Usługi badawcze

Lp.  Jed. Dziedzina badań Obiekty
Grupy obiektów
Przedmiot badań (materiał/wyrób) Badana cecha
Zakres wartości
(jeżeli dotyczy)
Metoda badawcza
Przykładowe
badania/usługi
Osoba pierwszego
kontaktu
1 INF emisyjna spektroskopia fourierowska molekuły dwuatomowe
w fazie gazowej
CO, CO+, CH, CD, CH+, CD+ identyfikacja widmowa;  otrzymywanie parametrów fizyko-chemicznych struktury energetycznej  fourierowska spektroskopia emisyjna wysokiej rozdzielczości tlenków, wodorków i deuterków węgla oraz ich jonów dodatnich dr hab., prof. UR
Rafał Hakalla
rhakalla@ur.edu.pl
dr hab., prof. UR
Wojciech Szajna wszajna@ur.edu.pl
17-851-8703
2 INF emisyjna spektroskopia fourierowska molekuły dwuatomowe
w fazie gazowej
AlH, AlD, AlH+, AlD+, InH, InD, GaH, GaD identyfikacja widmowa;  otrzymywanie parametrów fizyko-chemicznych struktury energetycznej  fourierowska spektroskopia emisyjna wysokiej rozdzielczości wodorków i deuterków wybranych metali grupy IIIA oraz ich jonów dodatnich dr hab., prof. UR Wojciech Szajna
wszajna@ur.edu.pl
17-851-8703
3 INF produkcja aparatury szklanej  molekuły dwuatomowe
w fazie gazowej
lampy typu hollow-cathode oraz lampy Geisslera     projektowanie i produkcja lamp wyładowczych do zastosowań w emisyjnej i absorpcyjnej spektroskopii atomowej i molekularnej dr hab., prof. UR
Rafał Hakalla
rhakalla@ur.edu.pl
dr hab., prof. UR
Wojciech Szajna wszajna@ur.edu.pl
17-851-8703
4 INF analiza struktur energetycznych molekuł molekuły dwuatomowe
w fazie gazowej
CO otrzymywanie parametrów oddziaływań wewnątrzmolekularnych globalne analizy deperturbacyjne wielostanowo i rozlegle zaburzonych struktur energetycznych molekuł dwuatomowych dr hab., prof. UR
Rafał Hakalla rhakalla@ur.edu.pl
17-851-8703
5 INF badanie właściwości fizycznych źródeł światła komercyjne źródła światła żarówki, świetlówki, LEDy, halogeny,   zakres i stopień pokrycia widmowego zakresu widzialnego promieniowania elektromagnetycznego analiza widmowa komercyjnych źródeł światła używanych
w publicznych i prywatnych budynkach użyteczności publicznej pod kątem zgodności z przepisami BHP
dr hab., prof. UR
Rafał Hakalla
rhakalla@ur.edu.pl
dr hab., prof. UR
Wojciech Szajna wszajna@ur.edu.pl
17-851-8703
6 INF badania właściwości fizycznych atomy materiały przewodzące analiza składu chemicznego (atomowego) badanego materiału metodą GDOES

analiza składu atomowego folii indowej (In) dr hab., prof. UR
Rafał Hakalla
rhakalla@ur.edu.pl
dr hab., prof. UR
Wojciech Szajna wszajna@ur.edu.pl
17-851-8703
7 INF oscylacyjna spektroskopia fourierowska średniej podczerwieni MIR  molekuły wieloatomowe próbki chemiczne, biologiczne, materiały przemysłowe analiza składu chemicznego (molekularnego) badanych próbek; metoda: rejestracja i pomiar widm podczerwonych metodą ATR (Attenuated Total Reflectance)  analiza składu molekularnego i chemicznego:
a) próbek biologicznych,
b) proszków z badań archeologicznych,
c) płynów ustrojowych
dr hab., prof. UR
Rafał Hakalla
rhakalla@ur.edu.pl
dr hab., prof. UR
Wojciech Szajna wszajna@ur.edu.pl
17-851-8703
8 INF badania radiochemiczne
i promieniowania
– w tym nuklearne
wyroby, materiały, obiekty budowlane np. cement, gips, rozdrobniony gruz zawartość radioizotopów (gamma)/3 keV – 5 MeV badanie zawartości radionuklidów w cemencie dr Izabela Piotrowska
[email protected]
[email protected]
17-851-8739
17-851-8570
9 INF badania radiochemiczne
i promieniowania
– w tym nuklearne
gleba, grunty, skały np. grunty, rozdrobnione skały zawartość radioizotopów (gamma)/3 keV – 5 MeV badanie zawartości radionuklidów w glebie dr Izabela Piotrowska
[email protected]
[email protected]
17-851-8739
17-851-8570
10 INF badania radiochemiczne
i promieniowania
– w tym nuklearne
produkty rolne np. rozdrobnione ziarna zbóż zawartość radioizotopów (gamma)/3 keV – 5 MeV badanie zawartości radionuklidów
w rozdrobnionych płodach rolnych
dr Izabela Piotrowska
[email protected]
[email protected]
17-851-8739
17-851-8570
11 INF badania radiochemiczne
i promieniowania
– w tym nuklearne
pasze dla zwierząt np. granulaty paszowe, sprasowane pasze zwierzęce zawartość radioizotopów (gamma)/3 keV – 5 MeV badanie zawartości radionuklidów w paszach dla zwierząt dr Izabela Piotrowska
[email protected]
[email protected]
17-851-8739
17-851-8570
12 INF badania radiochemiczne
i promieniowania
– w tym nuklearne
osady, odpady np.popiół, osady denne, odpady kopalniane zawartość radioizotopów (gamma)/3 keV – 5 MeV badanie zawartości radionuklidów w popiołach dr Izabela Piotrowska
[email protected]
[email protected]
17-851-8739
17-851-8570
13 INF badania radiochemiczne
i promieniowania
– w tym nuklearne
ścieki np. ścieki zawartość radioizotopów (gamma)/3 keV – 5 MeV badanie zawartości radionuklidów w ściekach dr Izabela Piotrowska
[email protected]
[email protected]
17-851-8739
17-851-8570
14 INF badania radiochemiczne
i promieniowania
– w tym nuklearne
żywność np. suszone grzyby zawartość radioizotopów (gamma)/3 keV – 5 MeV badanie zawartości radionuklidów w grzybach leśnych dr Izabela Piotrowska
[email protected]
[email protected]
17-851-8739
17-851-8570
15 INF badania radiochemiczne
i promieniowania
– w tym nuklearne
woda np. woda z kranu, woda z cieków wodnych, stawów, sadzawek zawartość radioizotopów (gamma)/3 keV – 5 MeV badanie zawartości radionuklidów wodzie pitnej dr Izabela Piotrowska
[email protected]
[email protected]
17-851-8739
17-851-8570
16 INF badania radiochemiczne
i promieniowania
– w tym nuklearne
powietrze np. powietrze
w domach i mieszkaniach, piwnicach, jaskiniach, odwiertach
badanie obecności i ciągły monitoring stężenia radonu /10 – 1000 000 Bq/m3 badanie zawartości Radonu
w budynkach mieszkalnych
dr Izabela Piotrowska
[email protected]
[email protected]
17-851-8739
17-851-8570
17 INF badania radiochemiczne
i promieniowania
– w tym nuklearne
obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań badanie moczu na obecność izotopów promieniotwórczych gamma (skażenie wewnętrzne) zawartość radioizotopów (gamma)/ 3keV – 5 MeV badanie zawartości radionuklidów w moczu osób, u których mogło dojść do wchłonięcia substancji promieniotwórczej dr Izabela Piotrowska
[email protected]
[email protected]
17-851-8739
17-851-8570
18 INF badania chemiczne i strukturalne wyroby chemiczne, materiały nieorganiczne, materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze) np. związki chemiczne, oraz próbki przemysłowe i środowiskowe, biomateriały, minerały, wyroby farmaceutyczne,
w postaci cieczy
(w tym roztworów) lub takie, które można przeprowadzić do tej postaci
badania fizykochemiczne własności optycznych i spektroskopowych  elektrochemicznych cieczy oraz lepkości statycznej i dynamicznej;

identyfikacja materiałów chemicznych, określenie informacji jakościowych o składzie chemicznym i wybranych właściwościach, rozkład substancji chemicznych, określenie  jednolitości i czystości, obecności zanieczyszczeń.
pomiary własności optycznych i spektroskopowych cieczy: (refrakcja, skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła, rozpraszanie światła - turbidymetria, widmo absorpcyjne UV-vis). Pomiary elektrochemiczne cieczy (PH, przewodnictwo jonowe, potencjał elektrochemiczny).
Pomiary lepkości statycznej i dynamicznej.
dr Przemysław Kolek
[email protected]
17-851-8699
19 INF badanie sprawności struktur fotowoltaicznych cienkowarstwowe struktury fotowoltaiczne Si/ZnO
ZnO/CuO
TiO2/Cu2O
Pentacene/Si
TiO2:ZnO/CuO:Cu2O
charakteryzacja strukturalna, optyczna i elektryczna wyznaczanie charakterystyk prądowo napięciowych, sprawność, FF, rezystancja kontaktów dr Grzegorz Wisz
[email protected]
17-851-8550
20 INF wytwarzanie cienkich warstw struktury fotowoltaiczne,
struktury półprzewodnikowe,
warstwy tribologiczne,
warstwy hydrofobowe,
warstwy refleksyjne,
filtry widmowe,
powłoki TBC,
powłoki pasywacyjne
Si/ZnO
ZnO/CuO
TiO2/Cu2O
Pentacene/Si
TiO2:ZnO/CuO:Cu2O
DLC
TiN
Si3N4
SiO2
Al2O3
wytwarzanie cienkich warstw z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego, termicznego,elektronowego i laserowego w warunkach wysokiej próżni (technologie PVD) dobór i wpływ parametrów wytwarzania na własności strukturalne, optyczne, elektryczne, morfologię, skład dr Grzegorz Wisz
[email protected]
17-851-8550
21 INF badania właściwości fizycznych  materiały laserowe
i optoelektroniczne, szkła, i inne ciała stałe
YAlO3, Y3Al5O12, Gd3Ga5O12 i inne, w tym szkła charakteryzacja optyczna widma transmisji, absorpcji, odbicia, krawędź absorpcji, szerokość optycznej przerwy wzbronionej, pasma absorpcji, wpływ wygrzewania na własności optyczne dr Piotr Potera
[email protected]
17-851-8735
22 INF badania właściwości fizycznych  cienkie warstwy TiO2, Cu2O, CdTe i inne na różnych podłożach przeźroczystych (m.in. szkło, kwarc, szafir) charakteryzacja optyczna  widma transmisji, absorpcji, odbicia, krawędź absorpcji, szerokość optycznej przerwy wzbronionej, pasma absorpcji, wpływ wygrzewania na własności optyczne, współczynnik załamania i grubość warstw metodą interferencji Swanepoel'a  dr Piotr Potera
[email protected]
17-851-8735
23 INF badania właściwości fizycznych  ciecze ciecze różnego rodzaju, w tym roztwory barwników charakteryzacja optyczna  widma transmisji, absorpcji, pasma absorpcji dr Piotr Potera
[email protected]
17-851-8735
24 INF badania właściwości fizycznych  proszki różnego rodzaju materiały w postaci proszków np. Al2O3 charakteryzacja optyczna  widma odbicia dyfuzyjnego (sfera całkująca) dr Piotr Potera
[email protected]
17-851-8735
25 INF badania struktury materiałów powłoki i warstwy, materiały inżynierskie, nanoproszki powłoki metaliczne, ceramiczne, polimerowe i kompozytowe, nanocząstki (zwłaszcza typu corshells), nanokompozyty transmisyjna Mikroskopia Elektronowa HRTEM z FFT, HRSTEM z FFT, SAED, EDS
w nanoobszarach.

