Innowacyjny produkt mięsno-roślinny o wzbogaconej wartości odżywczej i prozdrowotnej

 

Nazwa: Innowacyjny produkt mięsno-roślinny o wzbogaconej wartości odżywczej i prozdrowotnej

Innovative meat-plant product with enhanced nutritional and health promoting value

Numer umowy: 45/UR/1/DG/PCI/2021

Kwota dofinansowania: 143 278,60 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 01.04.2022 – 30.09.2022

Kierownik projektu: dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar

Opis projektu (w j. polskim): Celem realizacji projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu mięsno-roślinnego o wzbogaconej wartości odżywczej i prozdrowotnej. Potrzeba realizacji projektu jest odpowiedzią na jedno z głównych wyzwań współczesnego przemysłu mięsnego zmierzającego do wprowadzenia do obrotu produktów mięsno-roślinnych o walorach prozdrowotnych. Rezultatem projektu jest innowacyjność produktowo-procesowa pozwalająca na wytworzenie gotowego do spożycia produktu o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej, nie stosowana obecnie na terytorium Polski. Komercjalizacją technologii wytworzenia innowacyjnych wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego zainteresowane są zakłady przetwórstwa mięsnego.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is to develop an innovative meat-plant product with enhanced nutritional and health promoting value. The need for the implementation of the project is a response to one of the main challenges of the modern meat industry, which is to introduce to the market meat-plant products with health-promoting values. The innovation involves the production of a ready-to-eat meat and vegetable product with increased nutritional and pro-health value which is not currently used in Poland. Meat processing plants are interested in commercialization of the technology of producing innovative delicatessen products from poultry meat.