Opracowanie widm referencyjnych i algorytmu analizy widm spektroskopowych celem implementacji w diagnostyce medycznej

 

Nazwa: Opracowanie widm referencyjnych i algorytmu analizy widm spektroskopowych celem implementacji w diagnostyce medycznej (Nr projektu: N3_134)

Kwota dofinansowania: 236 046,00 zł

Źródło finansowania: PCI

Okres realizacji: 06.2022 - 12.2022

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR

Opis projektu:
Niniejszy projekt jest podzielony na dwa etapy: 1. uzyskanie i opracowanie spektroskopowych widm referencyjnych osocza, dla kluczowych grup wiekowych, pobranego od osób zdrowych zrekrutowanych w ramach projektu 2. opracowanie algorytmu będącego podstawą aplikacji komputerowej porównującej widma osób badanych, u których podejrzewa się określoną jednostkę chorobową lub osób chorych w ramach monitorowania ich leczenia, z opracowanym widmem referencyjnym osób zdrowych. Uzyskana oraz odpowiednio sklasyfikowana i przetworzona informacja o różnicach pomiędzy widmem referencyjnym i widmem pobranym od osoby chorej, pozwoli na opracowanie algorytmu diagnostycznego, o ile wystąpią istotne, powtarzalne różnice (markery) pomiędzy widmem referencyjnym, a widmem uzyskiwanym w danej jednostce chorobowej. Dotychczasowe dane literaturowe wskazują, że w przypadku wielu jednostek chorobowych, w tym w chorobach nowotworowych, takie różnice mogą występować.

This project is divided into two phases: 1. obtaining and developing spectroscopic reference spectra of plasma, for key age groups, collected from healthy individuals recruited during the project 2. development of an algorithm, which will be the basis for the computer application, comparing the spectra of patients suspected of having a specific disease or patients in order to monitor their treatment, based upon the developed reference spectrum of healthy patients. Obtained and appropriately classified and processed information about the differences between the reference spectrum and the spectrum collected from the patients, will allow to develop a diagnostic algorithm, under the assumption that there are significant, reproducible differences (markers) between the reference spectrum and the spectrum related to a given disease. Current literature data indicate that for many diseases, including cancer, such differences may occur.