1. analiza budowy krystalicznej (określenie składu fazowego)
w nanoobszarach
2. analiza rozmiaru krystalitów, granicy międzyfazowej nanokrystalitów
 3. analiza budowy powłoki lub warstwy w skali nanometrycznej
4. analiza grubości powłok, warstw
5. analiza składu chemicznego
w nanoobszarach jakościowa i ilościowa (mapy rozkład pierwiastków, analiza liniowa, punktowa w nanoobszarach)
  dr hab., prof. UR
Andrzej Dziedzic
[email protected]
17-851-8730
26 INF badania struktury materiałów materiały inżynierskie, kompozyty, powłoki i warstwy oraz proszki o rozmiarach mikrometrycznych metale i stopy metali, ceramika, polimery, warstwy nawęglane, azotowane,  proszki metaliczne i ceramiczne skaningowa Mikroskopia Elektronowa SEM z EDS w mikroobszarach (detektor SE, BSE).

1. określanie morfologii powierzchni powłok, warstw, proszków w skali mikrometrycznej
2. analiza grubości powłok, warstw w skali mikrometrycznej 3. analiza składu chemicznego
w mikroobszarach jakościowa i ilościowa (mapy rozkład pierwiastków, analiza liniowa, punktowa w mikroobszarach)
4. analiza wad budowy wyrobów w sakli mikrometrycznej
  dr hab., prof. UR
Andrzej Dziedzic
[email protected]
17-851-8730
27 INF

przygotowanie preparatów do badań za pomocą elektronowej mikroskopii
transmisyjnej

