Fourierowska spektroskopia emisyjna wysokiej rozdzielczości cząsteczek InH i InD oraz wsparcie doświadczalne dla zaawansowanych obliczeń ab initio dla tych molekuł

 

Nazwa: Fourierowska spektroskopia emisyjna wysokiej rozdzielczości cząsteczek InH i InD oraz wsparcie doświadczalne dla zaawansowanych obliczeń ab initio dla tych molekuł

High resolution Fourier transform emission spectroscopy of the InH and InD radical and experimental support for advanced ab initio calculations for these molecules.

Numer umowy: 2018/02/X/ST2/0310

Kwota dofinansowania: 47 740 zł

Źródło finansowania: NCN

Okres realizacji: 2019 -2020

Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR

Opis projektu: Głównym celem projektu jest rejestracja i analiza fourierowskich widm emisyjnych cząsteczek InH oraz InD w rejonie widzialnym oraz połączenie uzyskanych rezultatów z wynikami zaawansowanych obliczeń teoretycznych.

The main goal of the project is registration and analysis of Fourier transform emission spectra of InH and InD molecules in the visible region and a combination of obtained results with the results of advanced theoretical calculations.