Dla studenta

Koordynator praktyk:
dr Leszek Potocki 
e-mail: lpotocki@ur.edu.pl
pok. 320 bud. A0/B1
ul.
Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Dokumentacja dotycząca programowej praktyki zawodowej

--------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja dotycząca praktyk - wersja angielska

(Internship documentation in English)


Na praktyki możesz zarejestrować się tutaj:

REJESTRACJA NA PRAKTYKI

*login i hasło takie jak do MS Teams


 

Przykładowe placówki do realizacji praktyk zawodowych

 

........................................................................................................................................................................................................................................

Informacja dotycząca programowej praktyki zawodowej na kierunku biotechnologia w roku akademickim 2021/2022:

Ogólna charakterystyka:

W okresie studiów I stopnia studenta obowiązuje odbycie 3 tygodniowych praktyk zawodowych określonych planami studiów (w wymiarze godzin 120 godzin), ale nie wcześniej niż po III semestrze studiów.

Student odbywa praktykę zawodową w instytutach naukowych, uczelniach, zakładach produkcyjnych, instytucjach, laboratoriach i innych firmach realizujących treści i badania mające zastosowanie w biotechnologii.

Szczegółowy zakres praktyk zawodowych oraz sposób ich zaliczania zawarty jest w Programie Praktyk Zawodowych dla kierunku Biotechnologia. Szczegółowa charakterystyka:

 • nazwa praktyki - praktyki zawodowe, kierunek Biotechnologia
 • typ praktyki – obowiązkowa
 • poziom praktyki – podstawowy
 • rok/semestr studiów - po II roku studiów na kierunku Biotechnologia, studia inżynierskie, nie wcześniej niż po semestrze III

1. Cele praktyki:

 1. łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, które pozwolą studentowi na realizację pracy w wybranej branży przemysłu, zakładach badawczo-rozwojowych, ochronie środowiska, w laboratoriach diagnostycznych;
 2. kształcenie umiejętności pracy w zespołach ludzkich, przygotowanie do samodzielnej pracy oraz do podejmowania decyzji;
 3. zapoznanie się z działalnością organizacyjno-prawną zakładu/instytucji, będąca miejscem praktyk: organizacja zakładu pracy i stanowiska pracy, przepisy dotyczące miejsca pracy w tym przepisy BHP i p.poż., stosowane metody i formy oraz narzędzia pracy, dokumentacja prowadzona przez zakład pracy, jej obieg i nadzór, planowanie pracy, metody doskonalenia organizacji pracy i zakładu;
 4. kształcenie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje;
 5. weryfikacja wiedzy, zdobytej w czasie studiów, oraz doskonalenie nabytych umiejętności analitycznych, projektowych;
 6. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji pomiędzy członkami zespołu oraz z osobami spoza zespołu współpracowników;
 7. zapoznanie się z organizacją, zarządzaniem i funkcjonowaniem zakładu pracy.

2. Efekty kształcenia:

 1. pozyskanie wiadomości o realiach funkcjonowania zakładu pracy; pozyskanie wiedzy o strukturze organizacyjnej i strukturze zarządzania oraz powiązaniach pomiędzy komórkami organizacyjnymi zakładu pracy;
 2. wykształcenie nawyków przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p. poż. obowiązującej w zakładzie pracy;
 3. wykształcenie umiejętności pracy zespołowej i zachowań organizacyjnych (dyscyplina) umiejętności komunikacji wewnątrz komórki organizacyjnej i poza nią;
 4. przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim;
 5. rozwijanie zdolnością uczenia się, co pozwoli na kontynuowanie studiów i pogłębienie praktycznych umiejętności i kompetencji studenta;
 6. pogłębianie umiejętności prawidłowego formułowania i rozwiązania typowych zadań badawczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi mających zastosowanie w biotechnologii;
 7. pogłębienie umiejętności związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

3. Forma realizacji i wymiar praktyki - ćwiczenia praktyczne, praca w laboratorium; wymiar - 120 godzin;

Praktyka zawodowa trwa 3 tygodnie, w terminie określonym w planie studiów-miesiące wolne od zajęć dydaktycznych-lipiec, sierpień i wrzesień. Odbycie praktyki w innym terminie jest możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana Kolegium Nauk Przyrodniczych URz. Praktyki zawodowe mogą odbywać się na terenie całego kraju.

4. Wymagania wstępne i inne wymagania wobec studenta - ukończenie pierwszych trzech semestrów studiów inżynierskich na kierunku biotechnologia

5. Organizacja praktyk zawodowych

 • student może samodzielnie lub przy pomocy Koordynatora Praktyk wybrać miejsce odbywania praktyki zgodnie z podjętym kierunkiem studiów w jednostkach zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania lub siedziby Uczelni oraz załatwia wszelkie formalności związane z jej organizacją
 • student składa indywidualne podanie o przyjęcie na praktykę do wybranego Zakładu pracy (załącznik nr 4) dołączając druk zgody na odbycie praktyki - załącznik nr 5), oraz szczegółowy lub ramowy program praktyk (załącznik nr 3 lub nr 2)
 • podpisaną zgodę Zakładu student dostarcza do Koordynatora Praktyk zawodowych w terminie nie później niż do dnia 15 maja bieżącego roku akademickiego (dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu w przypadku nie przewidzianych wypadków np. odmowy przyjęcia studenta na praktyki przez instytucje, długim czasem oczekiwania na decyzję itp.)
 • po zakwalifikowaniu studentów do odbywania praktyk zawodowych Koordynator  Praktyk dostarcza do Dziekanatu - Sekcji Praktyk Studenckich

Kolegium Nauk Przyrodniczych URz wykaz studentów wraz z danymi zakładu, w którym będą odbywane praktyki

 • Sekcji Praktyk Studenckich Kolegium Nauk Przyrodniczych URz przygotowuje 2 egzemplarze porozumienia dotyczącego organizacji praktyk programowych zawieranego pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, a Zakładem Pracy, w którym będzie odbywana praktyka

Zalecane moduły kształcenia/przedmioty obieralne (jakie moduły student powinien wybrać)

Zgodnie z programem studiów - program praktyk zawodowych na kierunku Biotechnologia przewiduje możliwość wyboru czterech modułów w ramach 120 godzin praktyk - są to:

 • Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i roślinnej,
 • Biotechnologia w ochronie środowiska,
 • Biotechnologia w przemyśle
 • Przygotowanie materiałów i prowadzenie analiz w specjalistycznych laboratoriach;

Praktyki zawodowe powinny odbywać się po ukończeniu III semestru, po zakończeniu zajęć dydaktycznych ujętych w module treści podstawowych, kierunkowych w zakresie biologii eksperymentalnej, treści kierunkowych w zakresie biologicznych aspektów biotechnologii oraz technologicznych aspektów biotechnologii.