Rozległe pomiary wysokiej precyzji pasm układu A-X w izotopologach CO - Laser Lab-Europe

 

Nazwa: Rozległe pomiary wysokiej precyzji pasm układu A-X w izotopologach CO - Laser Lab-Europe

Extended and precision measurements of the A-X bands on the basis of the CO isotopologues

Numer umowy: 654148 EU-H2020-RIP

Kwota dofinansowania: Non-profit

Źródło finansowania: Laser Lab-Europe Europejski grant badawczy

Okres realizacji: 22.03.2016 – 31.12.2020

Kierownik projektu: dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR

Opis projektu: Złożoną strukturę istotnego stanu A1Π cząsteczki tlenku węgla można rozwikłać na różne sposoby. Można pomierzyć widmo z nim związane w (i) bezpośredniej próżniowej absorpcji ultrafioletowej układu A1Π - X1Σ+(Synchrotron SOLEIL, St. Aubin, Francja), (ii) za pomocą bez-doplerowskiego wzbudzenia dwufotonowego za pomocą laserów wąskopasmowych (Vrije University, Amsterdam, Holandia), (iii) poprzez badania widm emisyjnych systemów B1Σ+ - A1Π, C1Σ+ - A1Π i E1Π - A1Π(Uniwersytet Rzeszowski). Wszystkie one dadzą ważne informacje w celu modelowania wzorców promieniowania ultrafioletowego w próżni, obserwowanych z kosmosu. Należy zauważyć, że CO jest drugą najliczniejszą molekułą w chmurach międzygwiezdnych, a fotodysocjacja tej molekuły jest międzygwiezdnym generatorem procesów astro-chemicznych. Plan(iii) to program badawczy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rozwikłanie złożonej struktury perturbacyjnej stanu A1Π CO i jego izotopomerów jest bardzo trudnym zadaniem i powinno być wspomagane i kalibrowane poprzez wykonywanie laserowych pomiarów spektroskopowych wysokiej rozdzielczości (ii). Takie pomiary można wykonać za pomocą wąskopasmowego systemu laserowego wzmacniacza impulsowego w połączeniu z konfiguracją wiązki molekularnej, oba dostępne w LaserLaB Amsterdam (LLAMS).

The complex structure of the important A1Πstateof the carbon monoxide molecule can be unraveled in various ways. It can be measured in (i) direct vacuum ultraviolet absorption in the A1Π - X1Σ+ system(Synchrotron SOLEIL, St. Aubin, France), (ii) via two-photon Doppler-free excitation using narrow band lasers(Vrije University, Amsterdam, Netherlands), (iii) via emission studies of B1Σ+ - A1Π, C1Σ+ - A1Πand E1Π - A1Πsystems (University of Rzeszów). All give complementary information to model the important vacuum ultraviolet radiation patterns observed from outer space; it is noted that CO is the second most abundant species in interstellar clouds, and the photodissociation of CO is the interstellar generator of chemistry. Route (iii) is the research program of the University of Rzeszów. The unraveling of the complex perturbation structure of the A1Πstateof the CO and its isotopomers is a very difficult task, and it should be aided and calibrated by performing high-resolution laser spectroscopic measurements of route (ii). Such measurements can be performed with the narrowband Pulsed-Dye Amplifier laser system, in combination with a molecular beam setup, both available at LaserLaB Amsterdam (LLAMS).