Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku

Biologia

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia, stacjonarne/niestacjonarne

Opis kierunku

Biologia to kierunek zajmujący się badaniem życia na różnych poziomach jego organizacji. Pozwala studentowi na nabycie szerokiej i gruntownej wiedzy biologicznej z jednoczesnym poszerzeniem kompetencji z obszaru nauk ścisłych. Biologia jest jedną z najprężniej rozwijających dziedzin nauki, której osiągnięcia są szeroko wykorzystywane w różnych obszarach działalności ludzkiej.

Opis specjalności

Student w ramach kierunku biologia ma możliwość realizowania dwóch specjalności: eksperymentalnej i środowiskowej, które obiera w 4. semestrze studiów.

Specjalność biologia eksperymentalna pozwala na zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu biologii na poziomie komórkowym i molekularnym, a także umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą badawczą oraz współcześnie wykorzystywanymi technikami stosowanymi w badaniach biologicznych.

Specjalność biologia środowiskowa pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu ekologii ekosystemów, a także umiejętności projektowania i przeprowadzania badań terenowych i laboratoryjnych oraz analizy zebranych danych ilościowych i jakościowych.

Bez względu jednak na obraną specjalność i z uwagi na fakt realizacji kluczowych zagadnień biologii w ramach przedmiotów kierunkowych, student ma możliwość obrania dowolnej specjalności podczas studiów II stopnia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku biologia (studia I stopnia) posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk biologicznych oraz posługuje się właściwą terminologią z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. Dysponując specjalistyczną wiedzą, dostrzega i tłumaczy zjawiska, procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w organizmach żywych i w przyrodzie na różnych poziomach jej organizacji. Rozumie zależności pomiędzy różnego typu procesami życiowymi zachodzącymi u organizmów jądrowych i bezjądrowych na poziomie molekularnym. Ponadto absolwent zna aktualne problemy z zakresu ochrony środowiska i przyrody, dostrzega i rozumie interakcje zachodzące pomiędzy organizmami żywymi i środowiskiem abiotycznym, zna i właściwie dobiera różnorodne metody, techniki i narzędzia badawcze do analiz laboratoryjnych i prac terenowych. Ponadto absolwent potrafi umiejętnie korzystać z literatury, narzędzi informatycznych i zasobów internetowych. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do pracy samodzielnej i zespołowej. Posiada bogaty zasób wiedzy i odpowiednie umiejętności umożliwiające wykonywanie analiz laboratoryjnych na materiale biologicznym oraz biologicznych badań terenowych. Wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenie pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w laboratoriach badawczych i analitycznych, urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach, których działalność związana jest z ochroną środowiska przyrodniczego. Absolwent jest ponadto przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz bez względu na obraną specjalność, a także z uwagi na fakt realizacji kluczowych zagadnień biologii w ramach przedmiotów kierunkowych, student ma możliwość obrania dowolnej specjalności podczas studiów II stopnia.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

·         polskich i zagranicznych laboratoriach badawczych i analitycznych

·         polskich i zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych

·         firmach o profilu farmaceutycznym, medycznym, kosmetycznym oraz spożywczym

·         urzędach administracji państwowej i samorządowej

·         instytucjach związanych z ochroną środowiska

·         instytucjach popularyzujących naukę

 