materiały inżynierskie, kompozyty   mikroskopia jonowa FIB
przygotowanie preparatów (cienkich filmów) do badań za pomocą Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej
  dr hab., prof. UR
Andrzej Dziedzic
[email protected]
17-851-8730
28 INF modelowanie komputerowe zjawiska fizyczne procesy produkcyjne, zjawiska fizyczne, jednostki chorobowe modelowanie Matlab modelowanie hemodializy, modelowanie białaczki dr hab., prof. UR
Paweł Jakubczyk
[email protected]
17-851-8762
29 INF badania fizyczne materiały organiczne i nieorganiczne wykrywanie metali ciężkich wyznaczanie zawartości metali ciężkich w próbkach
z dokładnością do  ppm/ppb
(w zależności od metalu),  metoda badawcza: absorpcja atomowa
wyznaczanie zawartości ołowiu w próbkach roślinnych dr hab., prof. UR
Andrzej Wal
[email protected]
17-851-8605
30 INF badania fizyczne powłoki na materiałach metale identyfikacja grubości i składu metodą nieniszczącą EDXRF wyznaczanie grubości warstw w zakresie do mikrometra, wyznaczanie składu warstw (max. rozmiary próbki:  gr. x  szer.  x wys. 2 cm x 20 cm x 27 cm) dr hab., prof. UR
Andrzej Wal
[email protected]
17-851-8605
31 INF badania właściwości fizycznych materiały i elementy elektroniczne kryształy, cienkie warstwy, struktury półprzewodnikowe charakteryzacja elektryczna pomiary niskoczęstotliwościowych szumów elektrycznych dr Mariusz Bester
[email protected]
605 883 874
32 INF badania właściwości fizycznych urządzenia elektryczne i elektroniczne urządzenia elektryczne i elektroniczne  pomiary PEM pomiary pola bliskiego oraz pomiary PEM w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym dr Mariusz Bester
[email protected]
605 883 874
33 INF badania właściwości fizycznych własność przestrzeni pod kątem PEM wpływ PEM na obiekty biologiczne pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego przez tkanki biologiczne pomiary współczynnika SAR dr Mariusz Bester
[email protected]
605 883 874
34 INF badania właściwości fizycznych materiały przewodzące półprzewodniki metale, tkanki i małe obiekty biologiczne obrazowanie SEM i skład chemiczny EDS morfologia powierzchni SEM i skład chemiczny detektorem EDS dr Mariusz Bester
[email protected]
605 883 874
35 INF badania właściwości fizycznych struktury półprzewodnikowe HgCdTe/GaAs
HgCdTe/Si
wykonywanie obliczeń na podstawie macierzy przewodnictwa elektrycznego w funkcji pola magnetycznego
w zakresie słabych stałych pól magnetycznych od 0,01T do 1T (klasyczny efekt Halla, metoda van der Pauw,  temp.77-300K); wyznaczanie parametrów transportu  elektronowego na podstawie dyskretnego widma ruchliwości (DMSA)
parametry nośników prądu, wyznaczanie grubości złącza p-n wykonanego metodą trawienia jonowego, starzenie materiału półprzewodnikowego  dr hab., prof. UR
Małgorzata Pociask-Biały
[email protected]
17-851-8570
36 INF badania właściwości fizycznych szkło budowlane, szkło solarne pokrycia ochronne dla PV wyznaczanie transmisyjności materiałów przezroczystych metodą elektryczną za pomocą symulatora promieniowania słonecznego wyznaczanie transmisyjności, absorpcji, odbicia metodą elektryczną z zastosowaniem symulatora promieniowania słonecznego dr hab., prof. UR
Małgorzata Pociask-Biały
[email protected]
17-851-8570
37 INF badania właściwości fizycznych materiały termoizolacyjne polietylen, polistyren, piana PUR, drewno, ceramika budowlana, szkło budowlane, maty podłogowe termoizolacyjne, skalna wełna mineralna charakterystyka parametrów termoizolacyjnych: współczynnika przewodności cieplnej, oporu cieplnego, przenikania ciepła wyznaczanie oporu cieplnego metodą termokonwersji promieniowania elektromagnetycznego dr hab., prof. UR
Małgorzata Pociask-Biały
[email protected]
17-851-8570
38 INF badania właściwości fizycznych energooszczędne źródła światła charakterystyki widmowe i oświetleniowe widmo odbicia promieniowania elektromagnetycznego
w zakresie widzialnym, spektrometr ze sferą całkującą, 300nm-900nm.
badanie zakresu widmowego w którym pracuje źródło światła dr hab., prof. UR
Małgorzata Pociask-Biały
[email protected]
17-851-8570
39 INF wielkoskalowe modelowanie komputerowe struktury półprzewodnikowe struktury azotkowe (GaN/InN, GaN/AlN, diament/BN, diament/AlN, SiC/GaN), półprzewodniki obliczenia ab initio modelowanie procesów adsorpcji, obliczenia struktur pasmowych materiałów, obliczanie pól elektrycznych na złączach półprzewodnikowych dr hab., prof. UR
Małgorzata Sznajder
[email protected]
17-851-8612
40 INF badania akustyczne i wibracyjne (A/V), badania właściwości fizycznych wyroby okiennicze; przegrody akustyczne okna, przegrody; prostokątne
i kołowe; układy
z dwoma lub trzema szybami
izolacyjność akustyczna / obliczenia numeryczne współczynnika transmisji (możliwe pomiary w komorze semibezechowej ciśnienia akustycznego po obu stronach okna) badanie tłumienia fal akustycznych (hałas) przenoszonych na drugą stronę okna lub przegrody prof. dr hab. inż.
Wojciech Rdzanek wprdzank@ur.edu.pl
17-851-8577
41 INF badania akustyczne i wibracyjne (A/V), badania właściwości fizycznych tłumiki przemysłowe akustyczne tłumiki przemysłowe akustyczne kołowe, pierścieniowe, prostokątne poziom ciśnienia akustycznego fal transmitowanych na drugą stronę tłumika / obliczenia numeryczne współczynnika transmisji (możliwe pomiary
w komorze semibezechowej ciśnienia akustycznego po obu stronach tłumika)
badanie tłumienia fal akustycznych (hałas) przenoszonych na drugą stronę tłumika prof. dr hab. inż.
Wojciech Rdzanek wprdzank@ur.edu.pl
17-851-8577
42 INF badania teoretyczne rozkładu pola akustycznego w zamkniętych pomieszczeniach, wnękach lub falowodach akustyka pomieszczeń, falowody zamknięte pomieszczenia, falowody lub otwarte wnęki wyznaczanie rozkładu ciśnienia akustycznego lub wektora natężenia pola akustycznego. Obliczanie mocy akustycznej emitowanej przez źródło powierzchniowe umieszczone na jednej ze ścian badanego obszaru. rozkład ciśnienia akustycznego generowanego przez źródło punktowe we wnętrzu prostopadłościennego pomieszczenia. prof. dr hab. inż.
Wojciech Rdzanek wprdzank@ur.edu.pl
17-851-8577
43 CMiN badania właściwości fizycznych struktury półprzewodnikowe SL AlSb/GaSb
SL InAs/AlSb
SL InAs/GaSb
QWIP GaAs/InGaAs
QWIP GaAs/AlGaAs
charakteryzacja strukturalna, optyczna i elektryczna krawędź absorpcji, wydajność kwantowa, parametry nośników prądu, grubość warstw, jakość krystaliczna warstw, jakość powierzchni dr Michał Marchewka
[email protected]
17-851-8671
44 CMiN badania właściwości fizycznych struktury półprzewodnikowe HgCdTe,
HgTe,
CdTe/GaAs
ZnTe/GaAs
charakteryzacja strukturalna, optyczna i elektryczna krawędź absorpcji, wydajność kwantowa, parametry nośników prądu, grubość warstw, jakość krystaliczna warstw, jakość powierzchni dr Michał Marchewka
[email protected]
17-851-8671
45 CMiN badania właściwości fizycznych szkło i ceramika,  gleba, grunty, skały, drewno, tekstylia i skóra, wyroby inne powłoki, materiały półprzewodnikowe, materiały o niskiej wilgotności, materiały niegazujące obrazowanie w trybie wysokiej próżni   dr Dariusz Płoch
[email protected]
17-851-8677
46 CMiN badania właściwości fizycznych szkło i ceramika,  gleba, grunty, skały, drewno, tekstylia i skóra, wyroby inne powłoki, materiały półprzewodnikowe, materiały o niskiej wilgotności, materiały niegazujące badanie za pomocą detektora EDX   dr Dariusz Płoch
[email protected]
17-851-8677
47 CMiN badania własności strukturalnych struktury półprzewodnikowe  powłoki, heterostruktury półprzewodnikowe, cienkie warstwy określenie grubości warstw, składu chemicznego oraz badania jakości krystalicznej próbki  parametry cienkich warstw półprzewodnikowych, skład chemiczny, grubość warstw, jakość krystaliczna dr inż. Małgorzata Trzyna-Sowa
[email protected]
17-851-8682
48 CMiN badania własności strukturalnych, badania chemiczne - badania składu, analiza składu powierzchni  materiały nieorganiczne - ciało stałe, proszki np. metale, półprzewodniki, zw. chemiczne analiza składu
zakres: (0,0 – 1) mm
Static SIMS, Dynamic SIMS
  dr inż. Małgorzata Trzyna-Sowa
[email protected]
17-851-8682
49 CMiN badania własności strukturalnych - badania składu w funkcji głębokości materiały nieorganiczne - ciało stałe  np. metale, stopy specjalne, minerały, półprzewodniki, zw. chemiczne, materiały poddawane procesom technologicznym, implantowane, domieszki
w materiałach
rozkład pierwiastków w funkcji głębokości
zakres: (0,0 – 1) mm
Dynamic SIMS
  dr inż. Małgorzata Trzyna-Sowa
[email protected]
17-851-8682
50 CMiN badania własności strukturalnych , badania chemiczne- analiza składu i grubości powłok  powłoki na materiałach 
szeroko rozumiane powłoki ochronne, warstwy tlenkowe na powierzchni utlenionych materiałów itp.
zawartość lotnych związków organicznych (VOC),
zakres: 0,1% i powyżej,
metoda chromatografii gazowej (GC-FID)
  dr Renata
Wojnarowska-Nowak rwojnarowska@ur.edu.pl
17-851-8676
51 CMiN badania elektryczne i elektroniczne, badania właściwości fizycznych wyroby i wyposażenie elektryczne,  wyroby inne próbki objętościowe oraz  cienkowarstwowe metali oraz półprzewodników rezystywność
zakres: 10-4 - 107 (Ohm*cm)
metoda van der Pauw  (temp.  80-350K)
  mgr Paweł Śliż psliz@ur.edu.pl
17-851-8678
52 CMiN badania elektryczne i elektroniczne,
badania właściwości fizycznych
wyroby i wyposażenie elektryczne,  wyroby inne próbki objętościowe oraz  cienkowarstwowe metali oraz półprzewodników koncentracja nośników:
Zakres: 107 -1021 (cm-3)
Metoda van der Pauw  (temp.  80-350K)
  mgr Paweł Śliż psliz@ur.edu.pl
17-851-8678
53 CMiN badania elektryczne i elektroniczne,
badania właściwości fizycznych
wyroby i wyposażenie elektryczne,  wyroby inne próbki objętościowe oraz  cienkowarstwowe metali oraz półprzewodników ruchliwość nośników:
zakres: 1 -  107 (cm2/V*s)
metoda van der Pauw  (temp.  80-350K)
  mgr Paweł Śliż psliz@ur.edu.pl
17-851-8678
54 CMiN badania elektryczne i elektroniczne,
badania właściwości fizycznych 
wyroby i wyposażenie elektryczne,  wyroby inne próbki objętościowe oraz  cienkowarstwowe metali oraz półprzewodników opór elektryczny w funkcji pola magnetycznego (magnetoopór):
zakres: 10-3 -107 (Ohm), -14..14 T
metoda stałoprądowa (temp. 0,3-350K)
  mgr Paweł Śliż psliz@ur.edu.pl
17-851-8678
55 CMiN badania właściwości fizycznych szkło i ceramika,  gleba, grunty, skały, drewno, tekstylia i skóra, wyroby inne powłoki, struktury litograficzne, mikroelektronika, metale, tworzywa sztuczne, optyka profil, chropowatość   mgr inż.
Piotr Krzemiński
[email protected]
17-851-8683
56 CMiN badania biologiczne i biochemiczne obiekty i materiały biologiczne, materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze) materiały biologiczne, komórki, tkanki, mikroorganizmy, wyizolowane składniki komórek, białka, kwasy nukleinowe identyfikacja składu chemicznego na podstawie analizy rejestrowanych widm spektralnych, identyfikacja badanego obiektu, różnicowanie obiektów, rozkład substancji chemicznych,
zakres:  100 - 4000 cm-1  (100 µm do 2,5 µm), pomiar w punkcie, mapowanie próbki, pomiar
w gradiencie głębokości
  dr Renata
Wojnarowska-Nowak rwojnarowska@ur.edu.pl
17-851-86766
57 CMiN badania mikrobiologiczne obiekty i materiały biologiczne, materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze) mikroorganizmy, materiały chemiczne identyfikacja składu chemicznego na podstawie analizy rejestrowanych widm spektralnych, identyfikacja badanego obiektu, różnicowanie obiektów, rozkład substancji chemicznych, zakres:  100 - 4000 cm-1  (100 µm do 2,5 µm), pomiar w punkcie, mapowanie próbki   dr Renata
Wojnarowska-Nowak rwojnarowska@ur.edu.pl
17-851-8676
58 CMiN badania chemiczne i strukturalne wyroby chemiczne, materiały nieorganiczne, materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze) np. związki chemiczne, polimery, szkła, ceramika, półprzewodniki, materiały węglowe, nanomateriały, biomateriały, minerały, wyroby farmaceutyczne, dzieła sztuki i obiekty archeologiczne identyfikacja materiałów chemicznych, określenie informacji jakościowych o składzie chemicznym i wybranych właściwościach, rozkład substancji chemicznych, określenie  jednolitości i czystości, obecności wtrąceń i zanieczyszczeń. Zakres:  100 - 4000 cm-1  (100 µm do 2,5 µm. Pomiar w punkcie, mapowanie próbki, pomiar w gradiencie głębokości   dr Renata
Wojnarowska-Nowak rwojnarowska@ur.edu.pl
17-851-8676
59 CMiN badania w dziedzinie elektroniki  wyroby i wyposażenie elektryczne,  wyroby inne półprzewodniki, nadprzewodniki identyfikacja składu chemicznego  i politypu, obecności naprężeń, domieszek, rodzaj i orientacja struktury kryształu,jakość kryształu, jednolitość i czystość, Zakres:  100 - 4000 cm-1  (100 µm do 2,5 µm, pomiar w punkcie, mapowanie próbki, pomiar w gradiencie głębokości   dr Renata
Wojnarowska-Nowak rwojnarowska@ur.edu.pl
17-851-8676
60 II informatyka techniczna i telekomunikacja obiekty statyczne o nieznanych rozmiarach znajdujące się w scenerii 3D bezinwazyjny pomiar kształtu powierzchni  obiektu 3D kształt obiektu stanowiącego przedmiot badań pomiary scenerii 3D skanerem światła spójnego w objętościach 0.5m-120m dr Zbigniew Gomółka zgomolka@ur.edu.pl 17-851-8755
61 II informatyka techniczna i telekomunikacja system percepcji wizualnej człowieka rejestracja i analiza czasoprzestrzennej trajektorii atencji operatorów urządzeń rejestracja w czasie i przestrzeni fiksacji oraz atencji obserwatora w wybranych systemach wykorzystujących aktywność atencji obserwatora śledzenie ruchu gałek ocznych pacjentów (psychologia, psychiatria), badanie rynku i zachowań konsumentów, interakcja człowiek komputer dr Zbigniew Gomółka zgomolka@ur.edu.pl 17-851-8755
62 II informatyka techniczna i telekomunikacja ośrodkowy układ nerwowy człowieka aktywność mózgowa EEG towarzysząca procesom myślowym człowieka rejestracja w czasie i przestrzeni aktywności elektroencefalograficznej mózgu człowieka podczas wykonywania przez niego określonych zadań pomiary aktywności mózgowej EEG 32- kanałowym zestawem BrainProduct wykorzystując technikę pomiaru na mokro dr Zbigniew Gomółka zgomolka@ur.edu.pl 17-851-8755
63 II informatyka techniczna i telekomunikacja zjawiska szybkozmienne rejestrowanie i analiza zjawisk szybkozmiennych metody pomiaru i analizy zjawisk szybkozmiennych towarzyszących kluczowym procesom produkcyjnym zapewniając wysoką jakość wytwarzania pomiary ultraszybkich zjawisk w skali gray level kamerą PHANTOM MIRO M310 z przepustowością 3,2 gigapiksela/s dr inż. Bogusław Twaróg
[email protected]
17-851-8755
64 II informatyka techniczna i telekomunikacja obiekty użyteczności publicznej, obiekty energetyczne, urządzenia mechaniczne, istoty żywe bezinwazyjne wykrywanie wad technologicznych i konstrukcyjnych, diagnostyka medyczna wykrywanie w budynkach mostków cieplnych, wykrywanie zagrożeń
w rozdzielniach napięć, ocena pracy urządzeń mechanicznych
pomiary termowizyjne scen termicznych w rozdzielczości VGA 30 fps, w zakresach -40-650stC, czułość termiczna < 0.04stC dr inż. Bogusław Twaróg
[email protected]
17-851-8755
65 II informatyka techniczna i telekomunikacja części składowe maszyn produkcyjnych, rzeźbiarskie arcydzieła, istoty żywe, obiekty archeologiczne szybkie i precyzyjne odwzorowania obiektów 3D w procesie skanowania metodą światła strukturyzowanego, szybkie prototypowanie opracowania modeli 3D obiektów mechanicznych, odwzorowanie przedmiotów artystycznych,
kontrola jakości detali, kompletowanie brakującej dokumentacji technicznej, prototypowanie elementów układu kostnego człowieka
bezdotykowy i bezinwazyjny pomiar kształtu obiektów 3D metodą światła strukturyzowanego, w objętościach pomiarowych: 30x40x25,5cm oraz 60x80x40cm z dokładnością ±20μm dr Zbigniew Gomółka zgomolka@ur.edu.pl 17-851-8755
66 II informatyka techniczna i telekomunikacja automatyzacja maszyn
i linii technologicznych
algorytmizacja procesów produkcyjnych, wizualizacja rozproszonych systemów automatyki przemysłowej inteligentne sterowanie budynkami, zwiększenie bezpieczeństwa technologicznego, optymalizacja linii technologicznych ekspertyzy i projektowanie przemysłowych układów sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC, linie technologiczne, procesy wsadowe dr inż. Bogusław Twaróg
[email protected]
17-851-8755
67 II informatyka techniczna i telekomunikacja dyskretny proces produkcyjny inteligentne metody optymalizujące proces szeregowania zadań wykorzystujące algebraiczno-logiczny opis procesu produkcyjnego konstruowanie i rozwijanie inteligentnych algorytmów wykorzystujących algebraiczno-logiczny opis zjawisk i procesów w celu ich dynamicznej optymalizacji ekspertyzy, modelowanie i analiza symulacyjna systemów dyskretnych, w szczególności dyskretnych systemów produkcyjnych dr Zbigniew Gomółka zgomolka@ur.edu.pl 17-851-8755
68 II optymalizacja pracy maszyn CNC
w otoczeniu produkcyjnym
 obrabiarki CNC i sterowniki numeryczne algorytmy optymalizujące pracę maszyn CNC metody doboru maksymalnej prędkości posuwu przy
zachowaniu zadanej tolerancji błędów konturu
optymalizacja pracy obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w zakresie czasu pracy oraz jakości wykonywanych komponentów; szkolenia pracowników obsługujących obrabiarki w aspekcie transferu uzyskanych rozwiązań naukowych do technologii dr hab., prof. UR
Barbara Pękala
[email protected]
17-851-8595
69 II sztuczna inteligencja,
eksploracja danych
zbiory danych dot. klientów, produktów, pracowników, pacjentów
transakcji itd.
metody eksploracji danych oraz ich implementacje szerokie spektrum metod eksploracji danych, w tym metod dla dużych danych

optymalizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez ulepszanie usług i procesów lub dostosowanie oferty usług do klientów, w tym: efektywna sprzedaż nowych usług, przewidywanie możliwości rezygnacji z usług przez klienta, analiza koszyka usług, zakupów lub transakcji, ocena ryzyka kredytowego, detekcja oszustw, podział rynku (klientów) na grupy wymagające zróżnicowanego podejścia marketingowego i inne.

dr hab., prof. UR
Jan G. Bazan
[email protected]
17-851-8516
70 II statystyka dane statystyczne
z różnych dziedzin życia
kompleksowa analiza statystyczna danych wraz z modelowaniem wszystkie rodzaje cech statystycznych kompleksowa analiza statystyczna danych wraz z modelowaniem, np. podstawowa analiza danych wraz z wnioskowaniem statystycznym, analiza zmian dynamiki zjawiska wraz w wyznaczaniem trendu i prognozowaniem, kompleksowa analiza regresji liniowej i nieliniowej, analiza PCA, analiza kanoniczna, analiza dyskryminacyjna, analiza skupień, analiza korespondencji, analiza przeżycia dr Lech Zaręba
[email protected] 17-851-8708
71 II analiza ryzyka dane związane z ryzykiem modelowanie i analiza ryzyka w oparciu o dane  dane istotne do modelowania ryzyka kompleksowa analiza ryzyka
 (w tym ryzyka finansowego),
np. pomiar i analiza ryzyka operacyjnego metody BIA, TSA i AMA, pomiar i analiza ryzyka kredytowego i rynkowego, pomiar i analiza ryzyka w wykorzystaniem macierzy ryzyka oraz metody FMEA
dr Lech Zaręba
[email protected] 17-851-8708
72 LiW badania właściwości mechanicznych materiały materiały metalowe; tworzywa sztuczne badania wytrzymałościowe, badanie twardości, badanie właściwości tribologicznych badania statyczne na rozciąganie, badania udarności, badania twardości i mikrotwardości, badania tribologiczne dr hab. prof. UR
Rafał Reizer
[email protected]
17-851-8582
73 LiW badania właściwości chemicznych materiały materiały metalowe badanie składu chemicznego materiału badania spektrometryczne dr hab. prof. UR
Rafał Reizer
[email protected]
17-851-8582
74 LiW metrologia warstwy wierzchniej materiały, części maszyn i urządzeń materiały metalowe, tworzywa sztuczne, ceramika pomiar i analiza struktury geometrycznej powierzchni pomiar i analiza profilu chropowatości powierzchni; wyznaczanie parametrów chropowatości (falistości) profilu zgodnie z ISO 4287; pomiar i analiza topografii powierzchni; wyznaczanie parametrów topografii powierzchni zgodnie z ISO 25178 -2; oraz ISO 13565-2 i -3 dr hab. prof. UR
Rafał Reizer
[email protected]
17-851-8582
75 CD badania właściwości magnetycznych struktury półprzewodnikowe ZnO z domieszkami magnetycznymi struktura elektronowa badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk istefaniuk@ur.edu.pl
17-851-8672
76 CD badania właściwości fizycznych  struktury półprzewodnikowe HgCdTe,
HgTe,
CdTe/GaAs
ZnTe/GaAs    z domieszkami
struktura elektronowa, oddziaływania magnetyczne badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk istefaniuk@ur.edu.pl
17-851-8672
77 CD badania właściwości fizycznych szkło i ceramika,  gleba, grunty, skały,  wyroby inne warstwy, materiały ceramiczne, materiały o niskiej wilgotności analiza składu (XRD), analiza defektów, analiza zanieczyszczeń badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego,  badania dyfrakcji rentgenowskiej XRD dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk istefaniuk@ur.edu.pl
17-851-8672
78 CD badania właściwości chemicznych  wyroby chemiczne, wyroby farmaceutyczne, żywność materiały o niskiej wilgotności badania wolnych rodników badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk istefaniuk@ur.edu.pl
17-851-8672
79 CD badania własności strukturalnych kryształy, cienkie warstwy warstwy, struktury półprzewodnikowe,  centra paramagnetyczne, kryształy laserowe analiza otoczenia centrów paramagnetycznych, określanie składu fazowego badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego,  badania dyfrakcji rentgenowskiej XRD dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk istefaniuk@ur.edu.pl
17-851-8672
80 CD badania własności strukturalnych, badania chemiczne - badania składu,  materiały nieorganiczne - ciało stałe, proszki (12,17) np. ceramika, półprzewodniki, zw. chemiczne analiza otoczenia centrów paramagnetycznych, określanie składu fazowego, analiza zanieczyszczeń badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego,  badania dyfrakcji rentgenowskiej XRD dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk istefaniuk@ur.edu.pl
17-851-8672
81 CD badania biologiczne i biochemiczne obiekty i materiały biologiczne, materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze) wolne rodniki identyfikacja rodzaju  i poziomu wolnych rodników, pułapkowanie wolnych rodników badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk istefaniuk@ur.edu.pl
17-851-8672
82 CD badania biologiczne i biochemiczne obiekty i materiały biologiczne, materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze) wolne rodniki pułapkowanie wolnych rodników, badania zdolności antyoksydacyjnych badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk istefaniuk@ur.edu.pl
17-851-8672
83 IBB badania właściwości mechanicznych materiały biologiczne lub pochodzenia biologicznego włókna roślinne, produkty przemysłu spożywczego
łodygi zbóż
pomiary wytrzymałości, sztywności - aparat Instron sztywność i wytrzymałość włókien lnu, łodygi pszenicy, żyta dr hab., prof. UR
Jacek Żebrowski
[email protected]
724 661 254
84 IBB badania strukturalne w skali nano  komórki mikroorganizmów, komórki roślinne, zwierzęce, organelle komórkowe, struktury organiczne i nieorganiczne o wielkości poniżej 500 nm komórki bakteryjne, grzybowe, izolowane organelle komórkowe i inne obiekty do obrazowania
w nanoskali
obrazowanie za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM) wielkość i kształt komórek bakteryjnych, erytrocytów oraz charakterystyka topografii ich powierzchni   dr hab., prof. UR
Jacek Żebrowski
[email protected]
724 661 254
85 IBB badania biochemiczne i biologiczne  wszelkiego rodzaju materiały biologiczne i pochodzenia biologicznego a także dowolne materiały organiczne (proszkowe, płynne) tkanki roślinne, zwierzęce, zhomogenizowane komórki mikroorganizmów, płyny ustrojowe, oleje oraz innego pochodzenia materiały organiczne   badania metodą spektroskopii w podczerwieni (FTIR) analiza ogólnego profilu biochemicznego tkanek roślinnych zwierzęcych; porównania, klasyfikacja materiałów pod względem biochemicznym, identyfikacja rodzaju materiału, składników chemicznych, ocena jakości pod względem biochemicznym dr hab., prof. UR
Jacek Żebrowski
[email protected]
724 661 254
86 IBB badania fizjologiczne roślin rośliny w uprawie polowej, szklarniowej, fitotronowej rośliny w produkcji rolniczej, ogrodniczej ocena stanu fizjologicznego roślin na podstawie analizy parametrów fotosyntezy badanie intensywności fotosyntezy, ocena poziomu stresu z powodu suszy, niskiej temperatury, działania szkodliwych czynników środowiskowych dr hab., prof. UR
Jacek Żebrowski
[email protected]
724 661 254
87 IBB badania roślinności leśnej lasy bukowe roślinność zielna, roślinność drzewiasta charakterystyka struktury roślinności, grupy ekologiczne, różnorodność, bioindykacja dr hab., prof. UR
Tomasz Durak
[email protected]
17-851-6821
88 IBB badania relacji roślina - zwierzę zbiorowiska roślinne, zgrupowania owadów rośliny zielne, drzewa, owady reakcje obronne roślin na stres środowiskowy enzymatyczna odpowiedź obronna roślin na zmianę temperatury dr hab., prof. UR
Tomasz Durak
[email protected]
17-851-6821
89 IBB badania biochemiczne i biologiczne  materiał roślinny tkanki roślinne badania metodą spektroskopii w podczerwieni (FTIR) analiza ogólnego profilu biochemicznego tkanek roślinnych, ocena jakości pod względem biochemicznym, analiza strategii alokacji biomasy przez rośliny dr hab., prof. UR
Tomasz Durak
[email protected]
17-851-6821
90 IBB biologia i ekologia owadów mszyce mszyce oznaczanie gatunków, oznaczanie parametrów życiowych oznaczenie szkodnika powodującego uszkodzenia roślin, testowanie preparatów jako insektycydy

