Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska

 

NAZWA ZADANIA:
Oddziaływanie rolnictwa na środowisko, plonowanie i jakość roślin w warunkach zmian meteorologicznych i klimatycznych

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR

PODTEMATY:

 • Użytkowanie ekosystemów rolnych i leśnych, a stan środowiska i możliwości świadczeń ekosystemowych
  KIEROWNIK: dr hab. inż. Tomasz Dudek, prof. UR
  OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
  dr hab. inż. Zbigniew W. Czerniakowski, prof. UR,
  dr inż. Tomasz Olbrycht,
  dr Łukasz Peszek,
  dr inż. Krzysztof Rogut,
  dr inż. Paweł Wolański.

 • Wykorzystanie borówki wysokiej uprawianej w warunkach glebowo-klimatycznych południowo-wschodniej Polski
  KIEROWNIK: dr hab. inż. Zbigniew W. Czerniakowski, prof. UR
  OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
  dr hab. Maciej Bilek, prof. UR.
 • Wpływ zmian klimatycznych i zróżnicowanej antropopresji na bioróżnorodność i dynamikę procesów ekologicznych
  KIEROWNIK: prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
  OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

  dr hab. Aneta Bylak, prof. UR,
  dr hab. inż. Paweł Czarnota, prof. UR,
  dr Natalia Kochman-Kędziora,
  mgr Elżbieta Hałoń.
 • Wpływ genotypu, sposobu rozmnażania, regulatorów wzrostu i biostymulatorów na właściwości i zdolności aklimatyzacyjne wybranych gatunków roślin drzewiastych
  KIEROWNIK: dr hab. inż. Wojciech Litwińczuk, prof. UR
  OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
  dr Beata Jacek,
  dr Marzena Mazurek,
  dr n. med. Aleksandra Siekierzyńska.

 • Wpływ rolnictwa na kształtowanie zmian właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych wybranych gleb i wód
  KIEROWNIK: prof. dr hab. inż. Ewa Czyż
  OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

  prof. dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska,
  dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk,
  prof. UR., dr hab. inż. Łukasz Jurczyk, prof. UR,
  dr Agnieszka Podolak,
  dr Karol Skrobacz,
  dr Agata Stadnicka-Futoma,
  dr Małgorzata Szostek,
  mgr Marcin Pieniążek,
  Wojciech Gajdek.
 • Wpływ czynników naturalnych i antropopresji na środowisko oraz kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
  KIEROWNIK: dr hab. inż. Edmund Hajduk, prof. UR
  OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

  dr inż. Stanisław Właśniewski,
  mgr inż. Bernadeta Alvarez,
  mgr inż. Marcin Pieniążek,
  Wojciech Gajdek.
 • Okrzemki (Bacillariophyta) różnych typów siedlisk jako wskaźniki zmian środowiskowych z uwzględnieniem terenów użytkowanych rolniczo
  KIEROWNIK: dr hab. Teresa Noga, prof. UR
  OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
  dr inż. Anita Poradowskie
  mgr inż. Marcin Pieniążek
  mgr inż. Bernadetta Alvarez
 • Wpływ warunków środowiskowych na plonowanie, kosztochłonność, energochłonność wybranych gatunków roślin zbożowych, strączkowych oraz na jakość surowca
  KIEROWNIK: prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany
  OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
  dr hab. inż. Piotr Kuźniar, prof. UR,
  dr hab. inż. Natalia Matłok, prof. UR,
  dr inż. Grażyna Gajdek,
  dr Marcin Halicki,
  dr inż. Piotr Molenda,
  dr inż. Miłosz Zardzewiały.
 • Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na wzrost i rozwój roślin ogrodniczych oraz skład chemiczny finalnego surowca
  KIEROWNIK: dr hab. inż. Natalia Matłok, prof. UR
  OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

  prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany,
  ks. dr hab. Mirosław Twardowski, prof. UR,
  dr inż. Miłosz Zardzewiały.
 • Czynniki i procesy wpływające na wartość przyrodniczą i dynamikę wiejskiego krajobrazu kulturowego
  KIEROWNIK: dr Tomasz Wójcik
  OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
  dr hab. inż. Andrzej Bobiec, prof. UR,
  dr Agata Ćwik,
  dr inż. Iwona Makuch-Pietraś,
  dr Jerzy Michalczuk,
  dr Bernadetta Ortyl,
  mgr inż. Monika Michalczuk.

 • Zrównoważone gospodarowanie na terenach wiejskich w aspekcie optymalizowania produktywności i ochrony agroekosystemów
  KIEROWNIK: prof. dr hab. Joanna Kostecka
  OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

  dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR
  dr Anna Mazur-Pączka,
  dr hab. Grzegorz Pączka, prof. UR
  dr inż. Anita Zapałowska.
 • Optymalizacja produkcji roślinnej w zróżnicowanych warunkach agrośrodowiskowych
  KIEROWNIK: dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR
  OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

  dr hab. inż. Wacław Jarecki, prof. UR,
  dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR,
  dr hab. inż. Renata Tobiasz- Salach, prof. UR,
  dr Marta Jańczak- Pieniążek,
  dr inż. Dagmara Migut.
 • Adaptacja terenów niezurbanizowanych i przestrzeni miejskich do zmian klimatu
  KIEROWNIK: dr inż. arch. Agata Gajdek
  OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
  dr inż. arch. Natalia Stojak
  mgr inż. arch. kraj. Barbara Krupa,
  dr inż. Anity Poradowskiej,
  dr inż. arch., mgr szt. Anna Sołtysik.
 • Oddziaływanie rolnictwa na wybrane grupy fauny
  KIEROWNIK: dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski, prof. UR
  OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
  dr Grzegorz Pitucha,
  dr Andrzej Wojton.