Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku:

Informatyka

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Uniwersytet Rzeszowski prowadzi studia inżynierskie na kierunku informatyka od ponad 10 lat. Współpracujemy z regionalnymi pracodawcami z branży IT, śledzimy współczesne trendy rozwoju technologii informatycznych i dostosowujemy ofertę edukacyjną tak, by absolwenci tego kierunku łatwo odnaleźli się na dynamicznym i wymagającym rynku pracy. Kładziemy nacisk na rozwój takich kompetencji jak: znajomość pożądanych przez pracodawców języków programowania i nowoczesnych narzędzi informatycznych przeznaczonych dla programistów, zaangażowanie w planowanie i realizację projektów inżynierskich – samodzielnie bądź w zespole. Oferujemy kształcenie w trzech specjalnościach: aplikacje internetowe, Data Science, systemy inżynierii komputerowej. Studenci studiów II stopnia (magisterskich) poznają zaawansowane problemy współczesnej informatyki, a mierząc się z nimi próbują swoich sił zarówno w zakresie algorytmicznym jak i programistycznym. Niezbędna dawka teorii ułatwia znajdowanie optymalnych rozwiązań. Oferta kształcenia na kierunku informatyka jest skierowana przede wszystkim do osób, które pragną związać swoją przyszłość zawodową z realizacją różnego typu zadań programistycznych, np.: programist(k)a frontendu, programist(k)a beckendu, programist(k)a stron i aplikacji internetowych, programist(k)a aplikacji na urządzenia mobilne, projektant(ka) oprogramowania, tester(ka) oprogramowania, ale także jako analityk danych (data engineer, data scientist), czy programista grafiki komputerowej.

Oczekiwania od kandydata

Dobry kandydat na studia I stopnia to osoba, która lubi rozwiązywać zagadki matematyczne, pociąga ją zagadnienie programowania lub ogólniej – twórczego wykorzystywania komputera do różnych celów, stawia sobie pytania typu: „jak uczą się komputery”, „jak działa sztuczna inteligencja”, „czy można programować posługując się językiem naturalnym”, lub która już wie, że chce związać swoją przyszłość zawodową z branżą IT, jest otwarta na kilkuletni, systematyczny, wytężony wysiłek związany z poznaniem wielu technologii informatycznych i ich obszarów zastosowań.  

Dobry kandydat na studia II stopnia to osoba o kwalifikacjach inżynierskich, która swobodnie posługuje się takimi technologiami informatycznymi jak: bazy danych, programowanie obiektowe, technologie internetowe, zna i potrafi stosować różne struktury danych i algorytmy uczenia maszynowego oraz standardy inżynierii oprogramowania; która pragnie w pogłębionym zakresie poznać zagadnienia sztucznej inteligencji, w tym rozpoznawania obrazów, zaawansowanych algorytmów i struktur danych, podnieść kompetencje programistyczne poprzez poznanie paradygmatu programowania współbieżnego i rozproszonego oraz umiejętności związane ze stosowaniem nowoczesnych narzędzi do wytwarzania oprogramowania, projektowania, tworzenia, testowania, wdrażania i utrzymania aplikacji.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: architektury komputerów, technologii sieci komputerowych i Internetu, różnych paradygmatów oraz silnych i słabych stron współczesnych języków programowania, standardów tworzenia oprogramowania, w tym zespołowego wytwarzania oprogramowania, projektowania, zarządzania i eksplorowania baz danych, różnych zastosowań sztucznej inteligencji. Powyższa wiedza poparta jest umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi na: tworzenie aplikacji desktopowych oraz internetowych, konfigurowanie sieci komputerowych, pracę w zespołach programistycznych, znajdowanie efektywnych rozwiązań problemów o dużej złożoności, w tym z wykorzystaniem usług w chmurze obliczeniowej. Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę informatyczną popartą umiejętnościami z zakresu: programowania współbieżnego, zaawansowanej algorytmiki, kryptografii, komputerowego przetwarzania obrazów oraz zaawansowanej sztucznej inteligencji. Jego kompetencje uzupełnia umiejętność modelowania procesów oraz znajdowania rozwiązań optymalnych lub zbliżonych do optymalnych. Kompetencje te uzupełnia znajomość przepisów o ochronie własności intelektualnej czy prawie pracy.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

• inżynier/architekt oprogramowania,
• programista,
• kierownik zespołu/projektu,
• specjalista ds. programowania,
• administrator baz danych,
• konsultant.

 

Nasi partnerzy

Efektywnie współpracujemy w sposób sformalizowany oraz konsultujemy się z wieloma zarówno dużymi jak i małymi regionalnymi pracodawcami.  Realizujemy wspólne projekty w zakresie kształcenia praktycznego, wykładów i warsztatów, między innymi z takimi firmami jak: Ideo, OPTeam S.A., OPGK Software, PGS Software S.A., Top S.A., Transition Technologies Software.