Inteligentna technologia optymalizacji zadań logistycznych dla bezzałogowych statków powietrznych

Inteligentna technologia optymalizacji zadań logistycznych dla bezzałogowych statków powietrznych

 

Nazwa: Inteligentna technologia optymalizacji zadań logistycznych dla bezzałogowych statków powietrznych

Intelligent technology for optimizing logistics tasks for unmanned aerial vehicles

Numer umowy: 31/UR/1/DG/PCI/2020

Kwota dofinansowania: 197 684,80 zł

Źródło finansowania: PCI

Okres realizacji: 02.2021 - 07.2021

Kierownik projektu: dr Zbigniew Gomółka

Opis projektu: Projekt dotyczy opracowania nowoczesnej technologii optymalizującej planowanie zadań logistycznych dla bezzałogowych statków powietrznych w warunkach dynamicznie zmieniających się zasobów systemu. Planowane w ramach realizacji wniosku prace badawczo-rozwojowe będą związane z opracowaniem modelu ALMM dla systemu optymalizacji zadań lotniczych, w którym na proces harmonogramowania i jego realizację dynamicznie wpływają czynniki zewnętrzne, które będą wymuszały adaptacyjne poszukiwanie nowych rozwiązań. Opracowana technologia optymalizacji ALMM może stanowić istotny element zdobywania przewagi technologicznej wielu przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym. W ramach kontynuacji prac B+R, zakłada się przetestowanie inteligentnej technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego z wykorzystaniem floty bezzałogowych statków powietrznych oraz właściwego zespołu operatorów. Prace B+R wpisują się w zapotrzebowanie europejskiej koncepcji Free Route Airspace

The application concerns a development of modern technology optimizing the planning of logistic tasks for unmanned aerial vehicles in conditions of dynamically changing system resources. Research and development works planned as part of the application will be related to the development of the ALMM model for an aviation task optimization system, in which the scheduling process and its implementation are dynamically influenced by external factors, which will force an adaptive search for new solutions. The ALMM optimization technology developed can be an important element in gaining the technological advantage of many enterprises on a domestic and an international market. As part of the BR's continuation of work, it is planned to test intelligent technology in a near-real environment using a fleet of unmanned aerial vehicles and an appropriate team of operators. BR's work is part of a demand for the European concept of Free Route Airspace.