Inteligentna technologia wspierająca komunikację i rehabilitację osób z dysfunkcjami motorycznymi

Inteligentna technologia wspierająca komunikację i rehabilitację osób z dysfunkcjami motorycznymi

 

Nazwa: Inteligentna technologia wspierająca komunikację i rehabilitację osób z dysfunkcjami motorycznymi

Intelligent technology supporting communication and rehabilitation of people with motor dysfunctions

Numer umowy:

Kwota dofinansowania: 198 645,00 zł

Źródło finansowania: PCI

Okres realizacji: 2021 - 2022

Wykonawca projektu: dr inż. Bogusław Twaróg

Opis projektu: W projekcie zaproponowano opracowanie inteligentnej technologii wspierającej komunikację i rehabilitację osób z dysfunkcjami motorycznymi o różnym stopniu ich zaawansowania. Na podstawie badań prowadzonych przez zespół nad wykorzystaniem nowoczesnych metod sztucznej inteligencji do analizy atencji operatorów urządzeń zaproponowano technologię bezdotykowej rejestracji i analizy atencji obserwatorów z dysfunkcjami ruchu i mowy, która wykorzystuje głębokie sieci neuronowe (DNN). Zostaną opracowane i zaimplementowane dedykowane algorytmy pozwalające na inteligentne rozwiązywanie geometrii obserwowanej sceny, które pozwolą na projekcję atencji obserwatora na zadany układ współrzędnych. System odporny będzie na rozkalibrowanie i pozwala na dynamiczne budowanie wizyjnej wypowiedzi obserwatora z wykorzystaniem zestawu graficznych stymulusów. Proponowana technologia wykorzystuje standardowe urządzenia, a proces detekcji i rejestracji atencji przejmuje na siebie inteligentne oprogramowanie.

The project proposes intelligent technology supporting communication and rehabilitation of people with motor dysfunctions of varying degrees of advancement. Based on the research conducted by the scientific team on the use of a modern artificial intelligence methods to analyze the attention of device operators, a technology of a contactless registration and analysis of the attention of observers with movement and speech dysfunctions was proposed, which uses a deep neural networks (DNN). Dedicated algorithms will be developed and implemented to intelligently solve the geometry of the observed scene, which will allow the observer's attention projection on given coordinate system. The system is resistant to the decalibration and allows for dynamic building of the observer's visual statement using a set of graphical stimuli. The proposed technology uses standard devices, and a process of detection and registration of attention is taken over by intelligent software