Konsekwencje oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki macicy i zarodki w okresie okołoimplantacyjnym

 

Nazwa: Konsekwencje oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki macicy i zarodki w okresie okołoimplantacyjnym

Numer umowy: UMO-2017/25/B/NZ9/00090

Kwota dofinansowania:

Źródło finansowania: NCN

Okres realizacji: 2018 - 2020

Wykonawca projektu: dr hab. inż. Anna Koziorowska, prof. UR

Opis projektu: Grant o charakterze interdyscyplinarnym łączący elektrotechnikę – elektromagnetyzm z efektami oddziaływania na organizmy żywe – tkanki układu rozrodczego. Celem prowadzonych badań jest sprawdzenie efektu oddziaływania zmiennego pola magnetycznego o różnej częstotliwości (50 i 120 Hz) i indukcji magnetycznej 8 mT na tkanki macicy (błona śluzowa i błona mięśniowa) oraz na zarodki. Projekt przyczyni się do wzbogacenia wiedzy o konsekwencjach ekspozycji na pole elektromagnetyczne i umożliwi wnioskowanie o molekularnych przyczynach utraty ciąży u samic eksponowanych na takie pole. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ zmienne pole magnetyczne występuje stale w środowisku człowieka, a ilość jego źródeł wzrasta wraz z rozwojem cywilizacyjnym.

Consequences of electromagnetic field interaction on uterine tissues and embryos during the implantation period. Interdisciplinary grant combining electrotechnics–electromagnetism with effects of action on living organisms - reproductive system tissues. The purpose of the research is to check the effect of electromagnetic fields of different frequency (50 and 120 Hz) and magnetic induction of 8 mT on uterine tissues (mucosa and muscle membrane) and on embryos. The project will contribute to enriching knowledge about the consequences of exposure to an electromagnetic field and will allow inference on the molecular causes of pregnancyloss in females exposed to such a field. This is of great importance because the changing magnetic field is constantly present in the human environment, and the number of its sources increases with the development of civilization.