Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku:

Inżynieria materiałowa studia I stopnia - inżynierskie

Opis  kierunku studiów
(specjalności, specjalizacji)

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu wytwarzania, przetwarzania i badania nowoczesnych materiałów inżynierskich stosowanych w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, elektronicznym i tym podobnych.

Student wybiera jedną specjalność  spośród czterech:

·         Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe

·         Technologie materiałów lotniczych

·         Materiały nanoelektroniki

·         Nieinwazyjne metody badania materiałów

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa (studia I stopnia) posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania odnoszących się procesów technologicznych takich jak np. epitaksja z wiązek molekularnych (MBE) oraz metod badawczych powiązanych z mikroskopią elektronową, mikroskopią sił atomowych. Nabyta wiedza oraz wykształcone umiejętności umożliwiają absolwentom na podjęcie pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym, takich jak rozpylanie plazmowe i magnetronowe czy osadzania chemiczne z fazy gazowej. Uzyskana przez absolwentów wiedza, umiejętności i kompetencje mają charakter uniwersalny pozwalający na łatwy dalszy rozwój. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa może pracować jako:
• inżynier materiałowy,
• technolog/konstruktor,
• kierownik zespołu/projektu,
• specjalista ds. nowoczesnych technologii  ,
• doradca techniczny w zakresie transferu nowoczesnych materiałów i technologii,
• przedstawiciel handlowy branży technicznej,
• inspektor ds. dokumentacji technicznej.

Nazwa kierunku:

Inżynieria materiałowa studia II stopnia - magisterskie

Opis kierunku studiów
(specjalności, specjalizacji)

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu wytwarzania, przetwarzania i badania nowoczesnych materiałów inżynierskich stosowanych w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, elektronicznym i tym podobnych.

Student wybiera jedną specjalność  spośród czterech:

·         Technologie materiałowe w przemyśle lotniczym

·         Materiały nanokompozytowe i funkcjonalne

·         Nanoelektronika

·         Nanomateriały w medycynie i biotechnologii

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania odnoszących się do procesów technologicznych takich jak np. epitaksja z wiązek molekularnych (MBE) oraz metod badawczych powiązanych z mikroskopią elektronową, mikroskopią sił atomowych oraz innych nowoczesnych metod badania materiałów np. SIMS, EPR, XRD. Nabyta wiedza oraz wykształcone umiejętności i kompetencje mają charakter uniwersalny pozwalający na łatwy dalszy rozwój i umożliwią absolwentom podjęcie pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym, takich jak rozpylanie plazmowe i magnetronowe czy osadzania chemiczne z fazy gazowej. Uzyskana przez absolwentów wiedza, umiejętności i kompetencje mają charakter uniwersalny pozwalający na łatwy dalszy rozwój. Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

Perspektywy zawodowe

Absolwent przygotowany jest do pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwarzających aparaturę z zastosowaniem wysokich technologii i procesów technologicznych oraz w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą specjalistyczną do badania struktury i własności materiałów inżynierskich.

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa może pracować jako:

• inżynier materiałowy,
• technolog/konstruktor
• kierownik zespołu/projektu,
• specjalista ds. nowoczesnych technologii  ,
• doradca techniczny w zakresie transferu nowoczesnych materiałów i technologii
• przedstawiciel handlowy branży technicznej
• inspektor ds. dokumentacji technicznej.