O planie


 

Nadrzędnym celem planu Doskonałe Podkarpacie jest podniesienie poziomu działalności naukowej oraz jakości kształcenia, jak również wzmocnienie pozycji naukowej Uniwersytetu Rzeszowskiego w kraju i na świecie.

Główny cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Wzmocnienie potencjału badawczego i poprawa efektywności prowadzonych badań w dyscyplinach nauki biologiczne (dyscyplina wiodąca) oraz rolnictwo i ogrodnictwo.
  2. Zwiększenie umiędzynarodowienia badań oraz wzmocnienie wpływu działalności naukowej pracowników na rozwój światowej nauki w dyscyplinach nauki biologiczne, rolnictwo i ogrodnictwo.
  3. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej.
  4. Podniesienie jakości i atrakcyjności procesu kształcenia w wymiarze krajowym i międzynarodowym w oparciu o badania naukowe i umiejętności praktyczne.
  5. Wzmocnienie pozycji uczelni jako partnera w środowisku społeczno-gospodarczym.
  6. Utrwalenie rezultatów projektu uzyskanych w ramach poszczególnych zadań.

Opis planu:

Wzmocnienie potencjału badawczego i poprawa efektywności prowadzonych badań zostanie osiągnięta poprzez rozwój interdyscyplinarnych, rozpoznawalnych w świecie badań naukowych w trzech obszarach badawczych ściśle ze sobą powiązanych i wpływających na turystykę zrównoważoną (TZ), zapisaną jako jeden z ważnych obszarów w dokumentach strategicznych państwa i regionu:

  • Jakość środowiska przyrodniczego - analiza i monitoring zawartości zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych wody, powietrza i gleby determinujących atrakcyjność terenu dla zrównoważonej turystyki,
  • Oddziaływanie czynników środowiskowych analizowanych w obszarze pierwszym na organizmy żywe na podstawie badań na poziomie molekularnym i komórkowym,
  • Usługi ekosystemowe oraz zagrożenia ze strony ekosystemów w odniesieniu do zagadnień krajobrazowych, przestrzennych, zielonej i błękitnej infrastruktury, bioróżnorodności oraz warunków bioklimatycznych jako ważnych uwarunkowań rozwoju turystyki zrównoważonej.

Powiązanie pomiędzy głównymi obszarami badań proponowanych do realizacji w ramach planu Doskonałe Podkarpacie

 

Założone efekty realizacji planu, w tym rozwojowe dla regionu, w sposób znaczący wpłyną na środowisko społeczno-gospodarcze.

Oczekiwane efekty planu Doskonałe Podkarpacie istotne dla rozwoju regionu