Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia, stacjonarne

Opis kierunku

Współczesny konsument jest świadomy związku pomiędzy własnym zdrowiem i samopoczuciem a jakością spożywanej żywności. Kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, umożliwi nabycie studentowi szerokiej wiedzy z zakresu identyfikacji, monitorowania i eliminacji różnych zagrożeń, na które narażone są zarówno surowce jak i żywność. Wybierając ten kierunek student nabędzie wiedzę na temat bezpieczeństwa żywności ekologicznej, regionalnej, tradycyjnej oraz procesu jej certyfikacji.  

Opis specjalności

Student w ramach kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, ma możliwość realizowania jednej z dwóch proponowanych specjalności: bezpieczeństwo i certyfikacja żywności ekologicznej i regionalnej lub bezpieczeństwo i certyfikacja żywności pochodzenia zwierzęcego. Student dokonuje wyboru specjalności w 4. semestrze studiów.

Specjalność bezpieczeństwo i certyfikacja żywności ekologicznej i regionalnej pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu problematyki żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej oraz funkcjonalnej, a także procesu certyfikacji żywności. Student pozna zagadnienia związane z produkcją w rolnictwie ekologicznym i jej kontrolą, a także problematykę autentyczność i identyfikowalność żywności ekologicznej.

Specjalność bezpieczeństwo i certyfikacja żywności pochodzenia zwierzęcego gwarantuje zdobycie gruntowej wiedzy w zakresie zarządzania jakością w przemyśle mięsnym, drobiarskim czy mleczarskim. Student pozna problematykę antybiotyków, wpływu dobrostanu i żywienia zwierząt na jakość surowców, zagadnienia odnośnie nadzoru weterynaryjnego, a także nauczy się projektować mięsne produkty z udziałem dodatków roślinnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk podstawowych związanych z bezpieczeństwem i certyfikacją żywności takich jak matematyki, statystyki, fizyki, chemii, biochemii, mikrobiologii czy inżynierii procesowej, wymaganą do definiowania, opisywania i rozumienia przemian i procesów zachodzących w żywności zarówno podczas jej produkcji, przechowywania oraz obrotu handlowego, wpływających na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Zna związek pomiędzy jakością surowców roślinnych i zwierzęcych a bezpieczeństwem żywności. Posiada wiedzę na temat narzędzi informacyjnych i metod statystycznych oraz potrafi je wykorzystywać do analizy i interpretowania danych związanych z bezpieczeństwem żywności. Absolwent legitymuje się znajomością procesów produkcji żywności, potrafi też zidentyfikować, monitorować i eliminować zagrożenia na etapie pozyskiwania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, produktów ubocznych przemysłu spożywczego, żywności ze źródeł niekonwencjonalnych, substancji funkcjonalnych i dodatkowych stosowanych w produkcji środków spożywczych. Absolwent zna i potrafi klasyfikować oraz stosować w praktyce metody przedłużenia trwałości żywności, opakowania i systemy pakowania, sposoby przechowywania oraz systemy obrotu handlowego. W stopniu zaawansowanym zna i klasyfikuje zagrożenia występujące przy produkcji żywności, w tym żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej, stosuje metody służące ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności, ocenie jej autentyczności oraz ewentualnych zafałszowań oraz zna zakres działalności urzędowych podmiotów nadzoru weterynaryjnego oraz sanitarnego.  Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu systemów zapewnienia i zarządzania jakością żywności, procesu normalizacji, standaryzacji, akredytacji oraz certyfikacji żywności. Zna uregulowania i przepisy prawa z zakresu bezpieczeństwa i żywności oraz procedury urzędowej kontroli jakości, bezpieczeństwa i certyfikacji żywności. Legitymuje się wiedzą z zakresu żywienia człowieka oraz ma wiedzę na temat wpływu substancji bioaktywnych na zdrowie człowieka oraz bezpieczeństwo żywności, a także jest świadom zagrożenia ze strony alergenów oraz istoty nietolerancji pokarmowych.  Zna wymagania oraz etapy certyfikacji żywności oraz potrafi przeprowadzać ten proces wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Absolwent posiada wiedzę z zakresu etyki, ochrony własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Zna i potrafi się posługiwać specjalistyczną terminologią w języku polskim oraz w języku obcym w zakresie bezpieczeństwa i certyfikacji żywności. Wykazuje odpowiedzialność za powierzone zadania oraz wykazuje gotowość pracy w zespole z poszanowaniem etyki zawodowej, a przy tym posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent jest gotów do podjęcia studiów II stopnia na pokrewnych kierunkach studiów.

 

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

ü  zakładach różnych branż przemysłu spożywczego jako specjalista w zakresie bezpieczeństwa żywności,

ü  instytucjach związanych z inspekcją, kontrolą oraz nadzorem w zakresie higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności,

ü  jednostkach urzędowej kontroli żywności,

ü  jednostkach certyfikujących żywność,

ü  ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji bezpiecznej żywności lub certyfikacji środków spożywczych,

ü  jednostkach audytujących w zakresie żywności,

ü  akredytowanych laboratoriach analitycznych czy kontrolnych,

ü  firmach wdrażających systemy zapewnienia i zarządzania jakością kształcenia