dr hab., prof. UR
Roma Durak
[email protected]
17-851-8583

91 IBB badania relacji roślina - zwierzę  zgrupowania owadów owady reakcje obronne owadów i roślin na stres środowiskowy enzymatyczna odpowiedź obronna owadów i roślin na zmianę temperatury, suszę dr hab., prof. UR
Roma Durak
[email protected]
17-851-8583
92 IBB badania biologiczne i biochemiczne obiekty i materiały biologiczne, materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze) materiały biologiczne, komórki, tkanki, mikroorganizmy, wyizolowane składniki komórek, białka, kwasy nukleinowe, ekstrakty z materiału  biologicznego
(w tym materiału roślinnego oraz wybranych produktów spożywczych) 
analiza właściwości  antyoksydacyjnych,  aktywności enzymatycznych,  stanu redoks komórki, stanu fizjologicznego komórek w oparciu o metody spektrofotometryczne, fluorymetryczne i  luminescencyjne;
ocena parametrów morfologicznych i fizjologicznych komórek
w oparciu o obrazowanie mikroskopowe; wykrywanie
i oznaczanie ilościowe makrocząsteczek komórki z wykorzystaniem m.in. metod spektrofotometrycznych, elektroforezy czy metod immunocytochemicznych; ocena wrażliwości komórek na czynniki fizyczne i chemiczne  w oparciu m.in. o testy przeżywalności oraz metody fluorymetryczne i mikroskopię fluorescencyjną
właściwości  antyoksydacyjne;  aktywność enzymatyczna;  charakterystyka stanu fizjologicznego komórek
(m.in. stan redoks komórek,  aktywność metaboliczna; potencjał proliferacyjny i tempo wzrostu);
wykrywanie i oznaczanie ilościowe makrocząsteczek komórki oraz suchej masy, parametry morfologiczne i strukturalne komórek (m.in. wielkość, struktury wewnętrzne); analizy toksykologiczne (m.in. testy przeżywalności komórek)
dr hab., prof. UR
Renata Zadrąg-Tęcza
[email protected]
17-785-5413
93 IBB badania mikrobiologiczne obiekty i materiały biologiczne, materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze) mikroorganizmy, wybrane materiały biologiczne podstawowe analizy mikrobiologiczne m.in. testy przeżywalności, aktywności metabolicznej oraz ogólnej liczby mikroorganizmów
w badanym materiale; analizy mikroskopowe mikroorganizmów
  dr hab., prof. UR
Renata Zadrąg-Tęcza
[email protected]
17-785-5413
94 IBB badania biologiczne i biochemiczne wyroby chemiczne leki, nanomateriały cytotoksyczność, genotoksyczność    dr hab., prof. UR
Maciej Wnuk [email protected]
17-851-8609
95 IBB badania chemiczne produkty rolne, żywność, woda, ścieki, gleba, osady pestycydy i WWA zawartość pestycydów i WWA / metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas   dr hab., prof. UR
Ewa Szpyrka eszpyrka@ur.edu.pl 17-851-6814
96 IBB badania chemiczne produkty rolne, żywność, materiały biologiczne przeznaczone do badań kwasy tłuszczowe, olejki eteryczne zawartość kwasów tłuszczowych, olejków eterycznych / metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas    dr hab., prof. UR
Ewa Szpyrka eszpyrka@ur.edu.pl 17-851-6814
97 IBB badania chemiczne produkty rolne, żywność, woda, ścieki, gleba, osady metale zawartość metali / metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej   dr hab., prof. UR
Ewa Szpyrka eszpyrka@ur.edu.pl 17-851-6814
98 IBB badania mikrobiologiczne zróżnicowane chemikalia, kosmetyki, szkło, ceramika, tworzywa sztuczne, opakowania, itp. potencjał przeciwbakteryjny
i przeciwgrzybiczy
  dr hab., prof. UR
Małgorzata Kus-Liśkiewicz
mkus@ur.edu.pl
17-851 85 86
99 IBB badania biologiczne zróżnicowane chemikalia, kosmetyki, dodatki do żywności, suplementy, itp. analiza cytotoksyczności   dr hab., prof. UR
Małgorzata Kus-Liśkiewicz
mkus@ur.edu.pl
17-851 85 86
100 IBB badania właściwości fizycznych gleba, grunty, skały skały uziarnienie, zakres: (0,0 – 22,0) mm / metoda pomiarowa bezpośrednia   dr hab., prof. UR
Iwona Kania
ikania@ur.edu.pl
17-785-5458
101 IBB badania biologiczne obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań inkluzje owadów zachowane
w różnowiekowych żywicach kopalnych; owady współczesne
morfologia ciała owadów kopalnych i współczesnych, zakres: (0,0 – 60,0) mm / metoda pomiarowa bezpośrednia; fotografia; operacje graficzne na obrazie   dr hab., prof. UR
Iwona Kania
ikania@ur.edu.pl
17-785-5458
102 IBB badania chemiczne materiały biologiczne przeznaczone do badań, żywność, produkty rolne  analiza proteomiczna analiza białek   dr hab., prof. UR
Grzegorz Chrzanowski
[email protected] 17-785-4826
103 IBB badania chemiczne materiały biologiczne przeznaczone do badań, żywność, produkty rolne związki fenolowe (kwasy fenolowe i flawonoidy) oznaczanie kwasów fenolowych i flawonoidów   dr hab., prof. UR
Grzegorz Chrzanowski
[email protected] 17-785-4826
104 IBB badania chemiczne materiały biologiczne przeznaczone do badań, żywność, produkty rolne barwniki oznaczanie chlorofili i karotenoidów   dr hab., prof. UR
Grzegorz Chrzanowski
[email protected] 17-785-4826
105 IBB badania chemiczne materiały biologiczne przeznaczone do badań, żywność, produkty rolne cukrowce oznaczanie cukrowców   dr hab., prof. UR
Grzegorz Chrzanowski
[email protected] 17-785-4826
106 IBB badania biologiczne i biochemiczne wyroby chemiczne leki, nanomateriały toksykologia molekularna   dr hab., prof. UR
Anna Lewińska alewinska@o2.pl 17-851-8609
107 IBB badania fizykochemiczne/ inżynieria materiałowa wyroby chemiczne nanomateriały, kompozyty, biokompozyty, bionanomateriały określenie efektywności indukcji efektów temperaturowych pod wpływem zmiennego pola magnetycznego i światła z zakresu VIS-NIR, stabilność koloidalna, potencjał zeta, rozmiar hydrodynamiczny cząstek w zawiesinach koloidalnych   dr hab., prof. UR
Robert Pązik
[email protected]
17-851-8563
108 IBB badania biologiczne, ochrona przyrody roślinność  rośliny chronione, inwazyjne, trujące, narkotyczne ocena morfologii i anatomii roślin   dr Mateusz Wolanin
[email protected]
17-785-5449
109 IBB badania biologiczne i chemiczne; ochrona środowiska powietrze, roślinność alergenny pyłek, zarodniki grzybów, bakteriie, pył zawieszony, zanieczyszczenia gazowe, rośliny stężenia zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych; inwentaryzacja florystyczna komunikaty dla alergików; rekomendacje dla planowania parków miejskich, analiza jakości powietrza w obiektach historycznych, użyteczności publicznej prof. dr hab.
Idalia Kasprzyk idalia@ur.edu.pl
17-785-5206 (5219)
110 ITŻiŻ technologia żywności/ przetwórstwo surowców roślinnych  technologie przechowalnicze  owoce miękkie, surowce zielarskie, bakalie utrwalanie owoców metodą ozonowania dobór parametrów technologicznych procesu ozonowania w celu maksymalizacji zawartości związków bioaktywnych  prof. dr hab.
Maciej Balawejder mbalawejder@ur.edu.pl 17-872-1745 (1720)
111 ITŻiŻ technologia żywności/ przetwórstwo surowców roślinnych  surowce roślinne owoce miękkie  przedłużanie trwałości przechowalniczej,
zmiany parametrów jakościowych owoców
w trakcie przechowywania 
aktywność antyoksydacyjna (DPPH, ABTS, CUPRAC), poziom polifenoli (Follin), poziom reaktywnych form tlenu, aktywność enzymów antyoksydacyjnych prof. dr hab.
Maciej Balawejder mbalawejder@ur.edu.pl 17-872-1745 (1720)
112 ITŻiŻ technologia żywności/ przetwórstwo surowców roślinnych  technologia żywności  odpady przemysłu spożywczego i przetwórczego pozyskiwanie izolatów bogatych w związki bioaktywne  dobór parametrów technologicznych ekstrakcji  prof. dr hab.
Maciej Balawejder mbalawejder@ur.edu.pl 17-872-1745 (1720)
113 ITŻiŻ technologia żywności/
ocena jakości olejów 
oleje roślinne oleje tłoczone na zimno, oleje rafinowane  stabilność przechowalnicza olejów wzbogaconych
w antyoksydanty w różnej postaci (ekstrakty, części roślin, olejki eteryczne)
profil kwasów tłuszczowych, poziom peroksydacji lipidów, liczba kwasowa, nadtlenkowa, aktywność antyoksydacyjna  prof. dr hab.
Maciej Balawejder mbalawejder@ur.edu.pl 17-872-1745 (1720)
114 ITŻiŻ technologia żywności/ optymalizacja procesów ekstrakcji surowce roślinne źródła substancji bioaktywnych - owoce, warzywa, zioła, odpady przemysłu spożywczego  optymalizacja i badanie ekstrakcji związków bioaktywnych z surowców roślinnych  optymalizacja i badanie ekstrakcji metodą powierzchni odpowiedzi (RSM)  prof. dr hab.
Maciej Balawejder mbalawejder@ur.edu.pl 17-872-1745 (1720)
115 ITŻiŻ technologia żywności/ analiza właściwości fizykochemicznych żywność miody, napoje, produkty spożywcze ocena jakości miodu, weryfikacja odmiany zawartość wody, cukry, kwasowość ogólna, przewodniość,  barwa, skręcalność, liczba diastazowa, HMF dr hab. inż., prof. UR Małgorzata Dżugan mdzugan@ur.edu.pl 17-872-1619 (1720)
116 ITŻiŻ technologia żywności/ analiza składników bioaktywnych żywność miody, inne produkty pszczele, napoje,  ocena jakości i wartości prozdrowotnej, ocena wpływu procesów przetwórczych profil i zawartość związków polifenololowych
(metodą HPLC i HPTLC), aktywność antyoksydacyjna
i enzymatyczna
dr hab. inż., prof. UR Małgorzata Dżugan mdzugan@ur.edu.pl 17-872-1619 (1720)
117 ITŻiŻ pszczelarstwo/ autentykacja produktów pszczelich surowce zwierzęce miód, wosk, propolis, czerw trutowy wykrywanie zafałszowań ocena jakości wg obowiązujących regulacji prawnych, zastosowanie spektroskopii FTIR do autentykacji wosku pszczelego dr hab. inż., prof. UR Małgorzata Dżugan mdzugan@ur.edu.pl 17-872-1619 (1720)
118 ITŻiŻ badania własności strukturalnych produktów spożywczych surowce i produkty pochodzenia roslinnego surowce roślinne oraz produkty z owoców, warzyw, grzybów, zbóż, nasion roślin oleistych szeroko rozumiane badanie właściwości teksturotwórczych i reologicznych produktów pochodzenia roślinnego pomiar parametrów tekstury metodą instrumentalną przy wykorzystaniu teksturometru;   pomiar wartości wypiekowej mąki, wodochłonności i właściwości reologicznych  za pomocą metod farinograficznych,  pomiar lepkości płynów (cieczy) za pomocą metod wiskozymetrycznych, pomiar wytwarzającego się dwutlenku węgla oraz przebieg fermentacji ciasta za pomocą metod fermentograficznych,  pomiar ciasta pod względem rozciągliwości, oporu na zrywanie i energii podnoszenia za pomocą  metod ekstensograficznych prof. dr hab. inż.
