Inteligentna technologia synchronizacji i harmonogramowania ruchu lotniczego z uwzględnieniem optymalizacji zadań logistycznych dla bezzałogowych systemów latających

Nazwa: Inteligentna technologia synchronizacji i harmonogramowania ruchu lotniczego z uwzględnieniem optymalizacji zadań logistycznych dla bezzałogowych systemów latających

Nr umowy:

Kwota dofinansowania: 495 034,00 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 2022.06.01-2022.11.30

Kierownik projektu: dr Zbigniew Gomółka

Opis projektu: Wniosek dotyczy opracowania nowoczesnej technologii synchronizacji i harmonogramowania ruchu lotniczego z uwzględnieniem optymalizacji zadań logistycznych dla bezzałogowych systemów latających w warunkach dynamicznie zmieniających się zasobów systemu. Planowane w ramach realizacji wniosku prace badawczo-rozwojowe będą związane z opracowaniem algebraiczno logicznego meta modelu dla synchronizacji i harmonogramowania zadań lotniczych, w którym na oba procesy i ich realizację dynamicznie wpływają czynniki zewnętrzne, wymuszające adaptacyjne poszukiwanie nowych decyzji sterujących. Opracowana technologia może stanowić istotny element zdobywania przewagi technologicznej wielu przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym. W ramach kontynuacji prac B+R, zakłada się przetestowanie inteligentnej technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego z wykorzystaniem floty bezzałogowych systemów latających. Prace B+R wpisują się w zapotrzebowanie europejskiej koncepcji Free Route Airspace.

The project concerns the development of a modern technology of air traffic synchronization and scheduling, taking into account the optimization of logistic tasks for UAS systems in the conditions of dynamically changing system resources. The research and development works planned under the application will be related to the development of an algebraic logical meta model for the synchronization and scheduling of aviation tasks, in which both processes and their implementation are dynamically influenced by external factors, forcing an adaptive search for new control decisions. The developed technology may be an important element in gaining the technological advantage of many companies on the domestic and international market. As part of the continuation of R&D works, it is assumed that intelligent technology will be tested in an environment similar to the real one with the use of a fleet of unmanned flying systems. R&D works meet the needs of the European concept of Free Route Airspace.