Nanoplatforma senolityczna oparta na nanowłóknach elektroprzędzonych dostarczająca pochodne nutraceutyków w celu usunięcia komórek nowotworu raka piersi

Nazwa (w j. polskim): Nanoplatforma senolityczna oparta na nanowłóknach elektroprzędzonych dostarczająca pochodne nutraceutyków w celu usunięcia komórek nowotworu raka piersi z zaindukowanym przez chemioterapeutyki starzeniem
 
Nazwa (w j. angielskim): Electrospun nanofiber-based nanoplatform for delivery of new nutraceutical derivatives to eliminate chemotherapy-induced senescent breast cancer cells
 
Numer umowy: 2021/43/B/NZ7/02129
 
Kwota dofinansowania: 2 191 240 PLN
 
Źródło finansowania: NCN, OPUS22
 
Okres realizacji: 15.07.2022 - 14.07.2026
 
Kierownik projektu: dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
 
Lider: Uniwersytet Rzeszowski
 
Partner: Uniwersytet Warszawski
 
Partner: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
 
Opis projektu (w j. polskim): W trakcie realizacji projektu wykorzystując model hodowli in vitro 2D oraz 3D komórek nowotworowych raka piersi chcemy odpowiedzieć na następujące pytania. Czy modyfikacja związków naturalnych może skutkować otrzymaniem „nowych związków” o zwiększonej aktywności senolitycznej/senostatycznej? Włączenie/zablokowanie których grup funkcyjnych w związkach o dobrze udokumentowanych właściwościach senolitycznych/senostatycznych może nasilać efekt senolizy w starzejących się komórkach nowotworowych wywołanych przez leki? Czy funkcjonalizowane biodegradowalne nanowłókna zawierające nanocząstki magnetytu są w stanie poprawić aktywność senolityczną/senostatyczną „nowych związków”? Która metoda łączenia związków bioaktywnych z nanowłóknami najskuteczniej wzmacnia właściwości otrzymywanych senolityków/senostatyków? Który z otrzymanych nanomateriałów jest najbardziej biokompatybilny w stosunku do normalnych komórek? Jaki jest molekularny mechanizm działania otrzymanych senolityków/senostatyków? Czy działanie senolityczne/senostatyczne badanych związków jest modulowane przez genotyp komórki nowotworowej i towarzyszące mu mutacje? Otrzymane wyniki pozwolą na zdobycie nowej wiedzy na temat technologii dostarczania leków do starzejących się komórek nowotworowych i będą przydatne dla nauk farmakologicznych, chemicznych i biologicznych.
 
Opis projektu (w j. angielskim): During the project implementation, we want to answer the following questions. • Can the modification of natural compounds result in the obtaining of 'new compounds' with improved senolytic/senostatic activity? • Incorporation/blocking of which functional groups in compounds with well-documented senolytic/senostatic properties may potentiate senolysis-based effect in drug-induced senescent cancer cells? • Are functionalized biodegradable nanofibers containing magnetite nanoparticles capable of improving the senolytic / senostatic activity of 'new compounds'? • Which method of combining bioactive compounds with nanofibers is the most effective in promoting the properties of the obtained senolytics/senostatics? • Which of the nanomaterials obtained is the most biocompatible with respect to normal cells? • What is the molecular mechanism of action of the obtained senolytics/senostatics? • Is the senolytic / senostatic action of tested compounds modulated by the cancer cell genotype and accompanying mutations? We believe that our project will have an impact on new knowledge on the technology of drug delivery to senescent neoplastic cells. The obtained results will be useful for the pharmacological, chemical, and biological sciences.