Kulpa-nowotwory

Wykorzystanie nanotechnologii w leczeniu chorób nowotworowych – synteza nanomateriałów magnetycznych

Nazwisko Prowadzącego: mgr Anna Tomaszewska, mgr inż. Magdalena Kulpa-Greszta

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z nanotechnologią oraz syntezę nanomateriałów magnetycznych. Omówienie zastosowania otrzymanych materiałów i określenie ich właściwości fizykochemicznych pozwoli na poszerzenie wiedzy z zakresu nanomedycyny.

Plan spotkania:

  1. Synteza nanocząstek magnetytu (Fe3O4) metodą współstrącania.
  2. Określenie rozmiaru hydrodynamicznego otrzymanych nanocząstek i ich stabilności w roztworach koloidalnych (pomiar potencjału zeta).
  3. Badanie zachowania nanomateriału w zmiennym polu magnetycznym (zjawisko hipertermii).
  4. Zaznajomienie z różnymi możliwościami wykorzystania nanocząstek magnetycznych w terapiach chorób nowotworowych.

Czas trwania: 60-80 min

Liczebność grupy: 8 osób + opiekun