Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku

Fizyka

Poziom i forma studiów

studia II stopnia, stacjonarne

Opis kierunku

Studia na kierunku fizyka to studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych; dyscyplina wiodąca to nauki fizyczne (100%).

Opis specjalności

Student kierunku Fizyka ma możliwość wyboru jednej z trzech specjalności:
- Fizyka medyczna,
- Odnawialne źródła energii,
- Fizyka laserów i optoelektronika.

Wybór specjalności dokonywany jest przez studenta na pierwszym semestrze studiów.

Sylwetka absolwenta

W ramach specjalności Fizyka medyczna absolwent posiada gruntowną wiedzę fizyczną niezbędną do opisu i modelowania zjawisk fizycznych, posiada również wiedzę na temat szczegółowych podstaw fizycznych metod obrazowania medycznego oraz analizy obrazów. Zna podstawowe metody modelowania matematycznego, które można zastosować w zakresie wspomagania diagnostyki i terapii medycznej. Ma wiedzę z zakresu urządzeń i detektorów promieniowania jonizującego wykorzystywanego w medycynie. Potrafi wykorzystywać drukarki 3D do celów medycznych, jak również zna podstawy bioelektryczności. Potrafi pracować w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących złożone problemy techniczne i naukowo-badawcze, a także kierować takimi zespołami. Może pełnić rolę kompetentnych partnerów kadry lekarskiej, badawczej lub technicznej oraz rolę doradców w zakresie rozwiązań wykorzystujących osiągnięcia fizyki – ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w diagnostyce i terapii medycznej (w tym zastosowań z wykorzystaniem promieniowania jonizującego). Jest przygotowany do pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach w charakterze specjalisty w dziedzinie systemów dla diagnostyki i obrazowania w medycynie. Znajdzie także zatrudnienie w instytucjach produkujących, dystrybuujących, serwisujących, szkoleniowych i innych związanych ze specjalistycznym diagnostycznym sprzętem medycznym. W ramach specjalności Odnawialne źródła energii absolwent jest przygotowany merytorycznie do wdrażania poznanych rozwiązań technicznych w zakresie odnawialnych źródeł energii, a szczególnie w zakresie systemów foto- i termo-konwersji promieniowania słonecznego. Posiada wiedzę o technologiach i zarządzaniu w obszarze odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. Zna w sposoby teoretyczne i praktyczne zagadnień dotyczących złożonych procesów zachodzących w środowisku oraz systemów zarządzania OZE w procesach inwestycyjnych. Absolwent ma wiedzę w zakresie prawnych, ekonomicznych i pozatechnicznych obszarów działalności inżynierskiej obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Posiada wiedzę o trendach rozwojowych, najistotniejszych osiągnięciach w zakresie technicznych i naukowych rozwiązań stosowanych w systemach pozyskiwania „zielonej” energii oraz w systemach zarządzania stosowanych w inteligentnym ekobudownictwie. Posiada umiejętność sporządzania raportów z pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń wykorzystywanych w obszarze odnawialnych źródeł energii. Potrafi posługiwać się literaturą fachową, korzystać z zasobów patentowych, gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje. W ramach specjalności Fizyka laserów i optoelektronika absolwent ma gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie optyki, fizyki laserów i technologii optoelektronicznych. Posiada bogaty zasób wiadomości z zakresu budowy elementów optoelektronicznych oraz ich wykorzystania w technikach stosowanych w optoelektronice. Posiada umiejętności praktycznego stosowania spektroskopii optycznej oraz EPR. Zna budowę własności i zastosowania laserów, w tym laserów na ciele stałym. Posiada umiejętności w zakresie rozumienia zjawisk fizycznych i ich praktycznego zastosowania, korzystania z nowoczesnych technologii ekologicznych i informacyjnych, wykorzystania oprogramowania do komputerowych symulacji zjawisk fizycznych. Posiada umiejętności obsługi aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych w tym z zakresu laserów i optoelektroniki.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

Specjalność Fizyka medyczna:

·         szpitale, jednostki kliniczne, ambulatoryjne i poradnie w charakterze specjalisty w dziedzinie systemów dla diagnostyki i obrazowania w medycynie;

·         instytucje produkujące, dystrybuujące, serwisujące, szkoleniowe;

·         inne instytucje związane z wysokospecjalistycznym, diagnostycznym sprzętem medycznym.

Specjalność Odnawialne źródła energii:

·        laboratoria badawczo rozwojowe,

·       laboratoria przemysłowe i diagnostyczne w zakresie odnawialnych źródeł energii, a szczególnie w zakresie systemów foto- i termo-konwersji promieniowania słonecznego.

Specjalność Fizyka laserów i optoelektronika:

·         laboratoria badawczo rozwojowe,

·         laboratoria przemysłowe i diagnostyczne,

·         jednostki wytwarzania i oceny jakości instrumentów optycznych, laserowych oraz optoelektronicznych.