Cienkowarstwowe struktury fotowoltaiczne TiO2:ZnO/Cu2O

 

Nazwa: Cienkowarstwowe struktury fotowoltaiczne TiO2:ZnO/Cu2O (N2_075)

Numer umowy:46/UR/1/DG/PCI/2020

Kwota dofinansowania: 193 164 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 1.04.2021 - 31.12.2021

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Wal, prof. UR

Opis projektu: Celem projektu jest wytworzenie ogniwa na bazie trzech tlenków metali: Cu20, TiO2 oraz ZnO. Tlenki TiO2 oraz ZnO będą stanowić jedną część złącza, a Cu2O drugą. Do wytworzenia ogniwa zostanie wykorzystana technika rozpylania magnetronowego. Otrzymane struktury zostaną przebadane pod kątem składu, grubości i struktury warstw, charakterystyk prądowo-napięciowych i pojemnościowo-napięciowych. Zaplanowane badania pozwolą na ustalenie optymalnych proporcji TiO2 oraz ZnO oraz sposobów ich przestrzennego rozmieszczenia, które zapewnią poprawę wydajności ogniwa.

The main goal of the project is the construction of a solar cell based on three metal oxides: Cu20, TiO2 and ZnO. TiO2 oxides and ZnO will be one part of the junction and Cu2O will be the other. The magnetron sputtering technique will be used to produce the cell. The resulting structures will be tested for composition, thickness and structure of layers, current-voltage and capacitive-voltage characteristics. The research will determine optimal proportions of TiO2 and ZnO and ways of their spatial distribution, which provides the improvement of the cel performance.