Opracowanie powłoki aluminiowej opakowaniowej zgrzewalnej do celów spożywczych o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych

Development of a heat-sealable aluminum packaging coating for food purposes with strong antibacterial and antiviral properties

Numer umowy: nr projektu N3-127

Kwota dofinansowania: 294 993 PLN

Źródło finansowania: PCI

Okres realizacji: 01.06.2022 - 30.11.2022

Kierownik projektu: dr Dorota Grabek-Lejko

Opis projektu (w j. polskim): Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii tworzenia powłoki przeciwbakteryjnej na folii aluminiowej z zastosowaniem po raz pierwszy ablacji jonowej, a następnie metody magnetronowego napylania nanocząsteczek metalicznych. Zakłada się, że takie podejście umożliwi otrzymanie powłok o znacznie silniejszych właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. Skuteczność działania powłoki będzie analizowana in vitro wobec bakterii gram dodatnich, gram ujemnych oraz wirusów. Powłoki będą mogły być stosowane jako opakowania żywności wpływając na wzrost bezpieczeństwa i jakości żywności oraz wydłużenie okresu przydatności do spożycia.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is to develop an innovative technology for creating an antimicrobial coating on aluminum foil using, for the first time, ion ablation, and then the method of magnetron sputtering of metallic nanoparticles. It is assumed that this approach will result in coatings with much stronger antibacterial and antiviral properties. The effectiveness of the coating will be analyzed in vitro against gram positive and gram negative bacteria and viruses. The coatings can be used as food packaging, increasing the safety and quality of food and extending the shelf life.