Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku

Architektura krajobrazu

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu trwają 7 semestrów (3,5 roku). Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżynier. W ramach studiów możliwe jest odbycie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z architekturą krajobrazu. Studia drugiego stopnia  trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier. Studia prowadzone są w dziedzinach nauk: rolniczych, inżynieryjno-technicznych i sztuki.

Opis specjalności

Podczas 3 semestralnych (1,5 roku) uzupełniających studiów magisterskich (II stopnia) student ma możliwość kształcenia na dwóch specjalnościach:

  • architektura krajobrazu terenów miejskich
  • kształtowanie krajobrazu terenów niezurbanizowanych

Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych, rolniczych, technicznych oraz sztuk pięknych wystarczającą do samodzielnego kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Jest przygotowany do wykonywania oceny szaty roślinnej, prac inwentaryzacyjnych, projektów zagospodarowania terenów zieleni, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu oraz kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w tych obiektach. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz różnych przedsiębiorstwach opracowujących projekty i wykonujących prace w wyżej przedstawionym zakresie. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia II stopnia             

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk rolniczych, technicznych i sztuk pięknych. W swych pracach z zakresu projektowania, kształtowania krajobrazu i urządzania obiektów architektury krajobrazu, potrafi wykorzystać wiedzę z wymienionych wyżej obszarów dobierając właściwe techniki, analizy, metody i narzędzia. W wykonywanych pracach uwzględnia aspekty przyrodnicze, historyczne, artystyczne, społeczne i ekonomiczne. Absolwent potrafi rozwiązywać zadania badawcze i projektowe z zakresu kształtowania krajobrazu w skali regionu (w tym - parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych); skali miejscowej (w tym w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i obszarów niezurbanizowanych); oraz z zakresu kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym w otoczeniu budowli inżynierskich. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym umiejętność swobodnego posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu architektury krajobrazu.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

·         jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu;

·         jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu;

·         jednostkach administracji rządowej i samorządowej;

·         jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne;

·         zarządach parków narodowych i krajobrazowych;

·         instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;

·         instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu;

·         szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

·         w firmach zagranicznych, związanych z architekturą krajobrazu.