Technologia wytworzenia wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego o cechach żywności funkcjonalnej

 

Nazwa: Technologia wytworzenia wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego o cechach żywności funkcjonalnej

Technology of producing delicatessen products from poultry meat with functional food features

Numer umowy: 27/UR/1/DG/PCI/2020

Kwota dofinansowania: 128 681,30 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 01.04.2021 – 30.09.2021

Kierownik projektu: dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar

Opis projektu (w j. polskim): Celem realizacji projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytworzenia wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego o cechach funkcjonalnych oraz gotowych produktów mięsnych o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej. Potrzeba realizacji projektu jest odpowiedzią na jedno z głównych wyzwań współczesnego przemysłu mięsnego zmierzającego do wprowadzenia do obrotu drobiowych produktów mięsnych o walorach prozdrowotnych. Innowacyjnym rozwiązaniem projektu jest nowatorska technologia wytworzenia wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego o cechach funkcjonalnych (innowacyjność procesowa) oraz gotowych produktów mięsnych o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej (innowacyjność produktowa) nie stosowanych obecnie na terytorium RP. Komercjalizacją technologii wytworzenia innowacyjnych wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego zainteresowane są zakłady przetwórstwa mięsnego.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is to develop an innovative technology for production of delicatessen products from poultry meat with increased functional characteristics and ready-made meat products with higher nutritional and health promoting value. The need to implement the project is a response to one of the main challenges of the modern meat industry aimed at placing on the market poultry meat products with pro-health values. The innovative solution of the project is an innovative technology for producing delicatessen products from poultry meat with functional features (process innovation) and ready-made meat products with increased nutritional and health promoting value (product innovation) not currently used in the territory of Poland. Meat processing plants are interested in commercialization of technology for production of innovative poultry meat products.