Metoda identyfikacji składników suplementów diety oparta o barkodowanie DNA

 

Nazwa: Metoda identyfikacji składników suplementów diety oparta o barkodowanie DNA.

Numer umowy: 20/UR/1/DG/PCI/2021

Kwota dofinansowania: 499 415,40 zł

Źródło finansowania: PCI

Okres realizacji: 01.02.2022 - 31.07.2022

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Karbarz

Opis projektu:

Projekt ma na celu opracowanie metody do identyfikacji gatunkowej suplementów diety z zastosowaniem metody molekularnej - barkodowania DNA. Głównym problemem związanym z suplementami grzybowymi jest ich prawidłowa identyfikacja i zamiana rzadkich, drogich gatunków grzybów leczniczych na tańsze i łatwo dostępne. Producenci suplementów często podają błędną nazwę gatunkową na opakowaniu suplementu. Może być to celowe lub wynikać z błędów identyfikacji materiału wyjściowego za pomocą analizy morfologicznej. W ramach międzyuczelnianego projektu zostaną przeprowadzone niezależne prace badawczo- rozwojowe takie jak: przygotowanie materiału do badań (uprawa grzybów leczniczych), przeprowadzenie badań molekularnych w celu identyfikacji gatunkowo specyficznej sekwencji (barkodowanie DNA). Pozwoli to na zdobycie wiedzy niezbędnej do opracowania prototypu metody. W czasie całego procesu będzie kładziony nacisk na optymalizację metody (jak najmniej koszto i czasochłonna.)

The project aims to develop a method for the species identification of dietary supplements using the DNA barcoding method. The main problem with medical mushroom supplements is their correct identification and replacement of rare, expensive species with cheaper and readily available ones. Manufacturers of supplements often provide the wrong species name on the supplement packaging. It may be deliberate or it may result from errors in identifying the starting material by means of morphological analysis. As part of the inter-university project, independent research and development will be carried out, such as: preparation of research material (cultivation of medicinal mushrooms), conducting molecular tests to identify species-specific sequences (DNA barcoding). This will allow to gain the knowledge necessary to develop a prototype of the method. During the entire process, emphasis will be placed on optimization of the method (as cost-effective and time-consuming as possible).