magazynowania, oceny jakości surowców i produktów rolno-spożywczych. Absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk rolniczych, a także w zakresie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ według ESOKJ posługując się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Zna i rozumie specyfikę sektora rolno-spożywczego, zasady funkcjonowania łańcucha dostaw i bezpieczeństwa żywności. Potrafi wykonać zadania związane z organizacją i zarządzaniem logistyką w sektorze rolno-spożywczym. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu procesów i urządzeń wykorzystywanych w logistyce oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach logistycznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia jest specjalistą w zakresie logistyki w sektorze rolno-spożywczym. Ma wiedzę z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, zasad znakowania i pakowania produktów spożywczych, czynników kształtujących jakość artykułów rolno-spożywczych w trakcie przechowywania, infrastruktury i technologii magazynowych, systemów zarządzania w produkcji żywności, marketingu, logistyki surowców. Potrafi dobrać i zastosować właściwe metody, techniki, narzędzia i technologie oraz systemy pakowania, przechowywania i transportu niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości artykułów rolno-spożywczych podczas realizowanych procesów logistycznych.

Absolwent studiów II stopnia ma pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk rolniczych, nauk o zarządzaniu i jakości oraz bezpieczeństwa żywności. Wykazuje kompleksowe, interdyscyplinarne wykształcenie łączące wiedzę z zakresu nauk technicznych, biologicznych i ekonomicznych. Zna procesy związane z nowoczesną organizacją produkcji, gospodarką magazynową oraz zarządzaniem procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach branży rolno-spożywczej. Potrafi planować, zorganizować oraz kierować fizycznym przepływem towarów oraz informacji, zarządzać przedsiębiorstwem logistycznym wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne do organizacji pracy oraz zarządzania flotą transportową. Jest przygotowany do pracy w specjalistycznych firmach logistycznych zajmujących się przepływem surowców i produktów branży rolno-spożywczej jako usługodawca, instytutach naukowo-badawczych a także ośrodkach badawczo-rozwojowych. Zna język obcy na poziomie B2+ ESOKJ, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej ze specyfiką branży logistycznej. Jest przygotowany również do podjęcia dalszego kształcenia w szkole doktorskiej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z logistyką i obrotem surowcami i produktami rolno-spożywczymi oraz żywnością, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość zatrudnienia w:

  • firmach spedycyjnych,
  • jako specjalista ds. bezpieczeństwa i jakości w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem artykułami rolno-spożywczymi,
  • przedsiębiorstwach branży rolno-spożywczej w dziale zaopatrzenia i dystrybucji, jako specjalista ds. dostaw,
  • w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego w dziale organizacji logistyki/zarządzania procesami logistycznymi.