Rola metabolizmu energetycznego mitochondriów w kształtowaniu jakości owoców jagodowych przechowywanych w atmosferze ozonu

Nazwa (w j. polskim): Rola metabolizmu energetycznego mitochondriów w kształtowaniu jakości owoców jagodowych przechowywanych w atmosferze ozonu.

Nazwa (w j. angielskim): The role of mitochondrial energy metabolism in shaping the quality of berry fruit during storage in ozone-enriched atmosphere.

Numer umowy: UMO-2019/35/B/NZ9/01552

Kwota dofinansowania: 205 212,00 PLN

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 27.07.2020 – 26.01.2022 r.

Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Piechowiak

Opis projektu (w j. polskim): Proces ozonowania jest obiecującą metodą przedłużania trwałości przechowalniczej owoców jagodowych (po zbiorze). Wiele badań pokazuje, że ozonowanie hamuje rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za psucie i gnicie owoców, znacznie ogranicza utratę związków biologicznie czynnych, a nawet intensyfikuje ich biosyntezę. Jednak mechanizm pozytywnego działania ozonu w odniesieniu do jakości owoców nie jest do końca wyjaśniony. Może on wynikać zarówno z silnych właściwości przeciwdrobnoustrojowych ozonu, ale także z jego wpływem na metabolizm energetyczny traktowanych roślin. ATP jest kluczową cząsteczką wykorzystywaną przez komórki roślinne jako źródło energii potrzebnej do prowadzenia wielu reakcji biochemicznych, niezbędnych do funkcjonowania i żywotności komórek. Ostatnio opublikowano wiele badań, w których wykazano, że zastosowanie elicytorów po zbiorze owoców, poprawia aktywność metabolizmu energetycznego, prowadząc do zwiększenia odporności owoców na niekorzystne zmiany jakości podczas przechowywania. Jednak jak dotąd nie opublikowano badań, które przedstawiają zmiany metabolizmu energetycznego w owocach poddawanych procesowi ozonowania. Celem projektu jest zbadanie wpływu ozonowania na metabolizm energetyczny owoców jagodowych, oraz wykazanie związku między statusem energetycznym a ich jakością.

Opis projektu (w j. angielskim): Ozonation process is a promising method for prolonging the postharvest shelf-life of berry fruit. Many studies have suggested that ozonation process inhibits the growth of microorganisms responsible for accelerated fruit spoilage as well as reduces the loss of biological compounds or intensifies their biosynthesis in fruit during storage. However, the mechanism of positive ozone action in relation to the fruit quality is not fully explained. It can be associated both with strongly antimicrobial properties of ozone and its impact on the energy metabolism in mitochondria. Adenosine triphosphate (ATP) is a key molecule used by plant cells as a source of energy required to conduct many biochemical reactions necessary for cell functions and viability. Recently many studies have revealed that the use of some elicitors for postharvest treatment improves the activity of mitochondria metabolism leading to increase in fruit resistance to unfavorable quality change during storage. Currently, no studies have been published about the changes in energy metabolism in berry fruit during storage in ozone-enriched atmosphere. The purpose of this project is to investigate the effect of ozone treatment on the energy metabolism in berry fruit during storage as well as the connection between the energy metabolism in ozonated fruit and their quality.