Czytelnia Kampusu Zalesie

Czytelnia Kampusu Zalesie


książka.jpg [1.35 MB]

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.30
sobota: 8.00 - 15.00

Adres:
ul. Zelwerowicza 4,35 - 601 Rzeszów 
tel. (17) 785 51 09   
e-mail: bibeko@univ.rzeszow.pl

 

Biblioteka jest jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Spełnia funkcję warsztatu pracy dla nauczycieli akademickich, studentów jak również służy osobom zainteresowanym naszą tematyką gromadzoną w księgozbiorach.

Dokumenty gromadzone przez bibliotekę dotyczą ściśle określonej specjalizacji, którą wyznaczają potrzeby naukowe i dydaktyczne rozwijających się instytutów, katedr i zakładów.

Czytelnia liczy 64 miejsca dla czytelników w tym 14 stanowisk komputerowych i wyposażona jest w samoobsługowe ksero.

Księgozbiór podręczny czytelni (wolny dostęp do półek) liczy 3150 woluminów wydawnictw zwartych, 190  tytułów czasopism polskich (bieżący rok wydania).           

Znaczna część kolekcji wydawnictw zwartych jak i wydawnictw ciągłych znajduje się w magazynie (czytelnik może z tego księgozbioru skorzystać po wcześniejszym zamówieniu poprzez katalog online).

Katalog dostępny jest przez Internet pod adresem   https://opac.ur.edu.pl(Link do innej strony).

Z wszystkich zbiorów gromadzonych przez bibliotekę czytelnicy mogą korzystać na miejscu w czytelni lub wypożyczyć na zewnątrz.

Czytelnia jest wyposażona nie tylko w pozycje najnowsze, ale także w starszą literaturę, która jest przedmiotem zainteresowania pracowników, studentów, oraz absolwentów, uzupełniających swoje prace badawcze.

Publikacje polskie i zagraniczne, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach można sprowadzić w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.


 

Księgozbiór liczy:

Wydawnictwa zwarte:  30 100 woluminy
Wydawnictwa ciągłe: 28 200 woluminów
Razem: 58 300 woluminów        


 

Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje nauki biologiczno - rolnicze  i ekonomiczne oraz wybrane zagadnienia z dziedzin pokrewnych.


Nauki biologiczne w tym:

 • Botanika - cytologia, embriologia, fizjologia i anatomia roślin: biochemia i biofizyka roślin, systematyka roślin,
 • Zoologia - anatomia i fizjologia zwierząt, ewolucja, genetyka zwierząt,
 • Biochemia, biofizyka, biotechnologia,
 • Mikrobiologia,
 • Ochrona przyrody i środowiska: polityka kształtowania środowiska(prawo i ekonomia); biologiczne skutki chemizacji rolnictwa; ochrona zasobów przyrody.


Rolnictwo w tym:

 • Zagadnienia ogólne, historia rolnictwa, rolnictwo na świecie, instytucje rolnicze, polityka agrarna,
 • Ekonomika i organizacja rolnictwa, spółdzielczość, rynek wiejski, marketing rolniczy handel i usługi, finanse,
 • Gleboznawstwo, chemia rolna, agrometeorologia,
 • Ogólna i szczegółowa uprawa roślin, agroekologia, ogrodnictwo, łąkarstwo, nasiennictwo, hodowla roślin i leśnictwo,
 • Ochrona roślin,
 • Hodowla zwierząt, żywienie i paszoznawstwo, weterynaria, łowiectwo,
 • Przemysł rolno - spożywczy, mikrobiologia i chemia żywności, przechowalnictwo, chłodnictwo, suszarnictwo, opakowania, gospodarstwa domowe, gastronomia i hotelarstwo,
 • Mechanizacja rolnictwa, melioracja, budownictwo wiejskie,
 • Ochrona środowiska rolniczego- ekologia wsi, odpady.


Nauki ekonomiczne, w tym:

 • Mikro i makroekonomia, historia myśli ekonomicznej,
 • Rozwój gospodarczy świata, Polski,
 • Rozwój lokalny i regionalny,
 • Integracja Europejska, Unia Europejska,
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie i organizacja pracy, polityka społeczna, zatrudnienie, bezrobocie, rynek pracy, demografia,
 • Samorząd terytorialny,


Handel, w tym:

 • Marketing, ekonomika i organizacja handlu,
 • Ekonomika obrotu towarowego,
 • Analiza rynku, reklama, usługi, konsumpcja,
 • Handel wewnętrzny i zagraniczny,
 • Przedsiębiorczość,


Finanse, w tym:

 • Bankowość, operacje bankowe, marketing bankowy,
 • Finanse i finansowanie przedsiębiorstw; finanse międzynarodowe,
 • Rachunkowość i księgowość,


Księgozbiór wzbogacany jest o wydawnictwa z takich dziedzin jak:

 • Chemia: nieorganiczna, organiczna, fizyczna, analityczna,
 • Nauki o ziemi: geologia, geofizyka, meteorologia i hydrologia, geografia, turystyka,
 • Geografia ekonomiczna, fizyczna, przemysłu, rolnictwa,
 • Turystyka,
 • Nauki matematyczne i informatyczne: (Matematyka i fizyka, Ekonomia matematyczna, Statystyka matematyczna, Prognozowanie i symulacje, Badania operacyjne, Informatyka)
 • Filozofia, etyka, socjologia, psychologia, prawo,
 • Informatory, encyklopedie, słowniki językowe i terminologiczne.

Historia

Zalążek studiów rolniczych oraz ekonomicznych w Rzeszowie powstał w czerwcu 1973 r., a wraz z nim  została powołana Biblioteka, wyposażona w podstawowy księgozbiór umożliwiający realizację programów nauczania. Wraz z upływem lat, przy wsparciu Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Krakowie, sprawującej opiekę merytoryczną nad ośrodkiem rzeszowskim, baza literaturowa została uzupełniona o pozycje będące niezbędnikiem do realizacji celów dydaktycznych oraz naukowych. Nowo powstałą Bibliotekę wzbogaciły zbiory przekazane w formie zakupu i darów od instytucji rolniczych i placówek badawczych.  Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmował nauki ekonomiczno - rolnicze oraz wybrane zagadnienia    z dziedzin pokrewnych. Od 2001 roku Biblioteka weszła w struktury Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego jako Czytelnia Wydziałów Biologiczno - Rolniczego i Ekonomii. Z dniem 01.01.2020 zmieniała nazwę na Czytelnia Kampusu Zalesie.