Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku

Biotechnologia

Poziom i forma studiów

I i II stopień, stacjonarne

Opis kierunku

Studia na kierunku biotechnologia realizowane są na I i II stopniu. Pierwszy stopień to siedmio-semestralne studia inżynierskie. Student,  po zakończeniu czwartego semestru studiów I stopnia, wybiera specjalność pomiędzy biotechnologią analityczną i biotechnologią medyczną. Studia II stopnia trwają trzy semestry i realizowane są w ramach specjalności biotechnologia molekularna.

Opis specjalności

Studia inżynierskie, specjalność biotechnologia analityczna;

W ramach specjalności student zdobywa wiedzę na temat nowoczesnych technik analitycznych z wykorzystaniem narzędzi molekularnych stosowanych w przemyśle, medycynie oraz rolnictwie. Poznaje między innymi: metody diagnostyki molekularnej , specjalistyczne hodowle komórek ssaczych, biosensory, bioinżynierię komórek eukariotycznych. Zdobywa umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi i specjalistycznymi narzędziami biotechnologii molekularnej w laboratoriach o różnym profilu badawczym.

Potrafi posługiwać się metodami immunodiagnostycznymi oraz technikami diagnostyki molekularnej stosowanymi w biotechnologii zwierząt, roślin oraz medycynie Stosuje techniki analizy instrumentalnej w ochronie środowiska oraz analizie żywności. Nabiera doświadczenia w prowadzeniu hodowli mikroorganizmów w bioreaktorach. Potrafi wykorzystać metody analizy molekularnej w celu rozwiązania problemów badawczych. Student kształtuje  świadomość znaczenia biotechnologii w zrównoważonym rozwoju  gospodarczym. Rozumie, jak ważnymi pod kątem biotechnologii są mikroorganizmy, tym bakterie, drożdże i mikroalgi. Ma świadomość konieczności rozwoju nowych technologii, w tym w opracowywaniu testów diagnostycznych.

Studia inżynierskie, specjalność biotechnologia medyczna;

W ramach specjalności student zdobywa wiedzę w zakresie

nowoczesnych technik analitycznych z wykorzystaniem narzędzi molekularnych stosowanych w  medycynie oraz analityce. Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii oraz zastosowania podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych w biologii molekularnej, cytogenetyce i medycynie. Zdobywa umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi i specjalistycznymi narzędziami biotechnologii molekularnej w laboratoriach o różnym profilu badawczym. Umie prowadzić zwierzęce oraz ludzkie hodowle komórkowe w celu wykorzystania ich jako laboratoryjnego modelu badawczego. Stosuje techniki analizy instrumentalnej w medycynie i farmacji,  czy analizie żywności. Student kształtuje  świadomość znaczenia biotechnologii w zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Ma świadomość konieczności rozwoju nowych technologii, w tym w opracowywaniu testów diagnostycznych.

 

Studia magisterskie, specjalność biotechnologia molekularna;

W ramach studiów magisterskich student pogłębia wiedzę w zakresie stosowania metod molekularnych w biologii eksperymentalnej, biotechnologii i bioinżynierii oraz nanbiotechnologii. Student zna systemy zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych oraz potrafi dokonać molekularnej i biochemicznej charakterystyki wyprodukowanych bioproduktów. Student posługuje się też narzędziami biologii eksperymentalnej, biochemii oraz chemii analitycznej, narzędziami inżynierii genetycznej w odniesieniu do komórek mikroorganizmów, roślin oraz zwierząt w celu ich genetycznego zmodyfikowania.

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów I stopnia inżynierskich

Absolwent kierunku Biotechnologia, studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, także przemysłu pokrewnego; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Potrafi wykonać podstawowe  analizy i pracować z użyciem materiału biologicznego, zna obsługę aparatury badawczej oraz urządzeń technologicznych. Samodzielnie rozwija własne umiejętności zawodowe i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów II stopnia

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich).

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

·         inżynierzy/specjaliści w firmach o profilu biotechnologicznym, biologicznym, farmaceutycznym lub pokrewnym,

·         specjaliści w instytutach i ośrodkach naukowych, badawczych i badawczo-rozwojowych,

·         analitycy w laboratoriach diagnostycznych i kontroli jakości,

·         specjaliści w instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości,

·         Przedstawiciele handlowi firm medycznych, biotechnologicznych,