Uzyskanie szczepów termotolerancyjnych drożdży Ogataea polymorpha zdolnych do obfitego wzrostu i fermentacji celobiozy

 

Nazwa: Uzyskanie szczepów termotolerancyjnych drożdży Ogataea polymorpha zdolnych do obfitego wzrostu i fermentacji celobiozy

Obtaining thermotolerant strains of Ogataea polymorpha yeast capable of abundant growth and fermentation of cellobiose

Numer umowy:

Kwota dofinansowania:  437 426,50 zł

Źródło finansowania: PCI

Okres realizacji: 07.2022 – 12.2022

Kierownik projektu: dr Justyna Ruchała

Opis projektu:

Niniejszy projekt zakłada konstruowanie szczepów termotolerancyjnych drożdży Ogataea polymorpha zdolnych do obfitego wzrostu i wydajnej fermentacji celobiozy – disacharydu powstającego w czasie enzymatycznej hydrolizy celulozy. Dla osiągniecia tego celu zostaną sklonowane i wprowadzone do komórek szczepu O. polymorpha zdolnego do wydajnej fermentacji ksylozy geny kodujące enzym beta-glukozydazę oraz gen kodujący transporter celodekstryn z grzyba nitkowatego Neurospora crassa. U transformantów drożdży zostanie zbadane ekspresja odpowiednich genów przy pomocy RT-PCR, aktywność właściwa β-glukozydazy, wzrost na celobiozie oraz produkcja etanolu z celobiozy, glukozy oraz ksylozy, a także z mieszaniny celobiozy oraz wspomnianych monosacharydów w podwyższonej temperaturze 45oC. Dodatkowo zostanie zbadana utylizacja wspomnianych cukrów z podłoża fermentacyjnego. Następnie zostanie zbadany wzrost i fermentacja hydrolizatów lignocelulozy poprzez transformanty fermentujące celobiozę.

This proposal aims in construction of the strains of the thermotolerant yeast Ogataea polymorpha capable of robust growth and efficient alcoholic fermentation of cellobiose, disaccharide formed during cellulose enzymatic hydrolysis. To achieve this goal, genes coding for beta-glucosidase and for cellodextrine transport from filamentous fungus Neurospora crassa will be cloned and expressed in O. polymorpha strain capable of efficient xylose fermentation. Resulted transformants will be assayed for expression of the cloned genes by RT-PCR, specific activity of beta-glucosidase, growth on cellobiose, ethanol production from cellobiose, glucose, xylose and from mixtures of cellobiose with mentioned monosaccharides under elevated temperature 45oC. Additionally, utilization of the analyzed sugars from fermentation medium will be analyzed. Finally, the growth and fermentation of lignocellulosic hydrolysates by cellobiose fermenting transformants will be studied