Nazwa kierunku

Biologia

Poziom i forma studiów

Studia II stopnia, stacjonarne/niestacjonarne

Opis kierunku

Biologia jest bogatą i różnorodną dziedziną nauki związaną z poznawaniem, rozumieniem  oraz interpretowaniem podstawowych procesów zachodzących na wszystkich poziomach organizacji życia, a jej nieustanny rozwój  i odkrycia wykorzystywane są w różnych obszarach działalności ludzkiej. Biologia to unikatowy kierunek studiów pozwalający na gruntowane kształcenie studentów w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. W dobie prężnego rozwoju wiedzy oraz technologii, specjalności diagnostyka molekularna oraz monitoring środowiska są jednymi z najbardziej pożądanych specjalności biologicznych na rynku pracy. Ponadto unikatowość regionu Podkarpacia na różnych płaszczyznach odzwierciedlona jest w koncepcji kształcenia na kierunku biologia, która koresponduje ze współczesnymi wyzwaniami nauk biologicznych oraz oczekiwaniami pracodawców poszukujących wykształconych, kompetentnych biologów. Diagnostyka molekularna oparta jest o stosowanie technik biologii molekularnej do badania chorób występujących u ludzi, w tym chorób zakaźnych, dziedzicznych oraz chorób nowotworowych, Badania w tej dziedzinie koncentrują się na analizie genomicznej i proteomicznej w celu identyfikacji biomarkerów chorobowych, tworzeniu lepszych testów diagnostycznych i w konsekwencji odkryciu nowych metod leczenia. Z tego też powodu, specjalność diagnostyka molekularna zapewnia studentowi zdobycie doświadczenia w zakresie metod bioinformatycznych, analitycznych, biochemicznych, instrumentalnych oraz molekularnych, a tym samym zwiększenie jego kompetencji i atrakcyjności na rynku pracy. Z uwagi na wieloaspektowe przemiany cywilizacyjne, nieustanny rozwój nowych gałęzi przemysłu i narażenie środowiska przyrodniczego na oddziaływanie np. różnego typu odpadów poprodukcyjnych, priorytetowe wydaje się stałe monitorowanie poszczególnych jego elementów i dążenie do zachowania bioróżnorodności i naturalności siedlisk. Realizowana zatem specjalność monitoring środowiska pozwala na kształcenie kompetentnych absolwentów, przygotowanych merytorycznie do pracy w inspektoratach oraz jednostkach zajmujących się monitoringiem środowiska i szerokorozumianą ochroną przyrody.

Opis specjalności

W ramach studiów II stopnia student ma możliwość wybrania jednej z dwóch specjalności: diagnostyka molekularna i monitoring środowiska. Wybór dokonywany jest na początku I roku studiów. Obie specjalności pozwalają na nabycie rozszerzonej wiedzy z zakresu nauk biologicznych, a także umiejętności organizowania zaplecza techniczno-naukowego oraz umiejętność doboru metod i technik badawczych do realizacji właściwych zadań w ramach pracy zawodowej. Realizowane specjalności są odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, ale też pozwalają podejmowanie pracy poza granicami Polski.

Specjalność diagnostyka molekularna pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy bioinformatycznej, biochemicznej, analitycznej, molekularnej oraz umiejętności doboru metod i technik współcześnie wykorzystywanych w diagnostyce.

Natomiast specjalność monitoring środowiska, pozwala na nabycie specjalistycznej wiedzy pozwalającej na opis i ocenę stanu zasobów środowiska, poprzez znajomość i umiejętność identyfikacji gatunków i ich siedlisk oraz ocenę parametrów fizykochemicznych i stopnia przekształcania środowiska naturalnego.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku biologia (studiów II stopnia) posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, dobiera właściwe metody i techniki badawcze oraz umiejętnie organizuje zaplecze techniczne do realizacji zadań w ramach wykonywanej pracy zawodowej. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do pracy w zespole, jak również w roli koordynatora. Absolwent posiada kompetencje do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Absolwent specjalności diagnostyka molekularna posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu metod bioinformatycznych, biochemicznych, analitycznych, molekularnych i instrumentalnych oraz możliwości ich wykorzystania w pracy na materiale biologicznym będących podstawą współczesnej diagnostyki. Kompetencje pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych, analitycznych, kryminalistycznych, a także w przedsiębiorstwach produkujących i dystrybuujących materiał biologiczny, jak również związanych z branżą kosmetyczną, farmaceutyczną czy spożywczą. Po odbyciu kształcenia podyplomowego absolwent może uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, natomiast po odbyciu psychologiczno-pedagogicznego kształcenia podyplomowego w zakresie nauczania biologii i przyrody absolwent może podjąć pracę w szkołach i placówkach oświatowych.

Z kolei absolwent specjalności monitoring środowiska posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do opisu/oceny stanu zasobów przyrody i jakości środowiska. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na identyfikację gatunków i ich siedlisk oraz ocenę parametrów fizykochemicznych i stopnia przekształcenia środowiska naturalnego. Jest przygotowany do pracy w placówkach badawczych, instytucjach wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, parkach narodowych, rezerwatach oraz instytucjach prowadzących edukację ekologiczną.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

·         polskich i zagranicznych laboratoriach badawczych i analitycznych

·         polskich i zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych

·         firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych

·         urzędach administracji państwowej i samorządowej

·         instytucjach związanych z ochroną środowiska

·         instytucjach popularyzujących naukę

 

Studenci ponadto mogą kontynuować kształcenie w ramach Szkół Doktorskich w Polsce i zagranicą.