Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku:

Informatyka i ekonometria

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria są ciekawe, ponieważ pozwalają studentom nabyć wiedzę i umiejętności na styku informatyki i ekonomii, a tym samym przygotować wyposażonego w kompetencje inżynierskie absolwenta do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Studia te gwarantują wyjątkową różnorodność zajęć o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym. Kształtowane w trakcie studiów kompetencje są poszukiwane przez pracodawców, tym samym studia te przeznaczone są dla osób ambitnych, pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych.

Program studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria oferuje dwie specjalności: systemy informatyczne w zarządzaniu oraz analiza danych społeczno – gospodarczych. Absolwent pierwszej specjalności jest przygotowany pod kątem technicznym do pracy w instytucjach stosujących informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem lub produkujących je. Druga specjalność kładzie większy nacisk na powiązanie a następnie wykorzystanie narzędzi informatycznych i matematycznych w działalności społecznej i gospodarczej.  

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów; zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej; umie podejmować optymalne decyzje działając we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych; posiada wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej – w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria posiada kompetencje z dwóch zakresów (informatyki i ekonometrii), a jego  główną zaletą jest wyróżniająca go wśród osób z przygotowaniem ekonomicznym umiejętność kreatywnego używania narzędzi i technologii informatycznych, rozumienie specjalistycznego języka informatyków i specyfiki większości problemów natury informatycznej, z jakimi zetknie się w swojej pracy. Z drugiej strony, w grupie specjalistów z branży IT będzie odznaczał się wysokim poziomem rozumienia zagadnień z zakresu finansów, czy inżynierii danych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach rządowych, organizacjach i instytucjach, aktywnych także w przestrzeni Internetu, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych lub informatycznych. Z uwagi na posiadane kompetencje absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria jest bardzo dobrym kandydatem na pracownika w przedsiębiorstwach branży IT, w szczególności w tych opracowujących lub serwisujących systemy informatyczne (w szczególności klasy ERP czy CRM), świadczących usługi z zakresu analityki danych oraz w innych przedsiębiorstwach świadczących usługi outsourcingu bądź instytucjach gdzie liczy się kreatywność (a przez to efektywność) w korzystaniu z programów użytkowych (np. poprzez tworzenie własnych skryptów).