Urządzenie wspomagające rozwój "Ola"

Nazwa: Urządzenie wspomagające rozwój "Ola"

"Ola" device supporting child development

Numer umowy: 39/UR/1/DG/PCI/2021

Kwota dofinansowania: 168 465,00 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 01.02.2022 - 31.07.2022

Kierownik projektu: dr hab. Aleksander Marszałek prof. UR

Opis projektu (w j. polskim): Celem projektu jest opracowanie prototypu urządzenia, które będzie użyteczne we wspomaganiu rozwoju dziecka, szczególnie w zakresie koncentracji uwagi, sprawności sensomotorycznej i równowagi posturalnej oraz w utrzymaniu sprawności psychofizycznej osób dorosłych. Urządzenie będzie cyklicznie zmieniać pozycję ciała (obroty dookoła osi człowieka, będącego w pozycji poziomej). Stanowi to istotne novum z punktu widzenia technicznego oraz rehabilitacyjnego natomiast z punktu widzenia fizjologicznego pozycja ciała i ruchy są jak najbardziej naturalne i odciążające, a równocześnie wzmacniające (tonizujące) mięśnie posturalne, ścięgna i stawy (gra stawowa). Projekt jest innowacyjny w skali międzynarodowej. Obecnie nie istnieją analogiczne lub podobne rozwiązania (analiza rynku, baz patentowych). Szacuje się zapotrzebowanie w Polsce na ponad 25 tys. sztuk, w Europie - 0,5 mln, światowe – 5 mln. Koszt urządzenia przy produkcji seryjnej ok. 3 tys. PLN.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is to develop a prototype of the device that will be useful in supporting child development, especially in the field of attention, sensory-motor fitness and postural balance, and in maintaining psychophysical fitness of adults. The device will cyclically change the position of the body (causes rotation around the axis of the human being in a horizontal position). This is a significant novelty from a technical and rehabilitative point of view, while from a physiological point of view body position and movements are as natural and relieving as possible, while strengthening (toning) postural muscles, tendons and joints (joint game). The project is innovative on an international scale. There are currently no similar solutions. The demand in Poland is estimated at over 25,000 pieces, in Europe - 0.5 million, worldwide - 5 million. The cost of the device for the production of serine will be about PLN 3 thous.