Historia Oddziału

ptg logo.jpg [9.83 KB]

 

Prace nad organizacją Oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w Rzeszowie rozpoczęto 31 maja 1988 roku, kiedy to na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Oddziału Lubelskiego PTG z udziałem członków Zarządu Głównego PTG prof. dr hab. Stanisława Uziaka, prof. dr hab. Jana Glińskiego i  prof. dr hab. Ryszarda Dębickiego  utworzono Grupę Inicjatywną d/s powołania Oddziału PTG w Rzeszowie skupiającą 5 osób. Przewodniczącą Grupy Inicjatywnej została prof. dr hab.  inż. Janina Kaniuczak (członek Lubelskiego Oddziału PTG od 1985 r.).  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie zostało powołane uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 8 sierpnia 1990 r.  Pierwszą Przewodniczącą  Oddziału PTG w Rzeszowie została  prof. dr hab. inż. Janina Kaniuczak. Ponadto do Zarządu zostali wybrani: dr inż. Jan Gąsior, mgr Janina Wójtowicz, dr inż. Adam Partyka, mgr Elżbieta Kotowicz i mgr inż. Jacek Szczygieł. 

W chwili założenia Oddział liczył 28 członków, w tym 11 osób było pracownikami Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja, Filii AR w Rzeszowie.

 


Celem Towarzystwa jest rozwijanie społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków w dziedzinie nauk o glebie i jej ochronie oraz chemii rolnej i biologii gleb, a także upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń w tych dziedzinach.


 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

  • organizowanie posiedzeń naukowych, konferencji naukowych, konferencji terenowych oraz kursów,
  • wydawanie czasopism w zakresie nauk o glebie i jej ochronie, chemii rolnej i biologii gleb,
  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez powołane do tego komisje, zespoły i grupy robocze,
  • ustanawianie i przyznawanie nagród naukowych i stypendiów,
  • udział w komisjach kwalifikacyjnych do spraw uprawnień zawodowych w zakresie gleboznawstwa, chemii rolnej, biologii, klasyfikacji i kartografii gleb oraz ochrony gruntów i powierzchni ziemi,
  • współpracę z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
  • organizowanie bibliotek, pracowni i laboratoriów gleboznawczych,
  • wydawanie opinii, orzeczeń i ekspertyz w zakresie nauk o glebie i jej ochronie, chemii rolnej i biologii gleby oraz prowadzenie doradztwa naukowo-technicznego i konsultacji, współdziałanie w ujednolicaniu metod i norm oraz ustaleniu standardów w zakresie nauk o glebie i jej ochronie, chemii rolnej i biologii gleb,