Aktualności

Przedłużony termin naboru do 16 września! Specjalny program stypendialny dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora

Narodowe Centrum Nauki ogłasza specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce.

Celem programu jest finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską, lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych. Program finansowany jest ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w programie Badania podstawowe, którego operatorem w III edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 jest NCN.

Student/naukowiec przystępujący do programu musi spełniać następujące wymagania:
• nie posiada stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science) na dzień zakończenia naboru wniosków, oraz
• w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę;
• był/jest studentem/doktorantem ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022, albo
• był/jest zatrudniony w jednostce naukowej w Ukrainie.

Stypendium dla studenta/naukowca należy zaplanować na okres od 6 do 12 miesięcy, przy czym  okres realizacji stypendium nie może rozpocząć się później niż 1 marca 2023 r. Dopuszcza się możliwość realizacji stypendium w formie zdalnej z terytorium Ukrainy, przez okres nie dłuższy niż połowa wnioskowanego okresu realizacji programu. Zaplanowane finansowanie ze środków NCN w łącznej wysokości 5 tys. zł miesięcznie obejmuje stypendium oraz koszt przyjęcia studenta/naukowca.
Kwota stypendium wynosi od 3,5 tys. zł do 5 tys. zł i może zostać zwiększona ze środków własnych jednostki przyjmującej.

Koszt przyjęcia studenta/naukowca nie może być wyższy niż 1,5 tys. zł, i może obejmować następujące wydatki:

• koszty kształcenia (w tym kursy językowe),

• koszty umożliwienia prowadzenia prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej,

• koszty zapewnienia opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem.

Koszty przyjęcia studenta/naukowca mogą zostać zwiększone ze środków własnych jednostki przyjmującej. We wniosku oprócz studenta/naukowca należy wskazać również opiekuna naukowego, który jest zatrudniony przez wnioskodawcę i prowadzi badania w tej samej lub pokrewnej dziedzinie reprezentowanej przez studenta/naukowca. Opiekun studenta/naukowca nie może być beneficjentem środków finansowanych w programie.

Budżet programu: 1,2 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej NCN: /ncn/SkrytkaESP zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór rozpoczyna się 26 lipca 2022 r. i trwa do 16 września 2022 r.. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru wniosków w programie. W uzasadnionych przypadkach termin zostanie wydłużony do 3 miesięcy. Ze względu na istotne różnice i uproszczenia w stosunku do regulacji w standardowych konkursach NCN zachęca do szczegółowego zapoznanie się z informacjami i dokumentacją programu:
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/program-stypendialny-dla-naukowcow-z-ukrainy

wstecz