Matematyka w ubezpieczeniach

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR

Początki ubezpieczeń majątkowych były ściśle związane z rozwojem handlu morskiego, który był jednym z najbardziej dochodowych, a jednocześnie najbardziej ryzykownych zajęć. W porównaniu z ubezpieczeniami majątkowymi, ubezpieczenia na życie w dzisiejszym znaczeniu tego pojęcia, pojawiły się stosunkowo późno, bo w szesnastowiecznej Anglii. Podstawową przyczyną wolniejszego rozwoju ubezpieczeń życiowych był brak metod pozwalających w wiarygodny sposób wyznaczać wysokość składek. Pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym, które stosowało badania statystyczne do obliczania przeciętnego dalszego trwania życia dla osób w danym wieku, było The Equitable Society of London. Obliczenia były oparte na  danych pochodzących z  tzw. Tabeli Wrocławskiej, opracowanej w 1693 roku przez angielskiego astronoma Edmunda Halleya.

W trakcie zajęć spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, od czego i w jaki sposób zależy wysokość składek w ubezpieczeniach na życie.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 30 osób + opiekun