Wymagania stawiane pracom dyplomowym

 

------------------------

 

Zalecane wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

na kierunku Biotechnologia

 

I. Ogólne wytyczne

 

- Praca inżynierska oraz magisterska musi być zgodna z sylwetką absolwenta określoną planem i programem studiów na kierunku Biotechnologia.

- Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu.

- Praca dyplomowa powinna być przyjęta i podpisana przez promotora najpóźniej na 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym.

- Praca dyplomowa podlega obowiązkowej weryfikacji z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zwanego dalej JSA. Szczegółowe zasady i procedury w tym zakresie określa odrębne Zarządzenie Rektora w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim.

- Praca dyplomowa podlega recenzji przez promotora i recenzenta (załączniki: Formularz oceny promotora pracy dyplomowej lub Formularz oceny recenzenta pracy dyplomowej), recenzje pracy są jawne, chyba że przedmiot pracy jest objęty tajemnicą prawnie chronioną. Ocenę końcową pracy dyplomowej jest średnia ocen promotora i recenzenta zgodna ze skalą ocen stosowaną na Uniwersytecie Rzeszowskim.

- Praca dyplomowa stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego

 

Praca inżynierska

 1. Praca dyplomowa inżynierska na studiach pierwszego stopnia powinna wykazać posiadanie przez dyplomanta umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych w oparciu o znajomość podstaw teoretycznych lub empirycznych oraz umiejętność wykorzystywania znanych metod, analiz i komputerowych programów dotyczących rozpatrywanego problemu. Praca inżynierska może mieć charakter projektowy, eksperymentalny lub stanowić ekspertyzę.
 2. Praca o charakterze projektowym powinna stanowić rozwiązanie konkretnego problemu/zadania dla określonego lub hipotetycznego podmiotu gospodarczego, np. udoskonalenie urządzenia lub procesu technologicznego, opracowanie dokumentacji systemowej zarządzania jakością, opracowanie projektu określonego procesu, dobór urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia konkretnego procesu itp.
 3. Praca eksperymentalna powinna dotyczyć rozwiązania problemu o charakterze technicznym albo technologicznym i obejmować koncepcję pracy, zakres eksperymentu, dobór metod badawczych, przedstawienie uzyskanych wyników oraz wnioski.
 4. Ekspertyza powinna stanowić np. krytyczną analizę istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych (urządzeń, systemów, procesów itp.), weryfikację funkcjonującego systemu zarządzania jakością lub analizę ekonomiczną procesu/przedsiębiorstwa itp.
 5. Pracę inżynierską może również stanowić:

- analiza techniczna lub procesowa wybranej technologii, w aspekcie spełnienia określonych wymagań ilościowych, jakościowych, ekonomicznych, energetycznych i in.

- analiza procesu biotechnologicznego w aspekcie spełniania wymagań technologicznych, jakościowych, ekonomicznych i etycznych,

- analiza metod selekcji i oceny materiałów hodowlanych,

- zaprojektowanie narzędzi molekularnych o potencjalnym znaczeniu biotechnologicznym,

- opis metody badania i oceny parametrów eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych i innych dla urządzeń technicznych, technologii, procesów produkcji,

- opis pomiarów dokumentujących działanie maszyny lub urządzenia technicznego, zjawiska albo procesu technologicznego,

- projekt inżynierski o charakterze konstrukcyjnym lub technologicznym, z odpowiednią dokumentację i opisem,

- projekt użytkowego procesu technologicznego wykorzystującego współczesne narzędzia bioinżynierii w celach komercyjnego pozyskiwania określonych produktów,

- program komputerowy, realizujący opracowany algorytm użytkowy lub poznawczy, wraz z opisem metodyki jego wytworzenia,

- model przyrządu lub prototyp maszyny (urządzenia) wraz z opisem budowy i działania,

- badania rynkowe dla oceny zapotrzebowania na produkty pozyskane metodami biotechnologicznymi,

- pozyskanie i charakterystyka materiału biologicznego,

- analiza materiału biologicznego dla celów biomedycznych oraz przemysłowych,

- opracowanie technik oraz procedur biotechnologicznych dla celów biomedycznych oraz przemysłowych,

- opis technologii otrzymywania bioproduktu, biomateriału.

 

Praca magisterska

 1. Praca dyplomowa magisterska powinna dotyczyć problemu praktycznego z punktu widzenia gospodarczego lub społecznego.
 2. Praca dyplomowa powinna prezentować wyniki samodzielnie wykonanego zadania badawczego nad którym bezpośrednią opiekę sprawuje promotor. Autor pracy eksperymentalnej ma obowiązek dokonać analizy i interpretacji otrzymanych wyników w kontekście aktualnej literatury.
 3. Praca dyplomowa magisterska jest przygotowana pod kierunkiem osoby, która posiada co najmniej stopień doktora.

 

II. Układ pracy inżynierskiej oraz magisterskiej

 

Strona tytułowa - sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik pt. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (pdf) lub Strona tytułowa pracy dyplomowej (docx)

Spis treści

Skróty - wymaga się wskazania stosowanych w pracy skrótów tylko w przypadku, gdy ich liczba w treści pracy przekroczy 10.

