Vieta

Trochę algebry, czyli wzory Viete’a dla wielomianów dowolnego stopnia

Nazwisko Prowadzącego: dr Anna Szpila

Wzory Viete’a dla równań kwadratowych są dobrze znane uczniom szkół ponadpodstawowych realizujących  zakres rozszerzony programu przedmiotu matematyka. Analogiczne zależności można udowodnić dla równań wielomianowych dowolnego stopnia.

W trakcie wykładu zostaną pokazane prawidłowości wiążące pierwiastki wielomianu dowolnego stopnia z jego współczynnikami. Wyprowadzone zostaną wzory Viete’a dla wielomianów trzeciego stopnia oraz zaprezentowana ich ogólna postać dla wielomianów stopnia n. Druga część wykładu poświęcona będzie zastosowaniu tych wzorów w rozwiazywaniu zadań o różnym stopniu trudności.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 30 osób + opiekun