Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku:

Informatyka

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Uniwersytet Rzeszowski prowadzi studia inżynierskie na kierunku informatyka od ponad 10 lat. Współpracujemy z regionalnymi pracodawcami z branży IT, śledzimy współczesne trendy rozwoju technologii informatycznych i dostosowujemy ofertę edukacyjną tak, by absolwenci tego kierunku łatwo odnaleźli się na dynamicznym i wymagającym rynku pracy. Kładziemy nacisk na rozwój takich kompetencji jak: znajomość pożądanych przez pracodawców języków programowania i nowoczesnych narzędzi informatycznych przeznaczonych dla programistów, zaangażowanie w planowanie i realizację projektów inżynierskich – samodzielnie bądź w zespole, komunikacja w języku angielskim. Oferujemy kształcenie w trzech specjalnościach: aplikacje internetowe, bazy danych, inteligentne systemy wspomagania decyzji. Studenci studiów II stopnia (magisterskich) poznają zaawansowane problemy współczesnej informatyki, a mierząc się z nimi próbują swoich sił zarówno w zakresie algorytmicznym jak i programistycznym. Niezbędna dawka teorii ułatwia znajdowanie optymalnych rozwiązań.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: architektury komputerów, technologii sieci komputerowych i Internetu, różnych paradygmatów oraz silnych i słabych stron współczesnych języków programowania, standardów tworzenia oprogramowania, w tym zespołowego wytwarzania oprogramowania, projektowania, zarządzania i eksplorowania baz danych, różnych zastosowań sztucznej inteligencji. Powyższa wiedza poparta jest umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi na: tworzenie aplikacji desktopowych oraz internetowych, konfigurowanie sieci komputerowych, pracę w zespołach programistycznych, znajdowanie efektywnych rozwiązań problemów o dużej złożoności, w tym z wykorzystaniem usług w chmurze obliczeniowej. Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę informatyczną popartą umiejętnościami z zakresu: programowania współbieżnego, zaawansowanej algorytmiki, kryptografii, komputerowego przetwarzania obrazów oraz zaawansowanej sztucznej inteligencji. Jego kompetencje uzupełnia umiejętność modelowania procesów oraz znajdowania rozwiązań optymalnych lub zbliżonych do optymalnych. Kompetencje te uzupełnia znajomość przepisów o ochronie własności intelektualnej czy prawie pracy.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

• inżynier/architekt oprogramowania,
• programista,
• kierownik zespołu/projektu,
• specjalista ds. programowania,
• administrator baz danych,
• konsultant.

Nasi partnerzy

Efektywnie współpracujemy w sposób sformalizowany oraz utrzymujemy kontakty nieformalne z wieloma zarówno dużymi jak i małymi regionalnymi pracodawcami.  Realizujemy wspólne projekty w zakresie kształcenia praktycznego, wykładów i warsztatów, między innymi z takimi firmami jak: Ideo, OPTeam S.A., OPGK Software, PGS Software S.A., Syriusz, Tituto, Top S.A., Transition Technologies Software.