Grażyna Jaworska ktojpr@ur.edu.pl 17-785-5243
119 ITŻiŻ badanie potencjału prozdrowotnego żywności surowce i produkty pochodzenia roslinnego surowce roślinne oraz produkty z owoców, warzyw, grzybów, zbóż, nasion roślin oleistych. Żywność prozdrowotna pochodzenia roslinnego szeroko rozumiane badanie cech składu surowców i produktów roślinnych związanych z obecnością związków prozdrowotnych oznaczenie ogólnej zawartości związków polifenowych metodą spektrofotometryczną, oznaczenie profilu związków polifenolowych, oznaczenie witamin rozpuszczalnych
w wodzie, oznaczenie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach za pomocą metod chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas 
prof. dr hab. inż.
Grażyna Jaworska ktojpr@ur.edu.pl 17-785-524343
120 ITŻiŻ badanie wartości odżywczej żywności surowce i produkty pochodzenia roslinnego surowce roślinne oraz produkty z owoców, warzyw, grzybów, zbóż, nasion roślin oleistych szeroko rozumiane badanie podstawowych składników żywności oznaczanie zawartości suchej masy i składników mineralnych metodą suszarkową, oznaczenie białka metodą Kjeldahla, oznaczenie tłuszczów metodą Soxhleta, oznaczenie cukrów i węglowodanów ogółem za pomocą metod refraktometrycznych, polarymetrycznych i chromatograficznych, oznaczenie błonnika pokarmowego metodą enzymatyczną (Aspa) prof. dr hab. inż.
Grażyna Jaworska ktojpr@ur.edu.pl 17-785-5243
121 ITŻiŻ badania jakości win surowce i produkty pochodzenia roślinnego półprodukty i produkty winiarskie  szeroko rozumiane badania składników moszczy i win oznaczenie siarki wolnej i wiązanej metodą miareczkową, oznaczenie etanolu, glukozy + fruktozy, kwasu jabłkowego, kwasów lotnych, kwasowości całkowitej, pH za pomocą metod fizykochemicznych prof. dr hab. inż.
Grażyna Jaworska ktojpr@ur.edu.pl 17-785-52433
122 ITŻiŻ badania właściwości fizycznych żywność mięso, produkty mięsne kolorymetryczny pomiar parametrów barwy parametry barwy w systemie CIELab dr hab. inż., prof. UR
Mariusz Rudy
[email protected] 17-785-5260
123 ITŻiŻ badania właściwości fizycznych żywność mięso, produkty mięsne instrumentalny pomiar tekstury TPA (twardość, sztywność, kruchość, sprężystość, kohezja, adhezyjność, gumistość, żujność, odbojność), ściskanie dr hab. inż., prof. UR
Mariusz Rudy
[email protected] 17-785-5260
124 ITŻiŻ badania właściwości fizycznych żywność mięso, produkty mięsne analiza spektrofotometryczna pomiar luminancji dr hab. inż., prof. UR
Mariusz Rudy
[email protected] 17-785-5260
125 ITŻiŻ badania właściwości fizycznych żywność mięso, produkty mięsne analiza w bliskiej podczerwieni analiza podstawowego składu chemicznego (zawartość wody, białka, tłuszczu) dr hab. inż., prof. UR
Mariusz Rudy
[email protected] 17-785-5260
126 ITŻiŻ badania właściwości fizycznych żywność produkty żywnościowe, surowce rolno-spożywcze analizator aktywności wody pomiar współczynnika aktywności wody dr hab. inż., prof. UR
Mariusz Rudy
[email protected] 17-785-5260
127 ITŻiŻ badania właściwości fizycznych żywność mięso, produkty mięsne analiza potencjometryczna pomiar pH, potencjału oksydoredukcyjnego dr hab. inż., prof. UR
Mariusz Rudy
[email protected] 17-785-5260
128 ITŻiŻ badania właściwości fizycznych żywność mięso, produkty mięsne analiza konsystencji, wodochłonności pomiar siły cięcia, wyciek wymuszony, wyciek termiczny, wyciek cieplny, wyciek rozmrażalniczy dr hab. inż., prof. UR
Mariusz Rudy
[email protected] 17-785-5260
129 ITŻiŻ analiza sensoryczna żywność mięso, produkty mięsne ocena organoleptyczna,
metoda konsumencka,
metoda punktowa
zapach, smak, soczystość, wygląd, barwa, kruchość, smakowitość itp. dr hab. inż., prof. UR
Mariusz Rudy
[email protected] 17-785-5260
130 ITŻiŻ badania właściwości fizycznych żywność mięso drobiowe/ produkty mięsne badanie kruchości mięsa drobiowego za pomocą maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell BT1 FR1.OTH.D14 (Zwick-CmbH&Co.KG.Ulm, Niemcy) (nóż Warnera-Bratzlera i komora Kramera)    dr hab. inż., prof. UR
Zofia Sokołowicz
[email protected] 17-785-5348
131 ITŻiŻ badania właściwości fizycznych żywność jaja badanie twardości skorup jaj za pomocą maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell BT1 FR1.OTH.D14 (Zwick-CmbH&Co.KG.Ulm, Niemcy)   dr hab. inż., prof. UR
Zofia Sokołowicz
[email protected] 17-785-5348
132 ITŻiŻ badania właściwości fizycznych żywność mięso drobiowe, jaja / produkty
z drobiu i  jaj
ocena barwy za pomocą kolorymetru Chroma Meter (Konica Minolta Osaka, Japonia) z głowicą CR-400,parametr: standardowy obserwator D65, 2º   dr hab. inż., prof. UR
Zofia Sokołowicz
[email protected] 17-785-5348
133 ITŻiŻ badania właściwości fizycznych żywność surowe jaja zestaw do oceny jakości jaj EQM (waga techniczna, mikroprocesor, kolorymetr, reflektometr, śruba mikrometryczna)/ badanie obejmuje: kolor skorupy, masę jaja, wysokość białka, obecność plam i ciał obcych w jaju, kolor żółtka, grubość skorupy, masę skorupy, gęstość skorup   dr hab. inż., prof. UR
Zofia Sokołowicz
[email protected] 17-785-5348
134 ITŻiŻ technologia żywności  żywność mleko surowe różnych gatunków ssaków ogólna liczba drobnoustrojów OLD/ metoda instrumentalna wykorzystująca cytometrię przepływową przy pomocy półautomatycznego aparatu Bentley IBCm oznaczanie ogólnej liczny drobnoustrojów w mleku surowym dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
135 ITŻiŻ technologia żywności  żywność mleko surowe różnych gatunków ssaków liczba komórek somatycznych LKS/ metoda instrumentalna wykorzystująca cytometrię przepływową przy pomocy półautomatycznego aparatu Bentley IBCm oznaczanie komórek somatycznych w mleku surowym dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
136 ITŻiŻ technologia żywności  żywność mleko surowe, mleko pasteryzowane, mleko sterylizowane, śmietana, śmietanka, serwatka, mieszanka lodowa  zawartość białka ogółem w % /metoda badawcza przy użyciu analizatora składu mleka Bentley B-150   białko w % w mleku dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
137 ITŻiŻ technologia żywności  żywność mleko surowe, mleko pasteryzowane, mleko sterylizowane, śmietana, śmietanka, serwatka, mieszanka lodowa  zawartość tłuszczu ogółem w % /metoda badawcza przy użyciu analizatora składu mleka Bentley B-150   tłuszcz w % w mleku dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
138 ITŻiŻ technologia żywności  żywność mleko surowe, mleko pasteryzowane, mleko sterylizowane, śmietana, śmietanka, serwatka, mieszanka lodowa  zawartość laktozy w % / metoda badawcza przy użyciu analizatora składu mleka Bentley B-150  laktoza w % w mleku dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
139 ITŻiŻ technologia żywności  żywność mleko surowe, mleko pasteryzowane, mleko sterylizowane, śmietana, śmietanka, serwatka, mieszanka lodowa  zawartość suchej masy w % /metoda badawcza przy użyciu analizatora składu mleka Bentley B-150  sucha masa w % w mleku dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
140 ITŻiŻ technologia żywności  żywność mleko surowe punkt zamarzania w C/
metoda krioskopowa z użyciem CryoStar I
oznaczanie punktu zamarzania wody w mleku, ustalenie temperatury krzepnięcia testowanej próbki dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
141 ITŻiŻ technologia żywności  żywność mleko surowe punkt zamarzania w C/ metoda screeningowa z użyciem Bentley B-150 oznaczanie punktu zamarzania wody w mleku dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
142 ITŻiŻ technologia żywności  żywność produkty spożywcze oznaczanie suchej masy w % z użyciem wagosuszarki oznaczanie suchej masy w lodach dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
143 ITŻiŻ technologia żywności  żywność Produkty spożywcze oznaczanie pH z użyciem pHmetru Mettler Toledo oznaczanie pH w serach dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
144 ITŻiŻ technologia żywności  żywność produkty mleczne oznaczanie kwasowości
z użyciem titratora Hanna
oznaczanie kwasowości mleka dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
145 ITŻiŻ technologia żywności  żywność napoje oznaczanie ekstraktu metodą refraktometryczną z użyciem refraktometru Hanna  oznaczanie zawartości cukru
w napojach
dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
146 ITŻiŻ technologia żywności  żywność sery,
mleko w proszku, śmietana, śmietanka
oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Gerbera  oznaczanie zawartości tłuszczu w twarogu dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
147 ITŻiŻ technologia żywności  żywność produkty
 spożywcze
oznaczanie liczby komórek bakterii probiotycznych i LAB/ metodą płytkową oznaczanie zawartości Lactobacillus  dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
148 ITŻiŻ technologia żywności  żywność mleka fermentowane wzbogacone dynamika wzrostu bakterii probiotycznych i LAB /
metoda spektrofotometryczna
z użyciem spektrofotometru
UV/ VIS
dynamika fermentacji Lactobacillus dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
149 ITŻiŻ technologia żywności  żywność napoje serwatkowe, soki, sery  oznaczanie biodostępności substancji bioaktywnych oraz makro i mikroelementów/ metoda symulowanego trawienia in vitro oznaczanie biodostępności polifenoli dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
150 ITŻiŻ technologia żywności  żywność produkty
spożywcze
oznaczanie parametrów barwy L*, a*, b*, C, h* / metoda kolorymetryczna z użyciem kolorymetru NR 145 oznaczanie barwy lodów dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
