Informacje o prawach autorskich i licencji

 

 

Uczelni przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów. Uczelnia będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia autorskich praw majątkowych, licencyjnych lub praw zależnych osób trzecich, do którego dojdzie w trakcie lub w wyniku realizacji Umowy RID przez Uczelnię.

Uczelnia udziela Ministrowi licencji niewyłącznej do korzystania z utworów bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, jak również wyraża zgodę na zezwalanie przez Ministra podmiotom trzecim do korzystania z tych utworów, w celach informacyjnych i promocyjnych w zakresie następujących pól eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części poprzez wytworzenie egzemplarzy utworów jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami graficznymi oraz techniką cyfrową;

2) obrotu egzemplarzami, na których utwory utrwalono poprzez wprowadzenie ich do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, a w szczególności przez wprowadzenie do pamięci komputera i umieszczenie w sieci internetowej, w tym na stronie internetowej Ministra;

4) wykorzystanie poprzez umieszczenie/naniesienie na rzeczach ruchomych lub nieruchomościach.

Licencja obowiązuje od dnia udostępnienia utworów Ministrowi/dostarczenia ich do Ministerstwa.