Wstęp - wprowadza w zagadnienie badawcze poruszane w pracy i powinien być opracowany na podstawie aktualnej literatury. Nie powinien być dłuższy niż 10 stron manuskryptu. Dodatkowo w pracy inżynierskiej wskazane jest rozwiniecie treści wskazujących na aplikacyjny charakter opracowywanego zagadnienia.

Cel pracy - powinien być przedstawiony w sposób zwięzły i czytelny. Cel pracy powinien wskazywać konkretny problem do rozwiązania i mieć charakter biotechnologiczny.

Materiały i metody - powinien zawierać opis modelu badań oraz spis odczynników i sprzętu badawczego wykorzystanych w trakcie eksperymentu.

W rozdziale powinien znaleźć się ponadto opis procedury eksperymentu (pisany w formie bezosobowej). W przypadku przeprowadzenia dużej ilości eksperymentów czy konieczności opisu stosowanych odczynników, ich właściwości i procedury przygotowania, itp. zaleca się opisanie tych elementów pracy w formie załączników umieszczonych na końcu pracy i zaznaczenie ich w spisie treści. W rozdziale tym należy w formie odrębnego podrozdziału opisać metody statystyczne wykorzystane w analizie wyników.

Wyniki - część pracy, w której student prezentuje w formie graficznej (np. tabele, diagramy, wykresy) i opisuje opracowane statystycznie wyniki swoich badań. Pamiętać, aby omówienie każdej grupy wyników rozpocząć od opisu zastosowanej metody i wskazać przyporządkowanie wyników do tabeli czy wykresu, np. „W Tab. 1 przedstawiono wyniki ......”.

Dyskusja - powinna zawierać interpretacje wyników autora na tle dostępnych danych literaturowych dotyczących podejmowanego zagadnienia badawczego.

Wnioski końcowe - to krótkie i zwięzłe uogólnienia oraz prawidłowości wynikające z otrzymanych wyników i ich konfrontacji z danymi literaturowymi.

Opis praktycznego zastosowania proponowanego rozwiązania - na przykład w postaci opisu wraz z rysunkiem/schematem przedstawiającym w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem rysunku/ schematu i hipotetycznym przykładem lub przykładami stosowania proponowanego rozwiązania.

Podziękowania oraz informacja dotycząca projektu - jeżeli prezentowane wyniki są jego częścią.

Bibliografia - wykorzystana w pracy literatura powinna być wymieniona w porządku alfabetycznym, szczegółowe wytyczne znajdują się w rozdz. III. Cytowanie podręcznika: Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. Statystyka: elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. ISBN 83-7011-528-4. W przypadku wykorzystania informacji zawartych na stronie internetowej należy zaznaczyć, jakie informacje wykorzystano; w przypadku zabezpieczonych stron wykorzystanie zawartości strony tylko po uzyskaniu zgody autora (w odpowiednim miejscu w tekście pracy zaznaczyć np. „reprodukcje za zgodą autora”): http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov (wzór strukturalny). 

Wykaz fotografii, rysunków, tabel, wykresów.

Załączniki (jeżeli występują w pracy).


III. Pozostałe zalecenia edytorskie

 

Manuskrypt pracy inżynierskiej nie powinien przekraczać łącznie 50 stron natomiast pracy magisterskiej 100 stron i powinien spełniać następujące wymagania:

 • format arkusza papieru: A4, wydruk jednostronny (natomiast do teczki akt osobowych studenta wydruk dwustronny w miękkiej oprawie);
 • czcionka: Calibri (dla grup seminaryjnych rozpoczynających realizację zajęć), w tytułach rozdziałów i podrozdziałów czcionka pogrubiona;
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt. (w tabelach 11 pkt.);
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza;
 • marginesy: górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, lewy 3,5 cm, prawy 1,5 cm,
 • tekst wyjustowany (wyrównany do obu marginesów), a każdy akapit rozpoczynający się wcięciem (1,0 cm);
 • wszystkie strony pracy ponumerowane, a numer umieszczony u dołu strony, wyrównany do zewnętrznego marginesu;
 • nazwy łacińskie należy pisać kursywą pochyloną np. in vitro, Saccharomyces cerevisiae;
 • ryciny występujące w pracy powinny być kolejno ponumerowane i opisane (np. Ryc. 1 lub Rys. 1), a w przypadku zdjęć należy stosować oznaczenie Fot. 1 (taki sam skrót obowiązuje w tekście);
 • tytuły/opisy tabel umieszczać nad tabelą, np. Tab.1 (taki sam skrót obowiązuje w tekście);
 • wzory cytowań w tekście: jeśli jest więcej niż dwóch autorów to (Bai i in., 2000), jeśli jest dwóch autorów (Falconer i Whyatt, 1981), w przypadku cytowania kilku prac do określonego fragmentu tekstu o kolejności decyduje data publikacji np. (Falconer i Whyatt, 1981; Bai i in., 2000).