151 ITŻiŻ technologia żywności  żywność produkty
spożywcze
analiza sensoryczna, ocena organoleptyczna parametrów
w skali liniowej 9 stopniowej ustrukturyzowanej i z określeniami brzegowymi / zgodnie z normami ISO
ocena organoleptyczna  dr hab. inż., prof. UR
Agata Znamirowska ztmlecz@ur.edu.pl
17-785-4961 (4903)
152 ITŻiŻ technologia żywności  produkty żywnościowe produkty spożywcze profil kationowy, wartość kaloryczna, skład podstawowy (popiół, woda, substancje lotne, białko) zawartość mikro i makroelementów, metale ciężkie, białko total, popiół całkowity, wilgotność, wartość kaloryczna żywności dr hab. inż., prof. UR
Grzegorz Zaguła g_zagula@ur.edu.pl 600-048-681
153 ITŻiŻ rolnictwo produkty rolnicze płody rolne profil kationowy, wartość kaloryczna, skład podstawowy (popiół, woda, substancje lotne, białko) zawartość mikro i makroelementów, metale ciężkie, białko total, popiół całkowity, wilgotność, wartość kaloryczna  dr hab. inż., prof. UR
Grzegorz Zaguła g_zagula@ur.edu.pl 600-048-681
154 ITŻiŻ analizy mikrobiologiczne zróżnicowane żywność, powłoki, opakowania, itp. właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze % zahamowania wzrostu, MIC, MBC dr Dorota Grabek-Lejko
[email protected]
17-785-5438
155 ITŻiŻ analizy mikrobiologiczne zróżnicowane żywność, woda, powietrze badania mikrobiologiczne  określanie ogólnej liczby drobnoustrojów, mikroorganizmów wskaźnikowych, patogennych, identyfikacja  dr Dorota Grabek-Lejko
[email protected]
17-785-5438
156 ITŻiŻ technologia żywności  produkty żywnościowe produkty spożywcze zawartość makro- i mikroelementów, wartość kaloryczna, zawartość popiołu, zawartość substancji lotnych, sucha masa,  białko, zawartość chloru, wybuchowość pyłów ocena wartości odżywczej produktów żywnościowych dr Bogdan Saletnik
[email protected]
791-494-515
157 ITŻiŻ rolnictwo produkty rolnicze,
biomasa roślinna
płody rolne, biopaliwa stałe zawartość makro- i mikroelementów, wartość opałowa, zawartość popiołu, zawartość substancji lotnych, sucha masa,  białko, zawartość chloru, wybuchowość pyłów ocena wartości opałowej biopaliw stałych. ocena wpływu obróbki termicznej biomasy roślinnej na jakość uzyskiwanych paliw dr Bogdan Saletnik
[email protected]
791-494-515
158 ITŻiŻ technologia żywności  produkty żywnościowe produkty spożywcze zawartość makro- i mikroelementów, wartość kaloryczna, zawartość popiołu, zawartość substancji lotnych, sucha masa,  białko, zawartość chloru, wybuchowość pyłów ocena wartości odżywczej produktów żywnościowych dr inż. Marcin Bajcar mbajcar@ur.edu.pl
17-785-4968
159 ITŻiŻ rolnictwo produkty rolnicze,
biomasa roślinna
płody rolne, biopaliwa stałe zawartość makro- i mikroelementów, wartość opałowa, zawartość popiołu, zawartość substancji lotnych, sucha masa,  białko, zawartość chloru, wybuchowość pyłów ocena wartości opałowej biopaliw stałych, ocena wpływu obróbki termicznej biomasy roślinnej na jakość uzyskiwanych paliw dr inż. Marcin Bajcar mbajcar@ur.edu.pl
17-785-4968
160 ITŻiŻ badania chemiczne żywność, produkty rolne analiza białek analiza profilu wolnych aminokwasów monitorowanie procesu dojrzewania serów, ocena jakości substancji odżywczych
w surowcach roślinnych i zwierzęcych
dr inż. Maria Tarapatskyy
[email protected]
17-785-4834
161 ITŻiŻ badania chemiczne żywność, produkty rolne aminokwasy niebiałkowe oznaczanie zawartości tauryny ocena jakości mięsa, ocena jakości odżywek dla dzieci dr inż. Maria Tarapatskyy
[email protected]
17-785-4834
162 ITŻiŻ badania chemiczne żywność, produkty rolne kwasy fenolowe i flawonoidy oznaczanie kwasów fenolowych i flawonoidów analiza surowców prozdrowotnych dr inż. Maria Tarapatskyy
[email protected]
17-785-4834
163 ITŻiŻ badania chemiczne żywność, produkty rolne witaminy rozpuszczalne
w wodzie
oznaczanie witaminy C 
i witamin z gr.B
badanie jakości mięsa, produktów zbożowych dr inż. Maria Tarapatskyy
[email protected]
17-785-4834
164 ITŻiŻ badania chemiczne żywność, produkty rolne cukry i węglowodany oznaczanie profilu  cukrów i węglowodanów badania miodów, ocena jakości surowców owocowych, warzywnych, produktów węglowodanowych dr inż. Maria Tarapatskyy
[email protected]
17-785-4834
165 INR rolnictwo i ogrodnictwo
oraz technologia żywności 
surowce roślinne  warzywa, owoce,  właściwości mechaniczne i chemiczne zmiany parametrów jakościowych warzyw i owoców w trakcie zbioru i przechowywania  prof. dr hab. inż.
Józef Gorzelany
[email protected]
17-785-5050
166 INR rolnictwo i ogrodnictwo
oraz technologia żywności 
produkcja  roślinna
i ogrodnicza
zboża,
owoce miękkie
kosztochłonność i energochłonność produkcji, właściwości fizyko- mechaniczne  ocena ekonomiczna i energetyczna produkcji wybranych płodów rolnych, ocena zmian parametrów jakościowych ziarna pszenicy browarnej  prof. dr hab. inż.
Józef Gorzelany
[email protected]
17-785-5050
167 INR rolnictwo i ogrodnictwo
oraz technologia żywności 
technologie przechowalnicze  owoce miękkie  przedłużanie trwałości przechowalniczej  zmiany parametrów jakościowych owoców w trakcie przechowywania  dr inż. Natalia Matłok
[email protected]
17-785-5044
168 INR technologia żywności,
rolnictwo,
ogrodnictwo
technologie przechowalnicze  owoce miękkie, surowce zielarskie   modyfikacja jakości owoców oraz surowców zielarskich  dobór parametrów technologicznych procesu z wykorzystaniem gazowego ozonu w celu maksymalizacji wybranych związków bioaktywnych  dr inż. Natalia Matłok
[email protected]
17-785-5044
169 INR technologia żywności technologia żywności  roślinne surowce zielarskie  opracowanie nutraceutyków o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych   dobór metod i parametrów technologicznych wytwarzania dr inż. Natalia Matłok
[email protected]
17-785-5044
170 INR rolnictwo i ogrodnictwo ogrodnictwo owoce, warzywa poprawa jakości
owoców i warzyw
badanie parametrów mechanicznych, chemicznych owoców i warzyw dr inż. Miłosz Zardzewiały
[email protected] 17-785-5045
171 INR rolnictwo i ogrodnictwo ogrodnictwo owoce, warzywa wydłużenie czasu przechowywania dobór elicytorów abiotycznych w celu przedłużenia trwałości przechowalniczej  dr inż. Miłosz Zardzewiały
[email protected] 17-785-5045
172 INR rolnictwo i ogrodnictwo ogrodnictwo rośliny zielone (np. rośliny pomidora) wydłużenie okresu wegetacji dobór odpowiednich bezpozostałościowych metod ochrony roślin  dr inż. Miłosz Zardzewiały
[email protected] 17-785-5045
173 INR rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności  surowce roślinne  nasiona i strąki bobowatych, ziarniaki zbóż właściwości mechaniczne i chemiczne wpływ technologii uprawy i warunków przechowywania na zmiany parametrów jakościowych nasion bobowatych i ziarniaków zbóż   dr hab. inż., prof. UR
Piotr Kużniar
[email protected] 17-785-5048
174 INR technologia żywności  produkty żywnościowe przetwory mleczne, pieczywo tekstura i właściwości reologiczne ocena technologii produkcji,  oraz wpływu czasu i warunków przechowywania na teksturę i właściwości reologiczne  dr hab. inż., prof. UR
Piotr Kużniar
[email protected] 17-785-5048
175 INR ekologia, ochrona przyrody i środowiska ekosystemy wód płynących ichtiofauna, bezkręgowce wodne stan biocenoz ekosystemów rzecznych plany ochrony obszarów cennych przyrodniczo prof. dr hab.
Krzysztof Kukuła
[email protected] ehalon@ur.edu.pl
17-785-5204
176 INR ekologia, ochrona przyrody i środowiska obiekty hydrotechniczne parametry obiektów hydrotechnicznych pod kątem ich wpływu na ekosystemy rzeczne skutki obecności obiektów hydrotechnicznych na biocenozy ekosystemów rzecznych oceny oddziaływania na środowisko dr hab., prof. UR
Aneta Bylak
[email protected] ehalon@ur.edu.pl 17-785-5204
177 INR ekologia, ochrona przyrody i środowiska inwestycje mogące wpływać na ekosystemy wód płynących ichtiofauna, bezkręgowce wodne ocena wpływu istniejących lub planowanych inwestycji na ekosystemy rzeczne oceny oddziaływania na środowisko dr hab., prof. UR
Aneta Bylak
[email protected] ehalon@ur.edu.pl 17-785-5204
178 INR gospodarka przestrzenna JST (gmina) planowanie przestrzenne   opracowania ekofizjograficzne dr Agata Ćwik acwik@ur.edu.pl
17-785-5006
179 INR fizyka gleb właściwości fizyczne gleb ochrona gleb określanie iłu łatwodyspergującego w glebie, badanie zwięzłości gleb mapy degradacji gleb w regionie dr hab., prof. UR Jadwiga Stanek-Tarkowska
[email protected]
17-785-4829
180 INR chemia gleb właściwości chemiczne gleb stosowanie innowacyjnych nawozów i ich wpływ na właściwości chemiczne gleb ocena wpływu stosowanych innowacyjnych nawozów np. osadów ściekowych, popiołów itp.) na właściwości gleb badania nad wykorzystaniem nowych nawozów na różnych typach gleb dr Małgorzata Szostek mszostek@ur.edu.pl 17-785-4832
181 INR biologia gleb mikroorganizmy (okrzemki) w glebie okrzemki jako biowskaźniki stanu gleby na każdej glebie występują określone gatunki, które są biowskaźnikami stanu środowiska glebowego określenie zbiorowisk okrzemek w zależności od stanu gleby tj. jej uwilgotnienia i sposobu nawożenia dr hab., prof. UR Jadwiga Stanek-Tarkowska
[email protected]
17-785-4829
182 INR ekosystemy leśne, gospodarka leśna, użytkowanie lasu kompleksy leśne drzewostany potencjał rekreacyjny, waloryzacja krajobrazu wyznaczanie obszarów leśnych przydatnych do celów rekreacyjnych, ocena oddziaływania rekreacji na składniki ekosystemu leśnego dr hab. inż., prof. UR
Tomasz Dudek tdudek80@ur.edu.pl 17-872-1630
183 INR taksonomia, ochrona przyrody, ochrona środowiska, ekologia  wody powierzchniowe fitobentos,
chemizm wód
skład taksonomiczny, badania mikroskopowe, pomiar zawartości tlenu rozpuszczonego,
pH i przewodnictwa elektrolitycznego wód
ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych, szkolenia
z zakresu oznaczeń taksonomicznych okrzemek
i metodyk poboru prób

