Informacje dla kandydata

Nazwa kierunku:

Agroleśnictwo

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Agroleśnictwo to nowy kierunek studiów będący odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku Unii Europejskiej na specjalistów z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i leśnictwie, niezbędnych w dobie obserwowanych zmian klimatu. Agroleśnictwo (agroforestry) to zrównoważony sposób użytkowania ziemi, w którym wykorzystywana jest wiedza z zakresu rolnictwa i leśnictwa, w celu zoptymalizowania efektów ekonomicznych i ekologicznych produkcji żywności przy równoczesnej produkcji biomasy drzewnej. Główne zalety produkcyjne systemów agroleśnych są związane z lepszym wykorzystaniem zasobów w skali przestrzennej i czasowej, co jednocześnie może zwiększyć korzyści środowiskowe poprzez zmniejszenie strat składników pokarmowych z gruntów rolnych, zwiększenie sekwestracji węgla oraz zwiększenie różnorodności biologicznej.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: nauk rolniczych i leśnych.

Absolwent Agroleśnictwa jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich o  charakterze projektowym, inwestycyjnym i użytkowym, dotyczących systemów agroleśnych. Potrafi zaplanować, wykonać i nadzorować zabiegi związane z ochroną i użytkowaniem ziemi przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć z zakresu nauk rolniczych i leśnych.  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Agroleśnictwo dają możliwość zatrudnienia zarówno w sektorze rolniczym, jak i leśnym, w administracji rządowej i samorządowej w tym również w związanej z ochroną środowiska terenów rolniczych i leśnych, a także w doradztwie na stanowiskach związanych z innowacyjnym użytkowaniem tych terenów.