Inteligentna technologia rejestracji i analizy atencji operatorów zaawansowanych systemów wykorzystujących HMI

Inteligentna technologia rejestracji i analizy atencji operatorów zaawansowanych systemów wykorzystujących HMI

 

Nazwa: Inteligentna technologia rejestracji i analizy atencji operatorów zaawansowanych systemów wykorzystujących HMI

Intelligent technology for registering and analysis of operators attention in advanced systems using HMI

Numer umowy: 02/UR/1/DG/PCI/2020

Kwota dofinansowania: 196 684,80 zł

Źródło finansowania: PCI

Okres realizacji: 01.2020 - 09.2020

Kierownik projektu: dr Zbigniew Gomółka

Opis projektu: Głównym celem proponowanych badań jest opracowanie inteligentnej technologii umożliwiającej rejestrowanie i analizę atencji operatorów urządzeń mechanicznych, w których występuje interakcja człowiek- maszyna w celu wspierania procesu szkolenia i analizy osiągniętych umiejętności. Wstępne badania zrealizowane przez zespół ubiegający się o projekt pokazują możliwości oceny poziomu wyszkolenia w oparciu o system eyetrackingowy. Potwierdzono eksperymentalnie, że wykorzystując algorytmy śledzące oraz mechanizm rozmycia konturowego można wykrywać w strumieniu video lokalizacje wybranych obiektów i na tej podstawie skutecznie konstruować statystykę fiksacji. Proponowana technologia umożliwia ocenę ergonomii rożnych interfejsów HMI, w których występuje konieczność sterowania zarówno szeroko pojętymi maszynami, jak również procesami, w których kluczowe jest szybkie i precyzyjne przekazanie jak największej informacji operatorowi.

The main objective of the proposed research is to develop an intelligent technology that enables the recording and analysis of the attention of operators of mechanical devices in which there is human-machine interaction in order to support the training process and analysis of the acquired skills. Initial research carried out by the team applying for the project shows the possibility of assessing the level of training based on the eye tracking system. It has been experimentally confirmed that using the tracking algorithms and the contour blur mechanism, it is possible to detect the locations of selected objects in the video stream and on this basis to effectively construct the fixation statistics. The proposed technology enable the assessment of the ergonomics of various HMI interfaces, in which there is a need to control both broadly understood machines, as well as processes where the key is quick and precise transfer of as much information as possible to the operator.