dr Łukasz Peszek
[email protected]
17-872-1767

184 INR ochrona roślin, gospodarka leśna kompleksy leśne, zieleń na terenach zurbanizowanych, uprawy roślin rolniczych entomofauna   ekspertyzy entomologiczne dr inż. Tomasz Olbrycht tkolbr@ur.edu.pl
17-872-1729

185 INR łąkarstwo, botanika łąki, pastwiska, murawy kserotermiczne i napiaskowe, szuwary, torfowiska, zieleń na terenach zurbanizowanych roślinność zielna różnorodność florystyczna i fitosocjologiczna fitocenoz nieleśnych, ich wartość rolnicza; zioła łąk i pastwisk, ochrona gatunkowa roślin i zbiorowisk, programy rolno-środowiskowe na użytkach zielonych ekspertyzy botaniczne i fitosocjologiczne, ocena fitoindykacyjna dr inż. Paweł Wolański
dr inż. Krzysztof Rogut wolanski@ur.edu.pl 17-872-1747
186 INR rolnictwo i ogrodnictwo uprawy roślin rolniczych, zieleń na terenach zurbanizowanych choroby roślin   ekspertyzy fitopatologiczne dr inż. Agata Tekiela agatek@ur.edu.pl 17-872-1636
187 INR rolnictwo i ogrodnictwo ogrodnictwo rośliny ozdobne ocena zdrowotności roślin
w terenach zieleni miejskiej
badania fitopatologiczne i entomologiczne dr hab. inż., prof. UR
Zbigniew Czerniakowski willow@ur.edu.pl
17-872-1631
188 INR rolnictwo i ogrodnictwo ogrodnictwo rośliny ozdobne ocena doboru roślin w projektach terenów zieleni operat pielęgnacyjny  dr hab. inż., prof. UR
Zbigniew Czerniakowski willow@ur.edu.pl
17-872-1631
189 INR rolnictwo i ogrodnictwo ogrodnictwo,
gospodarka odpadami
odpady organiczne, wermikultura, wermikompost produkcja wermikompostów
z wybranych odpadów organicznych
przetwarzanie wybranych odpadów organicznych
w wermikulturze, konstrukcja wermireaktorów
dr Grzegorz Pączka grzegp@ur.edu.pl 17-872-1665
190 INR rolnictwo i ogrodnictwo ogrodnictwo wermikompost, składniki pokarmowe dla roślin, uprawa roślin wpływ wermikompostów na wzrost wybranych gatunków roślin dobór metodyki uprawowej
z wykorzystaniem wermikompostów
dr Mariola Garczyńska mgarczynska@ur.edu.pl
17-872-1649
191 INR rolnictwo,
ochrona środowiska i przyrody
ekosystemy gleb organizmy glebowe, Lumbricidae biomonitoring ekosystemów glebowych oceny oddziaływania na środowisko, plany ochrony terenów cennych przyrodniczo dr Anna Mazur-Pączka anamazur@ur.edu.pl
17-872-1649
192 INR rolnictwo, ekotoksykologia ksenobiotyki Lumbricidae, celomocyty, stresory środowiskowe wpływ stresorów, dżdżownice, odpowiedź komórkowa i populacyjna wpływ wybranych stresorów na wybrane cechy gatunków Lumbricidae dr Agnieszka Podolak apodolak@ur.edu.pl 17-872-1728
193 INR zrównoważony rozwój JST, przedsiębiorstwo system funkcjonowania poziom organizacji analiza stanu, propozycje poprawy systemu prof. dr hab. Joanna
Kostecka
jkostecka@ur.edu.pl
17-872-1733
194 INR rolnictwo i ogrodnictwo oraz inżynieria środowiska   odpady  podatność na biologiczne przetwarzanie odpadów analiza stopnia ustabilizowania odpadów
(AT4, sucha masa, części lotne)
dr hab. inż., prof. UR
Justyna Koc-Jurczyk jjurczyk@ur.edu.pl 17-872-1724
195 INR rolnictwo i ogrodnictwo oraz inżynieria środowiska   ścieki efektywność oczyszczania ścieków analiza stopnia oczyszczenia ścieków (ChZT, BZT5, mineralne i organiczne formy azotu, substancje lotne) dr hab. inż., prof. UR
Justyna Koc-Jurczyk jjurczyk@ur.edu.pl 17-872-1724
196 INR rolnictwo i ogrodnictwo oraz inżynieria środowiska   ścieki kontrola procesu oczyszczania ścieków badanie dynamiki mikroorganizmów w procesie oczyszczania biologicznego ścieków dr hab. inż., prof. UR 
Łukasz Jurczyk ljurczyk@ur.edu.pl
17-872-1725
197 INR rolnictwo i ogrodnictwo oraz inżynieria środowiska   odpady  analiza frakcyjna i morfologiczna odpadów analiza frakcyjna i morfologiczna odpadów dr hab. inż., prof. UR 
Łukasz Jurczyk ljurczyk@ur.edu.pl 17-872-1725
198 INR rolnictwo i ogrodnictwo produkcja  roślinna  rośliny rolnicze i inne pomiary parametrów zawartości chlorofilu, wymiany gazowej oraz fluorescencji chlorofilu  diagnostyka stresów roślinnych w odpowiedzi na czynniki abiotyczne i biotyczne dr hab. inż., prof. UR Jan Buczek jbuczek@ur.edu.pl 17-785-5319
199 INR rolnictwo i ogrodnictwo produkcja roślinna  nasiona, ziarno, surowce roślinne  jakość surowców roślinnych  podstawowe analizy chemiczne surowców roślinnych dr hab. inż., prof. UR Jan Buczek jbuczek@ur.edu.pl 17-785-5319
200 INR rolnictwo i ogrodnictwo produkcja  roślinna  doświadczenia polowe doradztwo, realizacja doświadczeń  realizacja doświadczeń polowych w zakresie doskonalenia agrotechniki roślin uprawy polowej dr hab. inż., prof. UR Jan Buczek jbuczek@ur.edu.pl 17-785-5319
201 INR rolnictwo i ogrodnictwo produkcja  roślinna   dane meteorologiczne opady, temperatura powietrza i gleby, wiatr, ciśnienie, usłonecznienie, napromienienie  pomiar podstawowych czyników meteorologicznych dr hab. inż., prof. UR Jan Buczek jbuczek@ur.edu.pl 17-785-5319
202 INR ocena i ochrona
różnorodności biologicznej
różnorodność owadów zapylających owady błonkoskrzydłe Hymenoptera zróżnicowanie i liczebność dzikich zapylaczy
w ekosystemach
skład gatunkowy i zasoby owadów zapylających
w agrocenozach
dr hab. inż., prof. UR 
Bogdan Wiśniowski
[email protected] 17-872-1632
203 INR biologiczne metody
ochrony roślin użytkowych
szkodniki owadzie
i ich parazytoidy
parazytoidy z rzędu błonkoskrzydłych Hymenoptera zróżnicowanie i liczebność dzikich parazytoidów
w ekosystemach
różnorodność parazytoidów i ich wykorzystanie w ograniczaniu wybranych gatunków szkodników roślin użytkowych dr hab. inż., prof. UR 
Bogdan Wiśniowski
[email protected] 17-872-1632
204 INR ekologia, bioróżnorodność entomofauna pożyteczna owady różnorodność owadów pożytecznych, sposoby zwiększania atrakcyjności środowisk dla entomofauny pożytecznej szkolenia skierowane do różnych grup (rolnicy, uczniowie, studenci, itp.) dr hab. inż., prof. UR 
Bogdan Wiśniowski
[email protected] 17-872-1632
205 INR ekologia, ochrona przyrody obiekty budowlane ornitofauna ocena zasiedlenia obiektów budowlanych przez ptaki, ustalanie kompensacji przyrodniczych ekspertyzy ornitologiczne remontowanych obiektów budowlanych dr Grzegorz Pitucha gpitucha@ur.edu.pl 17-872-1628
206 INR ekologia, bioróżnorodność, ochrona przyrody inwestycje wpływające na ornitofaunę i drobną teriofaunę ornitofauna, drobna teriofauna ocena wpływu inwestycji na ornitofaunę i drobną teriofaunę inwentaryzacje przyrodnicze, oceny oddziaływania na środowisko dr Grzegorz Pitucha gpitucha@ur.edu.pl 17-872-1628

 

LEGENDA:

INF - Instytut Nauk Fizycznych
CMIN - Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii
II - Instytut Informatyki
LiW - Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej (Laboratorium Inżynierii Wytwarzania)
CD - Centrum Dydaktyczne Nauk Techniczno-Przyrodniczych
IBB - Instytut Biologii i Biotechnologii
ITŻiŻ - Instytut Technologii Żywności i Żywienia
INR - Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska